امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!

tfl.model_info.LatticeNode

Represetns a lattice layer.

input_nodes List of input nodes to the lattice layer.
weights Lattice parameters.