سخنرانی ها ، جلسات محصول ، کارگاه ها و موارد دیگر را از لیست پخش Google I / O مشاهده کنید

tfl.model_info.LinearNode

Represents a linear layer.

input_nodes List of input nodes to the linear layer.
coefficients Linear weights.
bias Bias term for the linear layer.