Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

Module: tfq.layers

Module definitions for tensorflow_quantum.python.layers.*

Classes

class AddCircuit: A layer that pre/appends a sequence of gates to the input circuit tensor.

class ControlledPQC: Controlled Parametrized Quantum Circuit (PQC) Layer.

class Expectation: A Layer that calculates an expectation value.

class NoisyControlledPQC: Noisy Controlled Parametrized Quantum Circuit (PQC) Layer.

class NoisyPQC: Noisy Parametrized Quantum Circuit (PQC) Layer.

class PQC: Parametrized Quantum Circuit (PQC) Layer.

class Sample: A Layer that samples from a quantum circuit.

class SampledExpectation: A layer that calculates a sampled expectation value.

class State: A Layer that simulates a quantum state.

class Unitary: A Layer that calculates unitary matrices of circuits.