Kwantyzacja float16 po treningu

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Przegląd

TensorFlow Lite obsługuje konwersję ciężarów do 16-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych podczas konwersji z modelu TensorFlow do płaskiego formatu bufora TensorFlow Lite. Powoduje to dwukrotne zmniejszenie rozmiaru modelu. Niektóre urządzenia, takie jak procesory graficzne, mogą wykonywać obliczenia natywnie w tej arytmetyce o zmniejszonej precyzji, uzyskując przyspieszenie w porównaniu z tradycyjnym wykonywaniem operacji zmiennoprzecinkowych. Delegat Tensorflow Lite GPU można skonfigurować tak, aby działał w ten sposób. Jednak model przekonwertowany na wagi float16 może nadal działać na procesorze bez dodatkowych modyfikacji: wagi float16 są upsamplingowane do wartości float32 przed pierwszym wnioskowaniem. Pozwala to na znaczne zmniejszenie rozmiaru modelu w zamian za minimalny wpływ na opóźnienie i dokładność.

W tym samouczku nauczysz model MNIST od podstaw, sprawdzisz jego dokładność w TensorFlow, a następnie przekonwertujesz model na płaski bufor Tensorflow Lite z kwantyzacją float16. Na koniec sprawdź dokładność przekonwertowanego modelu i porównaj go z oryginalnym modelem float32.

Zbuduj model MNIST

Ustawiać

import logging
logging.getLogger("tensorflow").setLevel(logging.DEBUG)

import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
import numpy as np
import pathlib

Trenuj i eksportuj model

# Load MNIST dataset
mnist = keras.datasets.mnist
(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = mnist.load_data()

# Normalize the input image so that each pixel value is between 0 to 1.
train_images = train_images / 255.0
test_images = test_images / 255.0

# Define the model architecture
model = keras.Sequential([
 keras.layers.InputLayer(input_shape=(28, 28)),
 keras.layers.Reshape(target_shape=(28, 28, 1)),
 keras.layers.Conv2D(filters=12, kernel_size=(3, 3), activation=tf.nn.relu),
 keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
 keras.layers.Flatten(),
 keras.layers.Dense(10)
])

# Train the digit classification model
model.compile(optimizer='adam',
       loss=keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
       metrics=['accuracy'])
model.fit(
 train_images,
 train_labels,
 epochs=1,
 validation_data=(test_images, test_labels)
)
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/mnist.npz
11493376/11490434 [==============================] - 0s 0us/step
11501568/11490434 [==============================] - 0s 0us/step
1875/1875 [==============================] - 13s 2ms/step - loss: 0.2655 - accuracy: 0.9244 - val_loss: 0.1237 - val_accuracy: 0.9654
<keras.callbacks.History at 0x7f3f8428e6d0>

Na przykład wytrenowałeś model tylko dla jednej epoki, więc trenujesz tylko do ~96% dokładności.

Konwersja na model TensorFlow Lite

Używanie Pythona TFLiteConverter można teraz przekształcić wyszkolony modelu do modelu TensorFlow Lite.

Teraz załadować model używając TFLiteConverter :

converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model)
tflite_model = converter.convert()
2021-12-14 12:18:07.073783: W tensorflow/python/util/util.cc:368] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmpm1s3vkrd/assets
2021-12-14 12:18:07.876066: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:363] Ignored output_format.
2021-12-14 12:18:07.876112: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:366] Ignored drop_control_dependency.
WARNING:absl:Buffer deduplication procedure will be skipped when flatbuffer library is not properly loaded

Wpisz ją do .tflite pliku:

tflite_models_dir = pathlib.Path("/tmp/mnist_tflite_models/")
tflite_models_dir.mkdir(exist_ok=True, parents=True)
tflite_model_file = tflite_models_dir/"mnist_model.tflite"
tflite_model_file.write_bytes(tflite_model)
84540

Zamiast kwantyzacji model do float16 na eksport, najpierw ustaw optimizations flagę Aby użyć domyślnych optymalizacje. Następnie określ, że float16 jest obsługiwanym typem na platformie docelowej:

converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]
converter.target_spec.supported_types = [tf.float16]

Na koniec przekonwertuj model jak zwykle. Zauważ, że domyślnie przekonwertowany model nadal będzie używał zmiennoprzecinkowych danych wejściowych i wyjściowych dla wygody wywołania.

tflite_fp16_model = converter.convert()
tflite_model_fp16_file = tflite_models_dir/"mnist_model_quant_f16.tflite"
tflite_model_fp16_file.write_bytes(tflite_fp16_model)
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmpvjt9l68i/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmpvjt9l68i/assets
2021-12-14 12:18:08.810262: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:363] Ignored output_format.
2021-12-14 12:18:08.810303: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:366] Ignored drop_control_dependency.
WARNING:absl:Buffer deduplication procedure will be skipped when flatbuffer library is not properly loaded
44384

Zauważ, że plik wynikowy jest około 1/2 wielkości.

ls -lh {tflite_models_dir}
total 128K
-rw-rw-r-- 1 kbuilder kbuilder 83K Dec 14 12:18 mnist_model.tflite
-rw-rw-r-- 1 kbuilder kbuilder 44K Dec 14 12:18 mnist_model_quant_f16.tflite

Uruchom modele TensorFlow Lite

Uruchom model TensorFlow Lite za pomocą interpretera Python TensorFlow Lite.

