مهندسی ویژگی با استفاده از TFX Pipeline و TensorFlow Transform

تبدیل داده های ورودی و آموزش یک مدل با خط لوله TFX.

در این آموزش مبتنی بر نوت‌بوک، ما یک خط لوله TFX ایجاد و اجرا می‌کنیم تا داده‌های ورودی خام را دریافت کرده و آن‌ها را به‌طور مناسب برای آموزش ML پیش پردازش کنیم. این نوت بوک است در خط لوله TFX ما در ساخته شده بر اساس اعتبار سنجی داده ها با استفاده از TFX خط لوله و TensorFlow داده ها اعتبار آموزش . اگر هنوز آن را نخوانده اید، باید قبل از ادامه کار با این دفترچه آن را بخوانید.

شما می توانید کیفیت پیش بینی داده های خود را افزایش دهید و/یا ابعاد را با مهندسی ویژگی کاهش دهید. یکی از مزایای استفاده از TFX این است که شما کد تبدیل خود را یک بار می نویسید و تبدیل های حاصله بین آموزش و سرویس سازگار خواهد بود تا از انحراف آموزش/سرویس جلوگیری شود.

ما اضافه کردن یک Transform جزء به خط لوله. جزء تبدیل با استفاده از پیاده سازی شده است tf.transform کتابخانه.

لطفا نگاه کنید به درک TFX خط لوله برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مفاهیم مختلف در TFX.

برپایی

ابتدا باید بسته TFX Python را نصب کنیم و مجموعه داده ای را که برای مدل خود استفاده خواهیم کرد دانلود کنیم.

پیپ را ارتقا دهید

برای جلوگیری از ارتقاء Pip در سیستم هنگام اجرای محلی، بررسی کنید که در Colab در حال اجرا هستیم. البته سیستم های محلی را می توان به طور جداگانه ارتقا داد.

try:
 import colab
 !pip install --upgrade pip
except:
 pass

TFX را نصب کنید

pip install -U tfx

آیا زمان اجرا را مجدداً راه اندازی کردید؟

اگر از Google Colab استفاده می‌کنید، اولین باری که سلول بالا را اجرا می‌کنید، باید با کلیک کردن روی دکمه «راه‌اندازی مجدد زمان اجرا» یا با استفاده از منوی «زمان اجرا > زمان اجرا مجدد ...» زمان اجرا را مجدداً راه‌اندازی کنید. این به دلیل روشی است که Colab بسته ها را بارگذاری می کند.

نسخه های TensorFlow و TFX را بررسی کنید.

import tensorflow as tf
print('TensorFlow version: {}'.format(tf.__version__))
from tfx import v1 as tfx
print('TFX version: {}'.format(tfx.__version__))
TensorFlow version: 2.6.2
TFX version: 1.4.0

متغیرها را تنظیم کنید

برای تعریف خط لوله از متغیرهایی استفاده می شود. شما می توانید این متغیرها را به دلخواه شخصی سازی کنید. به طور پیش فرض تمام خروجی از خط لوله تحت دایرکتوری فعلی تولید می شود.

import os

PIPELINE_NAME = "penguin-transform"

# Output directory to store artifacts generated from the pipeline.
PIPELINE_ROOT = os.path.join('pipelines', PIPELINE_NAME)
# Path to a SQLite DB file to use as an MLMD storage.
METADATA_PATH = os.path.join('metadata', PIPELINE_NAME, 'metadata.db')
# Output directory where created models from the pipeline will be exported.
SERVING_MODEL_DIR = os.path.join('serving_model', PIPELINE_NAME)

from absl import logging
logging.set_verbosity(logging.INFO) # Set default logging level.

داده های نمونه را آماده کنید

ما مجموعه داده نمونه را برای استفاده در خط لوله TFX خود دانلود خواهیم کرد. مجموعه داده ما با استفاده از است پالمر پنگوئن مجموعه داده .

حال، بر خلاف آموزش های قبلی که مجموعه داده در حال حاضر پیش پردازش استفاده می شود، ما را به مجموعه داده های خام پالمر پنگوئن استفاده کنید.

از آنجایی که مولفه TFX ExampleGen ورودی های یک دایرکتوری را می خواند، باید یک دایرکتوری ایجاد کنیم و مجموعه داده را در آن کپی کنیم.

import urllib.request
import tempfile

DATA_ROOT = tempfile.mkdtemp(prefix='tfx-data') # Create a temporary directory.
_data_path = 'https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/palmer_penguins/penguins_size.csv'
_data_filepath = os.path.join(DATA_ROOT, "data.csv")
urllib.request.urlretrieve(_data_path, _data_filepath)
('/tmp/tfx-dataacmxfq9f/data.csv', <http.client.HTTPMessage at 0x7f5b0ab1bf10>)

نگاهی گذرا به داده های خام بیندازید.

head {_data_filepath}
species,island,culmen_length_mm,culmen_depth_mm,flipper_length_mm,body_mass_g,sex
Adelie,Torgersen,39.1,18.7,181,3750,MALE
Adelie,Torgersen,39.5,17.4,186,3800,FEMALE
Adelie,Torgersen,40.3,18,195,3250,FEMALE
Adelie,Torgersen,NA,NA,NA,NA,NA
Adelie,Torgersen,36.7,19.3,193,3450,FEMALE
Adelie,Torgersen,39.3,20.6,190,3650,MALE
Adelie,Torgersen,38.9,17.8,181,3625,FEMALE
Adelie,Torgersen,39.2,19.6,195,4675,MALE
Adelie,Torgersen,34.1,18.1,193,3475,NA

برخی از مطالب با از دست رفته ارزش که به عنوان نشان داده وجود دارد NA . ما فقط آن ورودی ها را در این آموزش حذف می کنیم.

sed -i '/\bNA\b/d' {_data_filepath}
head {_data_filepath}
species,island,culmen_length_mm,culmen_depth_mm,flipper_length_mm,body_mass_g,sex
Adelie,Torgersen,39.1,18.7,181,3750,MALE
Adelie,Torgersen,39.5,17.4,186,3800,FEMALE
Adelie,Torgersen,40.3,18,195,3250,FEMALE
Adelie,Torgersen,36.7,19.3,193,3450,FEMALE
Adelie,Torgersen,39.3,20.6,190,3650,MALE
Adelie,Torgersen,38.9,17.8,181,3625,FEMALE
Adelie,Torgersen,39.2,19.6,195,4675,MALE
Adelie,Torgersen,41.1,17.6,182,3200,FEMALE
Adelie,Torgersen,38.6,21.2,191,3800,MALE

شما باید بتوانید هفت ویژگی را ببینید که پنگوئن ها را توصیف می کنند. ما از مجموعه ویژگی‌های مشابه آموزش‌های قبلی استفاده خواهیم کرد - 'culmen_length_mm'، 'culmen_depth_mm'، 'flipper_length_mm'، 'body_mass_g' - و "گونه‌های" یک پنگوئن را پیش‌بینی خواهیم کرد.

