Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

tfl.premade_lib.build_multi_unit_calibration_layers

Creates a mapping from feature names to calibration outputs.

calibration_input_layer A mapping from feature name to tf.keras.Input.
calibration_output_units A mapping from feature name to units.
model_config Model configuration object describing model architecture. Should be one of the model configs in tfl.configs.
layer_output_range A tfl.premade_lib.LayerOutputRange enum.
output_single_tensor If output for each feature should be a single tensor.
dtype dtype

A mapping from feature name to calibration output Tensors.