Załaduj model do tłumaczy

interpreter = tf.lite.Interpreter(model_path=str(tflite_model_file))
interpreter.allocate_tensors()
interpreter_fp16 = tf.lite.Interpreter(model_path=str(tflite_model_fp16_file))
interpreter_fp16.allocate_tensors()

Przetestuj modele na jednym obrazie

test_image = np.expand_dims(test_images[0], axis=0).astype(np.float32)

input_index = interpreter.get_input_details()[0]["index"]
output_index = interpreter.get_output_details()[0]["index"]

interpreter.set_tensor(input_index, test_image)
interpreter.invoke()
predictions = interpreter.get_tensor(output_index)
import matplotlib.pylab as plt

plt.imshow(test_images[0])
template = "True:{true}, predicted:{predict}"
_ = plt.title(template.format(true= str(test_labels[0]),
               predict=str(np.argmax(predictions[0]))))
plt.grid(False)

png

test_image = np.expand_dims(test_images[0], axis=0).astype(np.float32)

input_index = interpreter_fp16.get_input_details()[0]["index"]
output_index = interpreter_fp16.get_output_details()[0]["index"]

interpreter_fp16.set_tensor(input_index, test_image)
interpreter_fp16.invoke()
predictions = interpreter_fp16.get_tensor(output_index)
plt.imshow(test_images[0])
template = "True:{true}, predicted:{predict}"
_ = plt.title(template.format(true= str(test_labels[0]),
               predict=str(np.argmax(predictions[0]))))
plt.grid(False)

png

Oceń modele

# A helper function to evaluate the TF Lite model using "test" dataset.
def evaluate_model(interpreter):
 input_index = interpreter.get_input_details()[0]["index"]
 output_index = interpreter.get_output_details()[0]["index"]

 # Run predictions on every image in the "test" dataset.
 prediction_digits = []
 for test_image in test_images:
  # Pre-processing: add batch dimension and convert to float32 to match with
  # the model's input data format.
  test_image = np.expand_dims(test_image, axis=0).astype(np.float32)
  interpreter.set_tensor(input_index, test_image)

  # Run inference.
  interpreter.invoke()

  # Post-processing: remove batch dimension and find the digit with highest
  # probability.
  output = interpreter.tensor(output_index)
  digit = np.argmax(output()[0])
  prediction_digits.append(digit)

 # Compare prediction results with ground truth labels to calculate accuracy.
 accurate_count = 0
 for index in range(len(prediction_digits)):
  if prediction_digits[index] == test_labels[index]:
   accurate_count += 1
 accuracy = accurate_count * 1.0 / len(prediction_digits)

 return accuracy
print(evaluate_model(interpreter))
0.9654

Powtórz ocenę na modelu skwantowanym float16, aby uzyskać:

# NOTE: Colab runs on server CPUs. At the time of writing this, TensorFlow Lite
# doesn't have super optimized server CPU kernels. For this reason this may be
# slower than the above float interpreter. But for mobile CPUs, considerable
# speedup can be observed.
print(evaluate_model(interpreter_fp16))
0.9654

W tym przykładzie skwantowałeś model do wartości float16 bez różnicy w dokładności.

Możliwe jest również oszacowanie skwantyzowanego modelu fp16 na GPU. Aby wykonać wszystkie działania arytmetyczne z obniżonymi wartościami precyzyjnych, pamiętaj, aby utworzyć TfLiteGPUDelegateOptions struct w swojej aplikacji i zestaw precision_loss_allowed do 1 , podobnie jak to:

//Prepare GPU delegate.
const TfLiteGpuDelegateOptions options = {
 .metadata = NULL,
 .compile_options = {
  .precision_loss_allowed = 1, // FP16
  .preferred_gl_object_type = TFLITE_GL_OBJECT_TYPE_FASTEST,
  .dynamic_batch_enabled = 0,  // Not fully functional yet
 },
};

Szczegółowa dokumentacja na delegata TFLite GPU i jak go używać w aplikacji można znaleźć tutaj