سخنرانی ها ، جلسات محصول ، کارگاه ها و موارد دیگر را از لیست پخش Google I / O مشاهده کنید

tfl.model_info.InputFeatureNode

Input features to the model.

name Name of the input feature.
is_categorical If the feature is categorical.
vocabulary_list Category values for categorical features or None.