org.tensorflow.lite.task.core

ממשקים

TaskJniUtils.EmptyHandleProvider תחביר סוכר כדי לקבל nativeHandle מרשימת פרמים ריקה.
TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider <T> תחביר סוכר כדי לקבל nativeHandle מתאר קובץ ואפשרויות.
TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider תחביר סוכר כדי לקבל nativeHandle ממערך של ByteBuffer s.

שיעורים

BaseOptions אפשרויות להגדרת ממשקי API של משימות באופן כללי.
BaseOptions.Builder Builder עבור BaseOptions .
BaseTaskApi מחלקת בסיס עבור Task API, מספקת לוגיקה משותפת לטעינה/פריקה של libs מקוריים למקבילו ב-C++.
ComputeSettings אפשרויות להגדיר כיצד להאיץ את מסקנת המודל באמצעות נציגים ייעודיים.
ComputeSettings.Builder Builder עבור ComputeSettings .
TaskJniUtils שימושי JNI עבור Task API.

תקצירים

ComputeSettings.Delegate אפשרויות האצלה של מאיץ TFLite.