Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

tfl.model_info.LinearNode

Represents a linear layer.

input_nodes List of input nodes to the linear layer.
coefficients Linear weights.
bias Bias term for the linear layer.