سخنرانی ها ، جلسات محصول ، کارگاه ها و موارد دیگر را از لیست پخش Google I / O مشاهده کنید

tfl.model_info.LatticeNode

Represetns a lattice layer.

input_nodes List of input nodes to the lattice layer.
weights Lattice parameters.