Kwantyzacja liczb całkowitych po treningu z aktywacjami int16

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Przegląd

TensorFlow Lite obsługuje konwersji aktywacji z 16-bitowej wartości i ciężarach całkowitych 8-bitowej liczby całkowitej wartości modelu podczas konwersji z postaci płaskiej do TensorFlow buforu TensorFlow Lite. Tryb ten nazywamy „trybem kwantyzacji 16x8”. Ten tryb może znacznie poprawić dokładność skwantowanego modelu, gdy aktywacje są wrażliwe na kwantyzację, jednocześnie osiągając prawie 3-4-krotne zmniejszenie rozmiaru modelu. Co więcej, ten w pełni skwantowany model może być używany przez akceleratory sprzętowe działające wyłącznie na liczbach całkowitych.

Niektóre przykłady modeli, które korzystają z tego trybu kwantyzacji po szkoleniu, obejmują:

 • super rozdzielczość,
 • przetwarzanie sygnału audio, takie jak redukcja szumów i kształtowanie wiązki,
 • odszumianie obrazu,
 • Rekonstrukcja HDR z jednego obrazu

W tym samouczku nauczysz model MNIST od podstaw, sprawdzisz jego dokładność w TensorFlow, a następnie przekonwertujesz model na płaski bufor Tensorflow Lite w tym trybie. Na koniec sprawdzasz dokładność przekonwertowanego modelu i porównujesz go z oryginalnym modelem float32. Zauważ, że ten przykład demonstruje użycie tego trybu i nie pokazuje korzyści w porównaniu z innymi dostępnymi technikami kwantyzacji w TensorFlow Lite.

Zbuduj model MNIST

Ustawiać

import logging
logging.getLogger("tensorflow").setLevel(logging.DEBUG)

import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
import numpy as np
import pathlib

Sprawdź, czy tryb kwantyzacji 16x8 jest dostępny

tf.lite.OpsSet.EXPERIMENTAL_TFLITE_BUILTINS_ACTIVATIONS_INT16_WEIGHTS_INT8
<OpsSet.EXPERIMENTAL_TFLITE_BUILTINS_ACTIVATIONS_INT16_WEIGHTS_INT8: 'EXPERIMENTAL_TFLITE_BUILTINS_ACTIVATIONS_INT16_WEIGHTS_INT8'>

Trenuj i eksportuj model

# Load MNIST dataset
mnist = keras.datasets.mnist
(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = mnist.load_data()

# Normalize the input image so that each pixel value is between 0 to 1.
train_images = train_images / 255.0
test_images = test_images / 255.0

# Define the model architecture
model = keras.Sequential([
 keras.layers.InputLayer(input_shape=(28, 28)),
 keras.layers.Reshape(target_shape=(28, 28, 1)),
 keras.layers.Conv2D(filters=12, kernel_size=(3, 3), activation=tf.nn.relu),
 keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
 keras.layers.Flatten(),
 keras.layers.Dense(10)
])

# Train the digit classification model
model.compile(optimizer='adam',
       loss=keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
       metrics=['accuracy'])
model.fit(
 train_images,
 train_labels,
 epochs=1,
 validation_data=(test_images, test_labels)
)
1875/1875 [==============================] - 6s 2ms/step - loss: 0.2797 - accuracy: 0.9224 - val_loss: 0.1224 - val_accuracy: 0.9641
<keras.callbacks.History at 0x7f6f19eff210>

Na przykład wytrenowałeś model tylko dla jednej epoki, więc trenujesz tylko do ~96% dokładności.

Konwersja na model TensorFlow Lite

Używanie Pythona TFLiteConverter można teraz przekształcić wyszkolony modelu do modelu TensorFlow Lite.

Teraz przekonwertować model używając TFliteConverter w domyślnym formacie float32:

converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model)
tflite_model = converter.convert()
2021-10-30 11:55:42.971843: W tensorflow/python/util/util.cc:348] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmpbriefkal/assets
2021-10-30 11:55:43.402148: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:351] Ignored output_format.
2021-10-30 11:55:43.402187: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:354] Ignored drop_control_dependency.

