org.tensorflow.lite.task.core

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ממשקים

TaskJniUtils.EmptyHandleProvider סוכר תחביר כדי לקבל יליד התמודדות מרשימת פארמים ריקה.
TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider <T> סוכר תחביר כדי לקבל nativeHandle מתיאור הקבצים והאפשרויות.
TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider סוכר תחביר לקבל nativeHandle ממערך של ByteBuffer ים.

שיעורים

BaseOptions אפשרויות להגדרת ממשקי API של משימה באופן כללי.
BaseOptions.Builder בונה עבור BaseOptions .
BaseTaskApi מחלקה בסיסית ל- Task API, מספקת לוגיקה משותפת לטעון/לפרוק libs מקוריים לעמיתו C ++.
הגדרות מחשבים אפשרויות להגדרת אופן האצת המסקנה של המודל באמצעות נציגים ייעודיים.
ComputeSettings.Builder בונה עבור ComputeSettings .
TaskJniUtils כלי JNI עבור משימה API.

סיכומים

ComputeSettings. אלגט אפשרויות האצלת מאיץ TFLite.