از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

آموزش ساختاری عصبی را نصب کنید

روش های مختلفی برای تنظیم محیط شما برای استفاده از یادگیری ساختاری عصبی (NSL) در TensorFlow وجود دارد:

 • ساده ترین راه برای یادگیری و استفاده از NSL نیازی به نصب ندارد: با استفاده از Google Colaboratory ، آموزشهای NSL را مستقیماً در مرورگر خود اجرا کنید.
 • برای استفاده از NSL بر روی یک ماشین محلی، نصب بسته NSL با پایتون pip مدیر بسته.
 • اگر پیکربندی دستگاه منحصر به فردی دارید ، NSL را از منبع بسازید .

با استفاده از pip ، آموزش ساختاری عصبی را نصب کنید

1. محیط توسعه پایتون را نصب کنید.

در اوبونتو:

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

در macOS:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
export PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin:$PATH"
brew update
brew install python # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

2. ایجاد یک محیط مجازی.

virtualenv --python python3 "./venv"
source "./venv/bin/activate"
pip install --upgrade pip

3. TensorFlow را نصب کنید

پشتیبانی از پردازنده:

pip install 'tensorflow>=1.15.0'

پشتیبانی از پردازنده گرافیکی:

pip install 'tensorflow-gpu>=1.15.0'

4- بسته pip Neural Structured Learning را نصب کنید.

pip install --upgrade neural_structured_learning

5. (اختیاری) آزمون یادگیری ساختاری عصبی.

python -c "import neural_structured_learning as nsl"

بسته pip آموزش ساختاری عصبی را بسازید

1. محیط توسعه پایتون را نصب کنید.

در اوبونتو:

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

در macOS:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
export PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin:$PATH"
brew update
brew install python # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

2. بازل را نصب کنید.

Bazel را نصب کنید ، ابزار ساخت مورد استفاده برای تدوین آموزش ساختاری عصبی.

3. مخزن آموزش ساختاری عصبی را شبیه سازی کنید.

git clone https://github.com/tensorflow/neural-structured-learning.git

4- یک محیط مجازی ایجاد کنید.

virtualenv --python python3 "./venv"
source "./venv/bin/activate"
pip install --upgrade pip

5. Tensorflow را نصب کنید

توجه داشته باشید که NSL به نسخه TensorFlow 1.15 یا بالاتر نیاز دارد. NSL همچنین از TensorFlow 2.0 پشتیبانی می کند.

پشتیبانی از پردازنده:

pip install 'tensorflow>=1.15.0'

پشتیبانی از پردازنده گرافیکی:

pip install 'tensorflow-gpu>=1.15.0'

6. وابستگی های ساختاری عصبی را نصب کنید.

cd neural-structured-learning
pip install --requirement neural_structured_learning/requirements.txt

7. (اختیاری) واحد تست یادگیری ساختاری عصبی.

bazel test //neural_structured_learning/...

8. بسته pip را بسازید.

python setup.py bdist_wheel --universal --dist-dir="./wheel"

9. بسته pip را نصب کنید.

pip install --upgrade ./wheel/neural_structured_learning*.whl

10. آزمون یادگیری ساختاری عصبی.

python -c "import neural_structured_learning as nsl"