Wpisz ją do .tflite pliku:

tflite_models_dir = pathlib.Path("/tmp/mnist_tflite_models/")
tflite_models_dir.mkdir(exist_ok=True, parents=True)
tflite_model_file = tflite_models_dir/"mnist_model.tflite"
tflite_model_file.write_bytes(tflite_model)
84500

Zamiast kwantyzacji model do 16x8 trybie kwantyzacji, najpierw ustaw optimizations flagę Aby użyć domyślnych optymalizacje. Następnie określ, że tryb kwantyzacji 16x8 jest wymaganą obsługiwaną operacją w specyfikacji docelowej:

converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]
converter.target_spec.supported_ops = [tf.lite.OpsSet.EXPERIMENTAL_TFLITE_BUILTINS_ACTIVATIONS_INT16_WEIGHTS_INT8]

Podobnie jak w przypadku int8 potreningowej kwantyzacji, jest możliwe do uzyskania w pełni całkowitą quantized modelu poprzez ustawienie opcji konwertera inference_input(output)_type do tf.int16.

Ustaw dane kalibracyjne:

mnist_train, _ = tf.keras.datasets.mnist.load_data()
images = tf.cast(mnist_train[0], tf.float32) / 255.0
mnist_ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((images)).batch(1)
def representative_data_gen():
 for input_value in mnist_ds.take(100):
  # Model has only one input so each data point has one element.
  yield [input_value]
converter.representative_dataset = representative_data_gen

Na koniec przekonwertuj model jak zwykle. Zauważ, że domyślnie przekonwertowany model nadal będzie używał zmiennoprzecinkowych danych wejściowych i wyjściowych dla wygody wywołania.

tflite_16x8_model = converter.convert()
tflite_model_16x8_file = tflite_models_dir/"mnist_model_quant_16x8.tflite"
tflite_model_16x8_file.write_bytes(tflite_16x8_model)
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmpfxn_2jql/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmpfxn_2jql/assets
2021-10-30 11:55:44.514461: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:351] Ignored output_format.
2021-10-30 11:55:44.514507: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:354] Ignored drop_control_dependency.
24768

Zauważ, że plik wynikowy jest około 1/3 wielkości.

ls -lh {tflite_models_dir}
total 136K
-rw-rw-r-- 1 kbuilder kbuilder 83K Oct 30 11:55 mnist_model.tflite
-rw-rw-r-- 1 kbuilder kbuilder 24K Oct 30 11:54 mnist_model_quant.tflite
-rw-rw-r-- 1 kbuilder kbuilder 25K Oct 30 11:55 mnist_model_quant_16x8.tflite

Uruchom modele TensorFlow Lite

Uruchom model TensorFlow Lite za pomocą interpretera Python TensorFlow Lite.

Załaduj model do tłumaczy

interpreter = tf.lite.Interpreter(model_path=str(tflite_model_file))
interpreter.allocate_tensors()
interpreter_16x8 = tf.lite.Interpreter(model_path=str(tflite_model_16x8_file))
interpreter_16x8.allocate_tensors()

Przetestuj modele na jednym obrazie

test_image = np.expand_dims(test_images[0], axis=0).astype(np.float32)

input_index = interpreter.get_input_details()[0]["index"]
output_index = interpreter.get_output_details()[0]["index"]

interpreter.set_tensor(input_index, test_image)
interpreter.invoke()
predictions = interpreter.get_tensor(output_index)
import matplotlib.pylab as plt

plt.imshow(test_images[0])
template = "True:{true}, predicted:{predict}"
_ = plt.title(template.format(true= str(test_labels[0]),
               predict=str(np.argmax(predictions[0]))))
plt.grid(False)

png

test_image = np.expand_dims(test_images[0], axis=0).astype(np.float32)

input_index = interpreter_16x8.get_input_details()[0]["index"]
output_index = interpreter_16x8.get_output_details()[0]["index"]

