Điều phối các đường dẫn TFX

Người soạn nhạc địa phương

Bộ điều phối cục bộ là một bộ điều phối đơn giản được bao gồm trong gói TFX Python. Nó chạy các đường ống trong môi trường cục bộ trong một quy trình duy nhất. Nó cung cấp khả năng lặp lại nhanh chóng để phát triển và gỡ lỗi, nhưng nó không phù hợp với khối lượng công việc sản xuất lớn. Vui lòng sử dụng Đường ống Vertex hoặc Đường ống Kubeflow cho các trường hợp sử dụng sản xuất.

Hãy thử các hướng dẫn về TFX chạy trong Colab để tìm hiểu cách sử dụng bộ điều phối cục bộ.