تنها تفاوت این خواهد بود که داده های ورودی از قبل پردازش نشده اند. توجه داشته باشید که در این آموزش از ویژگی های دیگری مانند "جزیره" یا "سکس" استفاده نخواهیم کرد.

یک فایل طرحواره آماده کنید

همان طور که در اعتبار سنجی داده ها با استفاده از TFX خط لوله و TensorFlow داده ها اعتبار آموزش ، ما نیاز به یک فایل طرح برای مجموعه داده. از آنجایی که مجموعه داده با آموزش قبلی متفاوت است، باید دوباره آن را تولید کنیم. در این آموزش، از آن مراحل صرف نظر می کنیم و فقط از یک فایل طرحواره آماده شده استفاده می کنیم.

import shutil

SCHEMA_PATH = 'schema'

_schema_uri = 'https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/tfx/master/tfx/examples/penguin/schema/raw/schema.pbtxt'
_schema_filename = 'schema.pbtxt'
_schema_filepath = os.path.join(SCHEMA_PATH, _schema_filename)

os.makedirs(SCHEMA_PATH, exist_ok=True)
urllib.request.urlretrieve(_schema_uri, _schema_filepath)
('schema/schema.pbtxt', <http.client.HTTPMessage at 0x7f5b0ab20f50>)

این فایل طرحواره با همان خط لوله آموزش قبلی بدون هیچ تغییر دستی ایجاد شده است.

یک خط لوله ایجاد کنید

خطوط لوله TFX با استفاده از API های پایتون تعریف می شوند. ما اضافه خواهد شد Transform جزء به خط لوله ما در ایجاد آموزش داده اعتبار سنجی .

یک جزء تبدیل نیاز به داده های ورودی از یک ExampleGen جزء و یک طرح از یک SchemaGen جزء، و تولید "تبدیل نمودار". خروجی خواهد شد در یک مورد استفاده قرار Trainer جزء. Transform علاوه بر این می تواند به صورت اختیاری "داده های تبدیل شده" را نیز تولید کند، که داده های تحقق یافته پس از تبدیل است. با این حال، ما در طول آموزش در این آموزش، داده ها را بدون تحقق داده های تبدیل شده میانی تبدیل می کنیم.

یک نکته جالب توجه این است که ما نیاز به تعریف یک تابع پایتون، preprocessing_fn به توضیح داده های ورودی باید تبدیل شود. این شبیه به یک جزء Trainer است که برای تعریف مدل نیز به کد کاربر نیاز دارد.

کد پیش پردازش و آموزش را بنویسید

باید دو تابع پایتون تعریف کنیم. یکی برای Transform و یکی برای Trainer.

preprocessing_fn

جزء تبدیل یک تابع پیدا نام preprocessing_fn در فایل ماژول، به عنوان ما برای انجام Trainer جزء. شما همچنین می توانید یک تابع خاص با استفاده از مشخص preprocessing_fn پارامتر از جزء تبدیل.

در این مثال دو نوع تبدیل انجام خواهیم داد. برای ویژگی های مستمر عددی مانند culmen_length_mm و body_mass_g ، ما این ارزش ها را با استفاده از عادی tft.scale_to_z_score تابع. برای ویژگی برچسب، باید برچسب‌های رشته را به مقادیر شاخص عددی تبدیل کنیم. ما استفاده خواهد کرد tf.lookup.StaticHashTable برای تبدیل.

برای شناسایی زمینه تبدیل به راحتی، ما اضافه کردن یک _xf پسوند به نام ویژگی تبدیل شده است.

run_fn

خود مدل تقریباً مانند آموزش های قبلی است، اما این بار داده های ورودی را با استفاده از نمودار تبدیل مولفه Transform تبدیل می کنیم.

یک تفاوت مهم دیگر در مقایسه با آموزش قبلی این است که اکنون مدلی را برای خدمت صادر می کنیم که نه تنها نمودار محاسباتی مدل را شامل می شود، بلکه نمودار تبدیل برای پیش پردازش را نیز شامل می شود که در جزء Transform تولید می شود. ما باید یک تابع جداگانه تعریف کنیم که برای سرویس دهی به درخواست های دریافتی استفاده می شود. شما می توانید ببینید که همان تابع _apply_preprocessing برای هر دو از داده های آموزشی و درخواست خدمت مورد استفاده قرار گرفت.

_module_file = 'penguin_utils.py'
%%writefile {_module_file}


from typing import List, Text
from absl import logging
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
from tensorflow_metadata.proto.v0 import schema_pb2
import tensorflow_transform as tft
from tensorflow_transform.tf_metadata import schema_utils

from tfx import v1 as tfx
from tfx_bsl.public import tfxio

# Specify features that we will use.
_FEATURE_KEYS = [
  'culmen_length_mm', 'culmen_depth_mm', 'flipper_length_mm', 'body_mass_g'
]
_LABEL_KEY = 'species'

_TRAIN_BATCH_SIZE = 20
_EVAL_BATCH_SIZE = 10


# NEW: TFX Transform will call this function.
def preprocessing_fn(inputs):
 """tf.transform's callback function for preprocessing inputs.

 Args:
  inputs: map from feature keys to raw not-yet-transformed features.