interpreter_16x8.set_tensor(input_index, test_image)
interpreter_16x8.invoke()
predictions = interpreter_16x8.get_tensor(output_index)
plt.imshow(test_images[0])
template = "True:{true}, predicted:{predict}"
_ = plt.title(template.format(true= str(test_labels[0]),
               predict=str(np.argmax(predictions[0]))))
plt.grid(False)

png

Oceń modele

# A helper function to evaluate the TF Lite model using "test" dataset.
def evaluate_model(interpreter):
 input_index = interpreter.get_input_details()[0]["index"]
 output_index = interpreter.get_output_details()[0]["index"]

 # Run predictions on every image in the "test" dataset.
 prediction_digits = []
 for test_image in test_images:
  # Pre-processing: add batch dimension and convert to float32 to match with
  # the model's input data format.
  test_image = np.expand_dims(test_image, axis=0).astype(np.float32)
  interpreter.set_tensor(input_index, test_image)

  # Run inference.
  interpreter.invoke()

  # Post-processing: remove batch dimension and find the digit with highest
  # probability.
  output = interpreter.tensor(output_index)
  digit = np.argmax(output()[0])
  prediction_digits.append(digit)

 # Compare prediction results with ground truth labels to calculate accuracy.
 accurate_count = 0
 for index in range(len(prediction_digits)):
  if prediction_digits[index] == test_labels[index]:
   accurate_count += 1
 accuracy = accurate_count * 1.0 / len(prediction_digits)

 return accuracy
print(evaluate_model(interpreter))
0.9641

Powtórz ocenę na skwantyzowanym modelu 16x8:

# NOTE: This quantization mode is an experimental post-training mode,
# it does not have any optimized kernels implementations or
# specialized machine learning hardware accelerators. Therefore,
# it could be slower than the float interpreter.
print(evaluate_model(interpreter_16x8))
0.964

W tym przykładzie skwantyzowałeś model do 16x8 bez różnicy w dokładności, ale z 3x zmniejszonym rozmiarem.

,

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Przegląd

TensorFlow Lite obsługuje konwersji aktywacji z 16-bitowej wartości i ciężarach całkowitych 8-bitowej liczby całkowitej wartości modelu podczas konwersji z postaci płaskiej do TensorFlow buforu TensorFlow Lite. Tryb ten nazywamy „trybem kwantyzacji 16x8”. Ten tryb może znacznie poprawić dokładność skwantowanego modelu, gdy aktywacje są wrażliwe na kwantyzację, jednocześnie osiągając prawie 3-4-krotne zmniejszenie rozmiaru modelu. Co więcej, ten w pełni skwantowany model może być używany przez akceleratory sprzętowe działające wyłącznie na liczbach całkowitych.

Niektóre przykłady modeli, które korzystają z tego trybu kwantyzacji po szkoleniu, obejmują:

 • super rozdzielczość,
 • przetwarzanie sygnału audio, takie jak redukcja szumów i kształtowanie wiązki,
 • odszumianie obrazu,
 • Rekonstrukcja HDR z jednego obrazu

W tym samouczku nauczysz model MNIST od podstaw, sprawdzisz jego dokładność w TensorFlow, a następnie przekonwertujesz model na płaski bufor Tensorflow Lite w tym trybie. Na koniec sprawdzasz dokładność przekonwertowanego modelu i porównujesz go z oryginalnym modelem float32. Zauważ, że ten przykład demonstruje użycie tego trybu i nie pokazuje korzyści w porównaniu z innymi dostępnymi technikami kwantyzacji w TensorFlow Lite.

