Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

tfl.test_utils.get_hypercube_interpolation_fn

Returns function which does hypercube interpolation.

Used in the notebooks

Used in the tutorials

This is only for 2^d lattice aka hypercube.

coefficients coefficients of hypercube ordered according to index of corresponding vertex.

Function which takes d-dimension point and performs hypercube interpolation with given coefficients.