 Returns:
  Map from string feature key to transformed feature.
 """
 outputs = {}

 # Uses features defined in _FEATURE_KEYS only.
 for key in _FEATURE_KEYS:
  # tft.scale_to_z_score computes the mean and variance of the given feature
  # and scales the output based on the result.
  outputs[key] = tft.scale_to_z_score(inputs[key])

 # For the label column we provide the mapping from string to index.
 # We could instead use `tft.compute_and_apply_vocabulary()` in order to
 # compute the vocabulary dynamically and perform a lookup.
 # Since in this example there are only 3 possible values, we use a hard-coded
 # table for simplicity.
 table_keys = ['Adelie', 'Chinstrap', 'Gentoo']
 initializer = tf.lookup.KeyValueTensorInitializer(
   keys=table_keys,
   values=tf.cast(tf.range(len(table_keys)), tf.int64),
   key_dtype=tf.string,
   value_dtype=tf.int64)
 table = tf.lookup.StaticHashTable(initializer, default_value=-1)
 outputs[_LABEL_KEY] = table.lookup(inputs[_LABEL_KEY])

 return outputs


# NEW: This function will apply the same transform operation to training data
#   and serving requests.
def _apply_preprocessing(raw_features, tft_layer):
 transformed_features = tft_layer(raw_features)
 if _LABEL_KEY in raw_features:
  transformed_label = transformed_features.pop(_LABEL_KEY)
  return transformed_features, transformed_label
 else:
  return transformed_features, None


# NEW: This function will create a handler function which gets a serialized
#   tf.example, preprocess and run an inference with it.
def _get_serve_tf_examples_fn(model, tf_transform_output):
 # We must save the tft_layer to the model to ensure its assets are kept and
 # tracked.
 model.tft_layer = tf_transform_output.transform_features_layer()

 @tf.function(input_signature=[
   tf.TensorSpec(shape=[None], dtype=tf.string, name='examples')
 ])
 def serve_tf_examples_fn(serialized_tf_examples):
  # Expected input is a string which is serialized tf.Example format.
  feature_spec = tf_transform_output.raw_feature_spec()
  # Because input schema includes unnecessary fields like 'species' and
  # 'island', we filter feature_spec to include required keys only.
  required_feature_spec = {
    k: v for k, v in feature_spec.items() if k in _FEATURE_KEYS
  }
  parsed_features = tf.io.parse_example(serialized_tf_examples,
                     required_feature_spec)

  # Preprocess parsed input with transform operation defined in
  # preprocessing_fn().
  transformed_features, _ = _apply_preprocessing(parsed_features,
                          model.tft_layer)
  # Run inference with ML model.
  return model(transformed_features)

 return serve_tf_examples_fn


def _input_fn(file_pattern: List[Text],
       data_accessor: tfx.components.DataAccessor,
       tf_transform_output: tft.TFTransformOutput,
       batch_size: int = 200) -> tf.data.Dataset:
 """Generates features and label for tuning/training.

 Args:
  file_pattern: List of paths or patterns of input tfrecord files.
  data_accessor: DataAccessor for converting input to RecordBatch.
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  batch_size: representing the number of consecutive elements of returned
   dataset to combine in a single batch

 Returns:
  A dataset that contains (features, indices) tuple where features is a
   dictionary of Tensors, and indices is a single Tensor of label indices.
 """
 dataset = data_accessor.tf_dataset_factory(
   file_pattern,
   tfxio.TensorFlowDatasetOptions(batch_size=batch_size),
   schema=tf_transform_output.raw_metadata.schema)

 transform_layer = tf_transform_output.transform_features_layer()
 def apply_transform(raw_features):
  return _apply_preprocessing(raw_features, transform_layer)

 return dataset.map(apply_transform).repeat()


def _build_keras_model() -> tf.keras.Model:
 """Creates a DNN Keras model for classifying penguin data.

 Returns:
  A Keras Model.
 """
 # The model below is built with Functional API, please refer to
 # https://www.tensorflow.org/guide/keras/overview for all API options.
 inputs = [
   keras.layers.Input(shape=(1,), name=key)
   for key in _FEATURE_KEYS
 ]
 d = keras.layers.concatenate(inputs)
 for _ in range(2):
  d = keras.layers.Dense(8, activation='relu')(d)
 outputs = keras.layers.Dense(3)(d)

 model = keras.Model(inputs=inputs, outputs=outputs)
 model.compile(
   optimizer=keras.optimizers.Adam(1e-2),
   loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
   metrics=[keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy()])

 model.summary(print_fn=logging.info)
 return model


# TFX Trainer will call this function.
def run_fn(fn_args: tfx.components.FnArgs):
 """Train the model based on given args.

 Args:
  fn_args: Holds args used to train the model as name/value pairs.
 """
 tf_transform_output = tft.TFTransformOutput(fn_args.transform_output)

 train_dataset = _input_fn(
   fn_args.train_files,
   fn_args.data_accessor,
   tf_transform_output,
   batch_size=_TRAIN_BATCH_SIZE)
 eval_dataset = _input_fn(
   fn_args.eval_files,
   fn_args.data_accessor,
   tf_transform_output,
   batch_size=_EVAL_BATCH_SIZE)

 model = _build_keras_model()
 model.fit(
   train_dataset,
   steps_per_epoch=fn_args.train_steps,
   validation_data=eval_dataset,
   validation_steps=fn_args.eval_steps)

 # NEW: Save a computation graph including transform layer.
 signatures = {
   'serving_default': _get_serve_tf_examples_fn(model, tf_transform_output),
 }
 model.save(fn_args.serving_model_dir, save_format='tf', signatures=signatures)
Writing penguin_utils.py

اکنون تمام مراحل آماده سازی برای ساخت خط لوله TFX را تکمیل کرده اید.

یک تعریف خط لوله بنویسید

ما یک تابع برای ایجاد خط لوله TFX تعریف می کنیم. Pipeline شیء نشان دهنده یک خط لوله TFX، که می تواند با استفاده از یکی از سیستم های ارکستراسیون خط لوله که TFX پشتیبانی را اجرا کنید.

def _create_pipeline(pipeline_name: str, pipeline_root: str, data_root: str,
           schema_path: str, module_file: str, serving_model_dir: str,
           metadata_path: str) -> tfx.dsl.Pipeline:
 """Implements the penguin pipeline with TFX."""
 # Brings data into the pipeline or otherwise joins/converts training data.
 example_gen = tfx.components.CsvExampleGen(input_base=data_root)

 # Computes statistics over data for visualization and example validation.
 statistics_gen = tfx.components.StatisticsGen(
   examples=example_gen.outputs['examples'])

 # Import the schema.
 schema_importer = tfx.dsl.Importer(
   source_uri=schema_path,
   artifact_type=tfx.types.standard_artifacts.Schema).with_id(
     'schema_importer')

 # Performs anomaly detection based on statistics and data schema.
 example_validator = tfx.components.ExampleValidator(
   statistics=statistics_gen.outputs['statistics'],
   schema=schema_importer.outputs['result'])

 # NEW: Transforms input data using preprocessing_fn in the 'module_file'.
 transform = tfx.components.Transform(
   examples=example_gen.outputs['examples'],
   schema=schema_importer.outputs['result'],
   materialize=False,
   module_file=module_file)