Zbuduj model MNIST

Ustawiać

import logging
logging.getLogger("tensorflow").setLevel(logging.DEBUG)

import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
import numpy as np
import pathlib

Sprawdź, czy tryb kwantyzacji 16x8 jest dostępny

tf.lite.OpsSet.EXPERIMENTAL_TFLITE_BUILTINS_ACTIVATIONS_INT16_WEIGHTS_INT8
<OpsSet.EXPERIMENTAL_TFLITE_BUILTINS_ACTIVATIONS_INT16_WEIGHTS_INT8: 'EXPERIMENTAL_TFLITE_BUILTINS_ACTIVATIONS_INT16_WEIGHTS_INT8'>

Trenuj i eksportuj model

# Load MNIST dataset
mnist = keras.datasets.mnist
(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = mnist.load_data()

# Normalize the input image so that each pixel value is between 0 to 1.
train_images = train_images / 255.0
test_images = test_images / 255.0

# Define the model architecture
model = keras.Sequential([
 keras.layers.InputLayer(input_shape=(28, 28)),
 keras.layers.Reshape(target_shape=(28, 28, 1)),
 keras.layers.Conv2D(filters=12, kernel_size=(3, 3), activation=tf.nn.relu),
 keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
 keras.layers.Flatten(),
 keras.layers.Dense(10)
])

# Train the digit classification model
model.compile(optimizer='adam',
       loss=keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
       metrics=['accuracy'])
model.fit(
 train_images,
 train_labels,
 epochs=1,
 validation_data=(test_images, test_labels)
)
1875/1875 [==============================] - 6s 2ms/step - loss: 0.2797 - accuracy: 0.9224 - val_loss: 0.1224 - val_accuracy: 0.9641
<keras.callbacks.History at 0x7f6f19eff210>

Na przykład wytrenowałeś model tylko dla jednej epoki, więc trenujesz tylko do ~96% dokładności.

Konwersja na model TensorFlow Lite

Używanie Pythona TFLiteConverter można teraz przekształcić wyszkolony modelu do modelu TensorFlow Lite.

Teraz przekonwertować model używając TFliteConverter w domyślnym formacie float32:

converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model)
tflite_model = converter.convert()
2021-10-30 11:55:42.971843: W tensorflow/python/util/util.cc:348] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmpbriefkal/assets
2021-10-30 11:55:43.402148: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:351] Ignored output_format.
2021-10-30 11:55:43.402187: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:354] Ignored drop_control_dependency.

Wpisz ją do .tflite pliku:

tflite_models_dir = pathlib.Path("/tmp/mnist_tflite_models/")
tflite_models_dir.mkdir(exist_ok=True, parents=True)
tflite_model_file = tflite_models_dir/"mnist_model.tflite"
tflite_model_file.write_bytes(tflite_model)
84500

Zamiast kwantyzacji model do 16x8 trybie kwantyzacji, najpierw ustaw optimizations flagę Aby użyć domyślnych optymalizacje. Następnie określ, że tryb kwantyzacji 16x8 jest wymaganą obsługiwaną operacją w specyfikacji docelowej:

converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]
converter.target_spec.supported_ops = [tf.lite.OpsSet.EXPERIMENTAL_TFLITE_BUILTINS_ACTIVATIONS_INT16_WEIGHTS_INT8]

Podobnie jak w przypadku int8 potreningowej kwantyzacji, jest możliwe do uzyskania w pełni całkowitą quantized modelu poprzez ustawienie opcji konwertera inference_input(output)_type do tf.int16.

Ustaw dane kalibracyjne:

mnist_train, _ = tf.keras.datasets.mnist.load_data()
images = tf.cast(mnist_train[0], tf.float32) / 255.0
mnist_ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((images)).batch(1)
def representative_data_gen():
 for input_value in mnist_ds.take(100):
  # Model has only one input so each data point has one element.
  yield [input_value]
converter.representative_dataset = representative_data_gen

Na koniec przekonwertuj model jak zwykle. Zauważ, że domyślnie przekonwertowany model nadal będzie używał zmiennoprzecinkowych danych wejściowych i wyjściowych dla wygody wywołania.

tflite_16x8_model = converter.convert()
tflite_model_16x8_file = tflite_models_dir/"mnist_model_quant_16x8.tflite"
tflite_model_16x8_file.write_bytes(tflite_16x8_model)
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmpfxn_2jql/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmpfxn_2jql/assets
2021-10-30 11:55:44.514461: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:351] Ignored output_format.
2021-10-30 11:55:44.514507: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:354] Ignored drop_control_dependency.
24768

