Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

tfl.model_info.LatticeNode

Represetns a lattice layer.

input_nodes List of input nodes to the lattice layer.
weights Lattice parameters.