 # Uses user-provided Python function that trains a model.
 trainer = tfx.components.Trainer(
   module_file=module_file,
   examples=example_gen.outputs['examples'],

   # NEW: Pass transform_graph to the trainer.
   transform_graph=transform.outputs['transform_graph'],

   train_args=tfx.proto.TrainArgs(num_steps=100),
   eval_args=tfx.proto.EvalArgs(num_steps=5))

 # Pushes the model to a filesystem destination.
 pusher = tfx.components.Pusher(
   model=trainer.outputs['model'],
   push_destination=tfx.proto.PushDestination(
     filesystem=tfx.proto.PushDestination.Filesystem(
       base_directory=serving_model_dir)))

 components = [
   example_gen,
   statistics_gen,
   schema_importer,
   example_validator,

   transform, # NEW: Transform component was added to the pipeline.

   trainer,
   pusher,
 ]

 return tfx.dsl.Pipeline(
   pipeline_name=pipeline_name,
   pipeline_root=pipeline_root,
   metadata_connection_config=tfx.orchestration.metadata
   .sqlite_metadata_connection_config(metadata_path),
   components=components)

خط لوله را اجرا کنید

ما استفاده خواهد کرد LocalDagRunner در آموزش های قبلی.

tfx.orchestration.LocalDagRunner().run(
 _create_pipeline(
   pipeline_name=PIPELINE_NAME,
   pipeline_root=PIPELINE_ROOT,
   data_root=DATA_ROOT,
   schema_path=SCHEMA_PATH,
   module_file=_module_file,
   serving_model_dir=SERVING_MODEL_DIR,
   metadata_path=METADATA_PATH))
INFO:absl:Excluding no splits because exclude_splits is not set.
INFO:absl:Excluding no splits because exclude_splits is not set.
INFO:absl:Generating ephemeral wheel package for '/tmpfs/src/temp/docs/tutorials/tfx/penguin_utils.py' (including modules: ['penguin_utils']).
INFO:absl:User module package has hash fingerprint version a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '/tmp/tmp_rl2wpg3/_tfx_generated_setup.py', 'bdist_wheel', '--bdist-dir', '/tmp/tmps7emqvj6', '--dist-dir', '/tmp/tmpnvanprdd']
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/setuptools/command/install.py:37: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
 setuptools.SetuptoolsDeprecationWarning,
listing git files failed - pretending there aren't any
INFO:absl:Successfully built user code wheel distribution at 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl'; target user module is 'penguin_utils'.
INFO:absl:Full user module path is 'penguin_utils@pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl'
INFO:absl:Generating ephemeral wheel package for '/tmpfs/src/temp/docs/tutorials/tfx/penguin_utils.py' (including modules: ['penguin_utils']).
INFO:absl:User module package has hash fingerprint version a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '/tmp/tmpi9sy085o/_tfx_generated_setup.py', 'bdist_wheel', '--bdist-dir', '/tmp/tmpugc_ecw_', '--dist-dir', '/tmp/tmpr1xz5bg6']
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
copying penguin_utils.py -> build/lib
installing to /tmp/tmps7emqvj6
running install
running install_lib
copying build/lib/penguin_utils.py -> /tmp/tmps7emqvj6
running install_egg_info
running egg_info
creating tfx_user_code_Transform.egg-info
writing tfx_user_code_Transform.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to tfx_user_code_Transform.egg-info/dependency_links.txt
writing top-level names to tfx_user_code_Transform.egg-info/top_level.txt
writing manifest file 'tfx_user_code_Transform.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'tfx_user_code_Transform.egg-info/SOURCES.txt'
writing manifest file 'tfx_user_code_Transform.egg-info/SOURCES.txt'
Copying tfx_user_code_Transform.egg-info to /tmp/tmps7emqvj6/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3.7.egg-info
running install_scripts
creating /tmp/tmps7emqvj6/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.dist-info/WHEEL
creating '/tmp/tmpnvanprdd/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl' and adding '/tmp/tmps7emqvj6' to it
adding 'penguin_utils.py'
adding 'tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.dist-info/METADATA'
adding 'tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.dist-info/WHEEL'
adding 'tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.dist-info/top_level.txt'
adding 'tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.dist-info/RECORD'
removing /tmp/tmps7emqvj6
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/setuptools/command/install.py:37: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
 setuptools.SetuptoolsDeprecationWarning,
listing git files failed - pretending there aren't any
INFO:absl:Successfully built user code wheel distribution at 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl'; target user module is 'penguin_utils'.
INFO:absl:Full user module path is 'penguin_utils@pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl'
INFO:absl:Using deployment config:
 executor_specs {
 key: "CsvExampleGen"
 value {
  beam_executable_spec {
   python_executor_spec {
    class_path: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.executor.Executor"
   }
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "ExampleValidator"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.example_validator.executor.Executor"
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "Pusher"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.pusher.executor.Executor"
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "StatisticsGen"
 value {
  beam_executable_spec {
   python_executor_spec {
    class_path: "tfx.components.statistics_gen.executor.Executor"
   }
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "Trainer"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.trainer.executor.GenericExecutor"
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "Transform"
 value {
  beam_executable_spec {
   python_executor_spec {
    class_path: "tfx.components.transform.executor.Executor"
   }
  }
 }
}
custom_driver_specs {
 key: "CsvExampleGen"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.example_gen.driver.FileBasedDriver"
  }
 }
}
metadata_connection_config {
 sqlite {
  filename_uri: "metadata/penguin-transform/metadata.db"
  connection_mode: READWRITE_OPENCREATE
 }
}

INFO:absl:Using connection config:
 sqlite {
 filename_uri: "metadata/penguin-transform/metadata.db"
 connection_mode: READWRITE_OPENCREATE
}

