Wizualizacja danych za pomocą projektora do osadzania w TensorBoard

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Przegląd

Korzystanie z projektora TensorBoard Osadzanie można graficznie przedstawiają wysokie zanurzeń wymiarowych. Może to być pomocne w wizualizacji, badaniu i zrozumieniu warstw osadzania.

Zrzut ekranu projektora do osadzania

W tym samouczku dowiesz się, jak wizualizować ten rodzaj wytrenowanej warstwy.

Ustawiać

W tym samouczku użyjemy TensorBoard do wizualizacji warstwy osadzania wygenerowanej do klasyfikowania danych recenzji filmu.

try:
 # %tensorflow_version only exists in Colab.
 %tensorflow_version 2.x
except Exception:
 pass

%load_ext tensorboard
import os
import tensorflow as tf
import tensorflow_datasets as tfds
from tensorboard.plugins import projector

Dane IMDB

Będziemy używać zestawu danych zawierającego 25 000 recenzji filmów IMDB, z których każda ma etykietę sentymentu (pozytywna/negatywna). Każda recenzja jest wstępnie przetwarzana i kodowana jako sekwencja indeksów słownych (liczby całkowite). Dla uproszczenia, słowa są indeksowane według ogólnej częstotliwości w zbiorze danych, na przykład liczba całkowita „3” koduje trzecie najczęstsze słowo pojawiające się we wszystkich recenzjach. Pozwala to na szybkie operacje filtrowania, takie jak: „rozważ tylko 10 000 najpopularniejszych słów, ale wyeliminuj 20 najpopularniejszych słów”.

Zgodnie z konwencją „0” nie oznacza żadnego konkretnego słowa, ale jest używane do zakodowania dowolnego nieznanego słowa. W dalszej części samouczka usuniemy wiersz z wartością „0” z wizualizacji.

(train_data, test_data), info = tfds.load(
  "imdb_reviews/subwords8k",
  split=(tfds.Split.TRAIN, tfds.Split.TEST),
  with_info=True,
  as_supervised=True,
)
encoder = info.features["text"].encoder

# Shuffle and pad the data.
train_batches = train_data.shuffle(1000).padded_batch(
  10, padded_shapes=((None,), ())
)
test_batches = test_data.shuffle(1000).padded_batch(
  10, padded_shapes=((None,), ())
)
train_batch, train_labels = next(iter(train_batches))

Warstwa do osadzania Keras

Keras Osadzanie warstwy mogą być używane do szkolenia się osadzanie dla każdego słowa w Twoim słowniku. Każde słowo (lub w tym przypadku słowo podrzędne) będzie skojarzone z 16-wymiarowym wektorem (lub osadzaniem), który będzie szkolony przez model.

Zobacz ten poradnik , aby dowiedzieć się więcej o zanurzeń słownych.

# Create an embedding layer.
embedding_dim = 16
embedding = tf.keras.layers.Embedding(encoder.vocab_size, embedding_dim)
# Configure the embedding layer as part of a keras model.
model = tf.keras.Sequential(
  [
    embedding, # The embedding layer should be the first layer in a model.
    tf.keras.layers.GlobalAveragePooling1D(),
    tf.keras.layers.Dense(16, activation="relu"),
    tf.keras.layers.Dense(1),
  ]
)

# Compile model.
model.compile(
  optimizer="adam",
  loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
  metrics=["accuracy"],
)

# Train model for one epoch.
history = model.fit(
  train_batches, epochs=1, validation_data=test_batches, validation_steps=20
)
2500/2500 [==============================] - 13s 5ms/step - loss: 0.5330 - accuracy: 0.6769 - val_loss: 0.4043 - val_accuracy: 0.7800

Zapisywanie danych dla TensorBoard

TensorBoard odczytuje tensory i metadane z dzienników Twoich projektów tensorflow. Ścieżka do katalogu dziennika jest określona log_dir poniżej. W tym tutorialu będziemy używać /logs/imdb-example/ .

Aby wczytać dane do Tensorboard, musimy zapisać w tym katalogu treningowy punkt kontrolny wraz z metadanymi pozwalającymi na wizualizację określonej warstwy zainteresowania w modelu.

# Set up a logs directory, so Tensorboard knows where to look for files.
log_dir='/logs/imdb-example/'
if not os.path.exists(log_dir):
  os.makedirs(log_dir)

# Save Labels separately on a line-by-line manner.
with open(os.path.join(log_dir, 'metadata.tsv'), "w") as f:
 for subwords in encoder.subwords:
  f.write("{}\n".format(subwords))
 # Fill in the rest of the labels with "unknown".
 for unknown in range(1, encoder.vocab_size - len(encoder.subwords)):
  f.write("unknown #{}\n".format(unknown))


# Save the weights we want to analyze as a variable. Note that the first
# value represents any unknown word, which is not in the metadata, here
# we will remove this value.
weights = tf.Variable(model.layers[0].get_weights()[0][1:])
# Create a checkpoint from embedding, the filename and key are the
# name of the tensor.
checkpoint = tf.train.Checkpoint(embedding=weights)
checkpoint.save(os.path.join(log_dir, "embedding.ckpt"))

# Set up config.
config = projector.ProjectorConfig()
embedding = config.embeddings.add()
# The name of the tensor will be suffixed by `/.ATTRIBUTES/VARIABLE_VALUE`.
embedding.tensor_name = "embedding/.ATTRIBUTES/VARIABLE_VALUE"
embedding.metadata_path = 'metadata.tsv'
projector.visualize_embeddings(log_dir, config)
# Now run tensorboard against on log data we just saved.
%tensorboard --logdir /logs/imdb-example/

Analiza

Projektor TensorBoard jest doskonałym narzędziem do interpretacji i wizualizacji osadzania. Pulpit nawigacyjny umożliwia użytkownikom wyszukiwanie określonych terminów i wyróżnia słowa, które sąsiadują ze sobą w przestrzeni osadzenia (niskowymiarowej). Na tym przykładzie widzimy, że Wes Anderson i Alfred Hitchcock oba terminy są raczej neutralne, ale że są one odwoływać się w różnych kontekstach.

W tej przestrzeni, Hitchcock jest bliżej do słów takich jak nightmare , który jest prawdopodobnie ze względu na fakt, że jest on znany jako „Mistrz suspensu”, natomiast Anderson jest bliżej słowu heart , co jest zgodne z jego nieustannie szczegółowe i pogodnej stylu .