มีคำถาม? เชื่อมต่อกับชุมชนที่ฟอรัม TensorFlow เยี่ยมชมฟอรัม

tfl.model_info.LatticeNode

Represetns a lattice layer.

input_nodes List of input nodes to the lattice layer.
weights Lattice parameters.