INFO:absl:Component CsvExampleGen is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component.CsvExampleGen"
 }
 id: "CsvExampleGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.CsvExampleGen"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "examples"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Examples"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
     properties {
      key: "version"
      value: INT
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "input_base"
  value {
   field_value {
    string_value: "/tmp/tfx-dataacmxfq9f"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "input_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"splits\": [\n  {\n   \"name\": \"single_split\",\n   \"pattern\": \"*\"\n  }\n ]\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"split_config\": {\n  \"splits\": [\n   {\n    \"hash_buckets\": 2,\n    \"name\": \"train\"\n   },\n   {\n    \"hash_buckets\": 1,\n    \"name\": \"eval\"\n   }\n  ]\n }\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_data_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 6
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_file_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 5
   }
  }
 }
}
downstream_nodes: "StatisticsGen"
downstream_nodes: "Trainer"
downstream_nodes: "Transform"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
copying penguin_utils.py -> build/lib
installing to /tmp/tmpugc_ecw_
running install
running install_lib
copying build/lib/penguin_utils.py -> /tmp/tmpugc_ecw_
running install_egg_info
running egg_info
creating tfx_user_code_Trainer.egg-info
writing tfx_user_code_Trainer.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to tfx_user_code_Trainer.egg-info/dependency_links.txt
writing top-level names to tfx_user_code_Trainer.egg-info/top_level.txt
writing manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
writing manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
Copying tfx_user_code_Trainer.egg-info to /tmp/tmpugc_ecw_/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3.7.egg-info
running install_scripts
creating /tmp/tmpugc_ecw_/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.dist-info/WHEEL
creating '/tmp/tmpr1xz5bg6/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl' and adding '/tmp/tmpugc_ecw_' to it
adding 'penguin_utils.py'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.dist-info/METADATA'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.dist-info/WHEEL'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.dist-info/top_level.txt'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9.dist-info/RECORD'
removing /tmp/tmpugc_ecw_
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I1205 10:21:51.351922 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 10:21:52.158721 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 10:21:52.173334 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 10:21:52.180279 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:select span and version = (0, None)
INFO:absl:latest span and version = (0, None)
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 1
I1205 10:21:52.194584 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=1, input_dict={}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'examples': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/CsvExampleGen/examples/1"
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:13161,xor_checksum:1638699709,sum_checksum:1638699709"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
, artifact_type: name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}), exec_properties={'output_config': '{\n "split_config": {\n  "splits": [\n   {\n    "hash_buckets": 2,\n    "name": "train"\n   },\n   {\n    "hash_buckets": 1,\n    "name": "eval"\n   }\n  ]\n }\n}', 'input_config': '{\n "splits": [\n  {\n   "name": "single_split",\n   "pattern": "*"\n  }\n ]\n}', 'output_file_format': 5, 'output_data_format': 6, 'input_base': '/tmp/tfx-dataacmxfq9f', 'span': 0, 'version': None, 'input_fingerprint': 'split:single_split,num_files:1,total_bytes:13161,xor_checksum:1638699709,sum_checksum:1638699709'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-transform/CsvExampleGen/.system/executor_execution/1/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-transform/CsvExampleGen/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T10:21:51.187624', tmp_dir='pipelines/penguin-transform/CsvExampleGen/.system/executor_execution/1/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component.CsvExampleGen"
 }
 id: "CsvExampleGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.CsvExampleGen"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "examples"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Examples"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
     properties {
      key: "version"
      value: INT
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "input_base"
  value {
   field_value {
    string_value: "/tmp/tfx-dataacmxfq9f"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "input_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"splits\": [\n  {\n   \"name\": \"single_split\",\n   \"pattern\": \"*\"\n  }\n ]\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"split_config\": {\n  \"splits\": [\n   {\n    \"hash_buckets\": 2,\n    \"name\": \"train\"\n   },\n   {\n    \"hash_buckets\": 1,\n    \"name\": \"eval\"\n   }\n  ]\n }\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_data_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 6
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_file_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 5
   }
  }
 }
}
downstream_nodes: "StatisticsGen"
downstream_nodes: "Trainer"
downstream_nodes: "Transform"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-transform"
, pipeline_run_id='2021-12-05T10:21:51.187624')
INFO:absl:Generating examples.
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
INFO:absl:Processing input csv data /tmp/tfx-dataacmxfq9f/* to TFExample.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.
INFO:absl:Examples generated.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 1 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'examples': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/CsvExampleGen/examples/1"
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:13161,xor_checksum:1638699709,sum_checksum:1638699709"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}) for execution 1
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component CsvExampleGen is finished.
INFO:absl:Component schema_importer is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.dsl.components.common.importer.Importer"
 }
 id: "schema_importer"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.schema_importer"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "result"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Schema"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "artifact_uri"
  value {
   field_value {
    string_value: "schema"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "reimport"
  value {
   field_value {
    int_value: 0
   }
  }
 }
}
downstream_nodes: "ExampleValidator"
downstream_nodes: "Transform"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:Running as an importer node.
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:21:53.330585 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Processing source uri: schema, properties: {}, custom_properties: {}
I1205 10:21:53.340232 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Component schema_importer is finished.
INFO:absl:Component StatisticsGen is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.statistics_gen.component.StatisticsGen"
 }
 id: "StatisticsGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.StatisticsGen"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "statistics"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleStatistics"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
downstream_nodes: "ExampleValidator"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:21:53.360662 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 3
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=3, input_dict={'examples': [Artifact(artifact: id: 1
type_id: 15
uri: "pipelines/penguin-transform/CsvExampleGen/examples/1"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "file_format"
 value {
  string_value: "tfrecords_gzip"
 }
}
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:13161,xor_checksum:1638699709,sum_checksum:1638699709"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "payload_format"
 value {
  string_value: "FORMAT_TF_EXAMPLE"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638699713316
last_update_time_since_epoch: 1638699713316
, artifact_type: id: 15
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'statistics': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/StatisticsGen/statistics/3"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:StatisticsGen:statistics:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}), exec_properties={'exclude_splits': '[]'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-transform/StatisticsGen/.system/executor_execution/3/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-transform/StatisticsGen/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T10:21:51.187624', tmp_dir='pipelines/penguin-transform/StatisticsGen/.system/executor_execution/3/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.statistics_gen.component.StatisticsGen"
 }
 id: "StatisticsGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.StatisticsGen"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "statistics"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleStatistics"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
downstream_nodes: "ExampleValidator"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-transform"
, pipeline_run_id='2021-12-05T10:21:51.187624')
INFO:absl:Generating statistics for split train.
INFO:absl:Statistics for split train written to pipelines/penguin-transform/StatisticsGen/statistics/3/Split-train.
INFO:absl:Generating statistics for split eval.
INFO:absl:Statistics for split eval written to pipelines/penguin-transform/StatisticsGen/statistics/3/Split-eval.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 3 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'statistics': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/StatisticsGen/statistics/3"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:StatisticsGen:statistics:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}) for execution 3
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component StatisticsGen is finished.
INFO:absl:Component Transform is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.transform.component.Transform"
 }
 id: "Transform"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.Transform"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
 inputs {
  key: "schema"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "schema_importer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.schema_importer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Schema"
     }
    }
