سخنرانی ها ، جلسات محصول ، کارگاه ها و موارد دیگر را از لیست پخش Google I / O مشاهده کنید

tfl.premade_lib.build_lattice_ensemble_layer

Creates an ensemble of tfl.layers.Lattice layers.

submodels_inputs List of inputs to each of the lattice layers in the ensemble. The order corresponds to the elements of model_config.lattices.
model_config Model configuration object describing model architecture. Should be one of the model configs in tfl.configs.
dtype dtype

A list of tfl.layers.Lattice instances.