Zauważ, że plik wynikowy jest około 1/3 wielkości.

ls -lh {tflite_models_dir}
total 136K
-rw-rw-r-- 1 kbuilder kbuilder 83K Oct 30 11:55 mnist_model.tflite
-rw-rw-r-- 1 kbuilder kbuilder 24K Oct 30 11:54 mnist_model_quant.tflite
-rw-rw-r-- 1 kbuilder kbuilder 25K Oct 30 11:55 mnist_model_quant_16x8.tflite

Uruchom modele TensorFlow Lite

Uruchom model TensorFlow Lite za pomocą interpretera Python TensorFlow Lite.

Załaduj model do tłumaczy

interpreter = tf.lite.Interpreter(model_path=str(tflite_model_file))
interpreter.allocate_tensors()
interpreter_16x8 = tf.lite.Interpreter(model_path=str(tflite_model_16x8_file))
interpreter_16x8.allocate_tensors()

Przetestuj modele na jednym obrazie

test_image = np.expand_dims(test_images[0], axis=0).astype(np.float32)

input_index = interpreter.get_input_details()[0]["index"]
output_index = interpreter.get_output_details()[0]["index"]

interpreter.set_tensor(input_index, test_image)
interpreter.invoke()
predictions = interpreter.get_tensor(output_index)
import matplotlib.pylab as plt

plt.imshow(test_images[0])
template = "True:{true}, predicted:{predict}"
_ = plt.title(template.format(true= str(test_labels[0]),
               predict=str(np.argmax(predictions[0]))))
plt.grid(False)

png

test_image = np.expand_dims(test_images[0], axis=0).astype(np.float32)

input_index = interpreter_16x8.get_input_details()[0]["index"]
output_index = interpreter_16x8.get_output_details()[0]["index"]

interpreter_16x8.set_tensor(input_index, test_image)
interpreter_16x8.invoke()
predictions = interpreter_16x8.get_tensor(output_index)
plt.imshow(test_images[0])
template = "True:{true}, predicted:{predict}"
_ = plt.title(template.format(true= str(test_labels[0]),
               predict=str(np.argmax(predictions[0]))))
plt.grid(False)

png

Oceń modele

# A helper function to evaluate the TF Lite model using "test" dataset.
def evaluate_model(interpreter):
 input_index = interpreter.get_input_details()[0]["index"]
 output_index = interpreter.get_output_details()[0]["index"]

 # Run predictions on every image in the "test" dataset.
 prediction_digits = []
 for test_image in test_images:
  # Pre-processing: add batch dimension and convert to float32 to match with
  # the model's input data format.
  test_image = np.expand_dims(test_image, axis=0).astype(np.float32)
  interpreter.set_tensor(input_index, test_image)

  # Run inference.
  interpreter.invoke()

  # Post-processing: remove batch dimension and find the digit with highest
  # probability.
  output = interpreter.tensor(output_index)
  digit = np.argmax(output()[0])
  prediction_digits.append(digit)

 # Compare prediction results with ground truth labels to calculate accuracy.
 accurate_count = 0
 for index in range(len(prediction_digits)):
  if prediction_digits[index] == test_labels[index]:
   accurate_count += 1
 accuracy = accurate_count * 1.0 / len(prediction_digits)

 return accuracy
print(evaluate_model(interpreter))
0.9641

Powtórz ocenę na skwantyzowanym modelu 16x8:

# NOTE: This quantization mode is an experimental post-training mode,
# it does not have any optimized kernels implementations or
# specialized machine learning hardware accelerators. Therefore,
# it could be slower than the float interpreter.
print(evaluate_model(interpreter_16x8))
0.964

W tym przykładzie skwantyzowałeś model do 16x8 bez różnicy w dokładności, ale z 3x zmniejszonym rozmiarem.