    output_key: "result"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "post_transform_anomalies"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleAnomalies"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "post_transform_schema"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Schema"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "post_transform_stats"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleStatistics"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "pre_transform_schema"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Schema"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "pre_transform_stats"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleStatistics"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "transform_graph"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "TransformGraph"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "updated_analyzer_cache"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "TransformCache"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "disable_statistics"
  value {
   field_value {
    int_value: 0
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "force_tf_compat_v1"
  value {
   field_value {
    int_value: 0
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "module_path"
  value {
   field_value {
    string_value: "penguin_utils@pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
upstream_nodes: "schema_importer"
downstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:21:56.029392 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 4
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=4, input_dict={'schema': [Artifact(artifact: id: 2
type_id: 17
uri: "schema"
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638699713343
last_update_time_since_epoch: 1638699713343
, artifact_type: id: 17
name: "Schema"
)], 'examples': [Artifact(artifact: id: 1
type_id: 15
uri: "pipelines/penguin-transform/CsvExampleGen/examples/1"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "file_format"
 value {
  string_value: "tfrecords_gzip"
 }
}
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:13161,xor_checksum:1638699709,sum_checksum:1638699709"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "payload_format"
 value {
  string_value: "FORMAT_TF_EXAMPLE"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638699713316
last_update_time_since_epoch: 1638699713316
, artifact_type: id: 15
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'updated_analyzer_cache': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/updated_analyzer_cache/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:updated_analyzer_cache:0"
 }
}
, artifact_type: name: "TransformCache"
)], 'post_transform_stats': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/post_transform_stats/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:post_transform_stats:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)], 'pre_transform_stats': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/pre_transform_stats/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:pre_transform_stats:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)], 'pre_transform_schema': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/pre_transform_schema/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:pre_transform_schema:0"
 }
}
, artifact_type: name: "Schema"
)], 'post_transform_anomalies': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/post_transform_anomalies/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:post_transform_anomalies:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleAnomalies"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)], 'transform_graph': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/transform_graph/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:transform_graph:0"
 }
}
, artifact_type: name: "TransformGraph"
)], 'post_transform_schema': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/post_transform_schema/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:post_transform_schema:0"
 }
}
, artifact_type: name: "Schema"
)]}), exec_properties={'disable_statistics': 0, 'module_path': 'penguin_utils@pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl', 'custom_config': 'null', 'force_tf_compat_v1': 0}, execution_output_uri='pipelines/penguin-transform/Transform/.system/executor_execution/4/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-transform/Transform/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T10:21:51.187624', tmp_dir='pipelines/penguin-transform/Transform/.system/executor_execution/4/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.transform.component.Transform"
 }
 id: "Transform"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.Transform"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
 inputs {
  key: "schema"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "schema_importer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.schema_importer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Schema"
     }
    }
    output_key: "result"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "post_transform_anomalies"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleAnomalies"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "post_transform_schema"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Schema"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "post_transform_stats"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleStatistics"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "pre_transform_schema"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Schema"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "pre_transform_stats"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleStatistics"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "transform_graph"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "TransformGraph"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "updated_analyzer_cache"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "TransformCache"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "disable_statistics"
  value {
   field_value {
    int_value: 0
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "force_tf_compat_v1"
  value {
   field_value {
    int_value: 0
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "module_path"
  value {
   field_value {
    string_value: "penguin_utils@pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
upstream_nodes: "schema_importer"
downstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-transform"
, pipeline_run_id='2021-12-05T10:21:51.187624')
INFO:absl:Analyze the 'train' split and transform all splits when splits_config is not set.
INFO:absl:udf_utils.get_fn {'module_file': None, 'module_path': 'penguin_utils@pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl', 'preprocessing_fn': None} 'preprocessing_fn'
INFO:absl:Installing 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl' to a temporary directory.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '-m', 'pip', 'install', '--target', '/tmp/tmp3elppure', 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl']
Processing ./pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl
INFO:absl:Successfully installed 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl'.
INFO:absl:udf_utils.get_fn {'module_file': None, 'module_path': 'penguin_utils@pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl', 'stats_options_updater_fn': None} 'stats_options_updater_fn'
INFO:absl:Installing 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl' to a temporary directory.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '-m', 'pip', 'install', '--target', '/tmp/tmpctb52fyz', 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl']
Installing collected packages: tfx-user-code-Transform
Successfully installed tfx-user-code-Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9
Processing ./pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl
INFO:absl:Successfully installed 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl'.
INFO:absl:Installing 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl' to a temporary directory.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '-m', 'pip', 'install', '--target', '/tmp/tmpgv9zk7st', 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl']
Installing collected packages: tfx-user-code-Transform
Successfully installed tfx-user-code-Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9
Processing ./pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl
INFO:absl:Successfully installed 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl'.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature island has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature sex has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
Installing collected packages: tfx-user-code-Transform
Successfully installed tfx-user-code-Transform-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_transform/tf_utils.py:289: Tensor.experimental_ref (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use ref() instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_transform/tf_utils.py:289: Tensor.experimental_ref (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use ref() instead.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature island has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature sex has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature island has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature sex has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature island has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature sex has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature island has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature sex has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature island has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature sex has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
WARNING:root:This output type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, output type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, PDone, or None. Got: Tuple[Dict[str, Union[NoneType, _Dataset]], Union[Dict[str, Dict[str, PCollection]], NoneType], int] instead.
WARNING:absl:Tables initialized inside a tf.function will be re-initialized on every invocation of the function. This re-initialization can have significant impact on performance. Consider lifting them out of the graph context using `tf.init_scope`.: key_value_init/LookupTableImportV2
WARNING:absl:Tables initialized inside a tf.function will be re-initialized on every invocation of the function. This re-initialization can have significant impact on performance. Consider lifting them out of the graph context using `tf.init_scope`.: key_value_init/LookupTableImportV2
WARNING:root:This output type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, output type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, PDone, or None. Got: Tuple[Dict[str, Union[NoneType, _Dataset]], Union[Dict[str, Dict[str, PCollection]], NoneType], int] instead.
WARNING:absl:Tables initialized inside a tf.function will be re-initialized on every invocation of the function. This re-initialization can have significant impact on performance. Consider lifting them out of the graph context using `tf.init_scope`.: key_value_init/LookupTableImportV2
