آموزش ساخت یافته عصبی را نصب کنید

چندین راه برای تنظیم محیط خود برای استفاده از یادگیری ساختاری عصبی (NSL) در TensorFlow وجود دارد:

 • ساده ترین راه برای یادگیری و استفاده از NSL نیازی به نصب ندارد: آموزش های NSL را مستقیماً در مرورگر خود با استفاده از Google Colaboratory اجرا کنید.
 • برای استفاده از NSL بر روی یک ماشین محلی، بسته NSL را با مدیر بسته pip پایتون نصب کنید.
 • اگر یک پیکربندی ماشین منحصر به فرد دارید، NSL را از منبع بسازید .

آموزش ساخت یافته عصبی را با استفاده از pip نصب کنید

1. محیط توسعه پایتون را نصب کنید.

در اوبونتو:

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

در macOS:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
export PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin:$PATH"
brew update
brew install python # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

2. یک محیط مجازی ایجاد کنید.

virtualenv --python python3 "./venv"
source "./venv/bin/activate"
pip install --upgrade pip

3. TensorFlow را نصب کنید

پشتیبانی از CPU:

pip install 'tensorflow>=1.15.0'

پشتیبانی از پردازنده گرافیکی:

pip install 'tensorflow-gpu>=1.15.0'

4. بسته pip یادگیری ساختاری عصبی را نصب کنید.

pip install --upgrade neural_structured_learning

5. (اختیاری) تست یادگیری ساختاری عصبی.

python -c "import neural_structured_learning as nsl"

بسته پیپ یادگیری ساختاریافته عصبی را بسازید

1. محیط توسعه پایتون را نصب کنید.

در اوبونتو:

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

در macOS:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
export PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin:$PATH"
brew update
brew install python # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

2. Bazel را نصب کنید.

Bazel، ابزار ساخت مورد استفاده برای کامپایل یادگیری ساختار عصبی را نصب کنید .

3. مخزن یادگیری ساختار یافته عصبی را شبیه سازی کنید.

git clone https://github.com/tensorflow/neural-structured-learning.git

4. یک محیط مجازی ایجاد کنید.

virtualenv --python python3 "./venv"
source "./venv/bin/activate"
pip install --upgrade pip

5. Tensorflow را نصب کنید

توجه داشته باشید که NSL به نسخه TensorFlow 1.15 یا بالاتر نیاز دارد. NSL همچنین از TensorFlow 2.0 پشتیبانی می کند.

پشتیبانی از CPU:

pip install 'tensorflow>=1.15.0'

پشتیبانی از پردازنده گرافیکی:

pip install 'tensorflow-gpu>=1.15.0'

6. وابستگی های یادگیری ساختاریافته عصبی را نصب کنید.

cd neural-structured-learning
pip install --requirement neural_structured_learning/requirements.txt

7. (اختیاری) واحد تست یادگیری ساختاری عصبی.

bazel test //neural_structured_learning/...

8. بسته پیپ را بسازید.

python setup.py bdist_wheel --universal --dist-dir="./wheel"

9. بسته pip را نصب کنید.

pip install --upgrade ./wheel/neural_structured_learning*.whl

10. تست یادگیری ساختاری عصبی.

python -c "import neural_structured_learning as nsl"