WARNING:absl:Tables initialized inside a tf.function will be re-initialized on every invocation of the function. This re-initialization can have significant impact on performance. Consider lifting them out of the graph context using `tf.init_scope`.: key_value_init/LookupTableImportV2
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature island has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature sex has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature island has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature sex has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
2021-12-05 10:22:06.547139: W tensorflow/python/util/util.cc:348] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
INFO:tensorflow:Assets written to: pipelines/penguin-transform/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/167780659a644435abe6c969ed4771de/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: pipelines/penguin-transform/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/167780659a644435abe6c969ed4771de/assets
WARNING:absl:Tables initialized inside a tf.function will be re-initialized on every invocation of the function. This re-initialization can have significant impact on performance. Consider lifting them out of the graph context using `tf.init_scope`.: key_value_init/LookupTableImportV2
INFO:tensorflow:tensorflow_text is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_text is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_decision_forests is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_decision_forests is not available.
INFO:tensorflow:struct2tensor is not available.
INFO:tensorflow:struct2tensor is not available.
INFO:tensorflow:Assets written to: pipelines/penguin-transform/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/cbe53dc813ec4d51a99f25099bd3736e/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: pipelines/penguin-transform/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/cbe53dc813ec4d51a99f25099bd3736e/assets
WARNING:absl:Tables initialized inside a tf.function will be re-initialized on every invocation of the function. This re-initialization can have significant impact on performance. Consider lifting them out of the graph context using `tf.init_scope`.: key_value_init/LookupTableImportV2
INFO:tensorflow:tensorflow_text is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_text is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_decision_forests is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_decision_forests is not available.
INFO:tensorflow:struct2tensor is not available.
INFO:tensorflow:struct2tensor is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_text is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_text is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_decision_forests is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_decision_forests is not available.
INFO:tensorflow:struct2tensor is not available.
INFO:tensorflow:struct2tensor is not available.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 4 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'updated_analyzer_cache': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/updated_analyzer_cache/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:updated_analyzer_cache:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "TransformCache"
)], 'post_transform_stats': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/post_transform_stats/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:post_transform_stats:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)], 'pre_transform_stats': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/pre_transform_stats/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:pre_transform_stats:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)], 'pre_transform_schema': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/pre_transform_schema/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:pre_transform_schema:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "Schema"
)], 'post_transform_anomalies': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/post_transform_anomalies/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:post_transform_anomalies:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleAnomalies"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)], 'transform_graph': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/transform_graph/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:transform_graph:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "TransformGraph"
)], 'post_transform_schema': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/post_transform_schema/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:post_transform_schema:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "Schema"
)]}) for execution 4
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:22:11.698540 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 10:22:11.707963 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Component Transform is finished.
INFO:absl:Component ExampleValidator is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_validator.component.ExampleValidator"
 }
 id: "ExampleValidator"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.ExampleValidator"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "schema"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "schema_importer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.schema_importer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Schema"
     }
    }
    output_key: "result"
   }
   min_count: 1
  }
 }
 inputs {
  key: "statistics"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "StatisticsGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.StatisticsGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "ExampleStatistics"
     }
    }
    output_key: "statistics"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "anomalies"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleAnomalies"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "StatisticsGen"
upstream_nodes: "schema_importer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:22:11.732254 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 5
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=5, input_dict={'schema': [Artifact(artifact: id: 2
type_id: 17
uri: "schema"
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638699713343
last_update_time_since_epoch: 1638699713343
, artifact_type: id: 17
name: "Schema"
)], 'statistics': [Artifact(artifact: id: 3
type_id: 19
uri: "pipelines/penguin-transform/StatisticsGen/statistics/3"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:StatisticsGen:statistics:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638699716011
last_update_time_since_epoch: 1638699716011
, artifact_type: id: 19
name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'anomalies': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/ExampleValidator/anomalies/5"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:ExampleValidator:anomalies:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleAnomalies"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}), exec_properties={'exclude_splits': '[]'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-transform/ExampleValidator/.system/executor_execution/5/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-transform/ExampleValidator/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T10:21:51.187624', tmp_dir='pipelines/penguin-transform/ExampleValidator/.system/executor_execution/5/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_validator.component.ExampleValidator"
 }
 id: "ExampleValidator"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.ExampleValidator"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "schema"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "schema_importer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.schema_importer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Schema"
     }
    }
    output_key: "result"
   }
   min_count: 1
  }
 }
 inputs {
  key: "statistics"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "StatisticsGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.StatisticsGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "ExampleStatistics"
     }
    }
    output_key: "statistics"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "anomalies"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleAnomalies"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "StatisticsGen"
upstream_nodes: "schema_importer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-transform"
, pipeline_run_id='2021-12-05T10:21:51.187624')
INFO:absl:Validating schema against the computed statistics for split train.
INFO:absl:Validation complete for split train. Anomalies written to pipelines/penguin-transform/ExampleValidator/anomalies/5/Split-train.
INFO:absl:Validating schema against the computed statistics for split eval.
INFO:absl:Validation complete for split eval. Anomalies written to pipelines/penguin-transform/ExampleValidator/anomalies/5/Split-eval.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 5 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'anomalies': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/ExampleValidator/anomalies/5"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:ExampleValidator:anomalies:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleAnomalies"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}) for execution 5
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component ExampleValidator is finished.
INFO:absl:Component Trainer is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.trainer.component.Trainer"
 }
 id: "Trainer"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.Trainer"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
 inputs {
  key: "transform_graph"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "Transform"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.Transform"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "TransformGraph"
     }
    }
    output_key: "transform_graph"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Model"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "model_run"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ModelRun"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "eval_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 5\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "module_path"
  value {
   field_value {
    string_value: "penguin_utils@pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "train_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 100\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
upstream_nodes: "Transform"
downstream_nodes: "Pusher"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:22:11.785852 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 6
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=6, input_dict={'examples': [Artifact(artifact: id: 1
type_id: 15
uri: "pipelines/penguin-transform/CsvExampleGen/examples/1"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "file_format"
 value {
  string_value: "tfrecords_gzip"
 }
}
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:13161,xor_checksum:1638699709,sum_checksum:1638699709"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "payload_format"
 value {
  string_value: "FORMAT_TF_EXAMPLE"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638699713316
last_update_time_since_epoch: 1638699713316
, artifact_type: id: 15
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)], 'transform_graph': [Artifact(artifact: id: 9
type_id: 23
uri: "pipelines/penguin-transform/Transform/transform_graph/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Transform:transform_graph:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638699731712
last_update_time_since_epoch: 1638699731712
, artifact_type: id: 23
name: "TransformGraph"
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Trainer/model/6"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Trainer:model:0"
 }
}
, artifact_type: name: "Model"
)], 'model_run': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Trainer/model_run/6"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Trainer:model_run:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ModelRun"
)]}), exec_properties={'custom_config': 'null', 'train_args': '{\n "num_steps": 100\n}', 'module_path': 'penguin_utils@pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl', 'eval_args': '{\n "num_steps": 5\n}'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-transform/Trainer/.system/executor_execution/6/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-transform/Trainer/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T10:21:51.187624', tmp_dir='pipelines/penguin-transform/Trainer/.system/executor_execution/6/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.trainer.component.Trainer"
 }
 id: "Trainer"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.Trainer"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
 inputs {
  key: "transform_graph"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "Transform"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.Transform"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "TransformGraph"
     }
    }
    output_key: "transform_graph"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Model"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "model_run"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ModelRun"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "eval_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 5\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "module_path"
  value {
   field_value {
    string_value: "penguin_utils@pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "train_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 100\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
upstream_nodes: "Transform"
downstream_nodes: "Pusher"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-transform"
, pipeline_run_id='2021-12-05T10:21:51.187624')
INFO:absl:Train on the 'train' split when train_args.splits is not set.
INFO:absl:Evaluate on the 'eval' split when eval_args.splits is not set.
INFO:absl:udf_utils.get_fn {'custom_config': 'null', 'train_args': '{\n "num_steps": 100\n}', 'module_path': 'penguin_utils@pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl', 'eval_args': '{\n "num_steps": 5\n}'} 'run_fn'
INFO:absl:Installing 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl' to a temporary directory.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '-m', 'pip', 'install', '--target', '/tmp/tmpfnmreae0', 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl']
Processing ./pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl
INFO:absl:Successfully installed 'pipelines/penguin-transform/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9-py3-none-any.whl'.
INFO:absl:Training model.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature island has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature sex has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
Installing collected packages: tfx-user-code-Trainer
Successfully installed tfx-user-code-Trainer-0.0+a5e9139bd7facf5026b5306a6aea534f89db0dea58ebe1bb1fb5ebb9df5fdea9
INFO:tensorflow:tensorflow_text is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_text is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_decision_forests is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_decision_forests is not available.
INFO:tensorflow:struct2tensor is not available.
INFO:tensorflow:struct2tensor is not available.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature island has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature sex has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Model: "model"
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:Layer (type)          Output Shape     Param #   Connected to           
INFO:absl:==================================================================================================
INFO:absl:culmen_length_mm (InputLayer)  [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:culmen_depth_mm (InputLayer)  [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:flipper_length_mm (InputLayer) [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:body_mass_g (InputLayer)    [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:concatenate (Concatenate)    (None, 4)      0      culmen_length_mm[0][0]      
INFO:absl:                                 culmen_depth_mm[0][0]      
INFO:absl:                                 flipper_length_mm[0][0]     
INFO:absl:                                 body_mass_g[0][0]        
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense (Dense)          (None, 8)      40     concatenate[0][0]        
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense_1 (Dense)         (None, 8)      72     dense[0][0]           
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense_2 (Dense)         (None, 3)      27     dense_1[0][0]          
INFO:absl:==================================================================================================
INFO:absl:Total params: 139
INFO:absl:Trainable params: 139
INFO:absl:Non-trainable params: 0
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
100/100 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 0.2132 - sparse_categorical_accuracy: 0.9490 - val_loss: 0.0102 - val_sparse_categorical_accuracy: 1.0000
INFO:tensorflow:Assets written to: pipelines/penguin-transform/Trainer/model/6/Format-Serving/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: pipelines/penguin-transform/Trainer/model/6/Format-Serving/assets
INFO:absl:Training complete. Model written to pipelines/penguin-transform/Trainer/model/6/Format-Serving. ModelRun written to pipelines/penguin-transform/Trainer/model_run/6
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 6 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Trainer/model/6"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Trainer:model:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "Model"
)], 'model_run': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Trainer/model_run/6"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Trainer:model_run:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ModelRun"
)]}) for execution 6
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:22:18.036643 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Component Trainer is finished.
I1205 10:22:18.041664 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Component Pusher is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.pusher.component.Pusher"
 }
 id: "Pusher"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.Pusher"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "model"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "Trainer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.Trainer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Model"
     }
    }
    output_key: "model"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "pushed_model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "PushedModel"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "push_destination"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"filesystem\": {\n  \"base_directory\": \"serving_model/penguin-transform\"\n }\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:22:18.063011 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 7
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=7, input_dict={'model': [Artifact(artifact: id: 12
type_id: 26
uri: "pipelines/penguin-transform/Trainer/model/6"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Trainer:model:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638699738045
last_update_time_since_epoch: 1638699738045
, artifact_type: id: 26
name: "Model"
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'pushed_model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Pusher/pushed_model/7"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Pusher:pushed_model:0"
 }
}
, artifact_type: name: "PushedModel"
)]}), exec_properties={'push_destination': '{\n "filesystem": {\n  "base_directory": "serving_model/penguin-transform"\n }\n}', 'custom_config': 'null'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-transform/Pusher/.system/executor_execution/7/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-transform/Pusher/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T10:21:51.187624', tmp_dir='pipelines/penguin-transform/Pusher/.system/executor_execution/7/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.pusher.component.Pusher"
 }
 id: "Pusher"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-transform.Pusher"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "model"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "Trainer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:21:51.187624"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-transform.Trainer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Model"
     }
    }
    output_key: "model"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "pushed_model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "PushedModel"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "push_destination"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"filesystem\": {\n  \"base_directory\": \"serving_model/penguin-transform\"\n }\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-transform"
, pipeline_run_id='2021-12-05T10:21:51.187624')
WARNING:absl:Pusher is going to push the model without validation. Consider using Evaluator or InfraValidator in your pipeline.
INFO:absl:Model version: 1638699738
INFO:absl:Model written to serving path serving_model/penguin-transform/1638699738.
INFO:absl:Model pushed to pipelines/penguin-transform/Pusher/pushed_model/7.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 7 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'pushed_model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-transform/Pusher/pushed_model/7"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-transform:2021-12-05T10:21:51.187624:Pusher:pushed_model:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "PushedModel"
)]}) for execution 7
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component Pusher is finished.
I1205 10:22:18.092860 24712 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type

باید "INFO:absl:Component Pusher تمام شد" را ببینید. اگر خط لوله با موفقیت به پایان برسد.

جزء فروشنده به هل مدل آموزش دیده SERVING_MODEL_DIR است که serving_model/penguin-transform دایرکتوری اگر شما متغیرها در مراحل قبلی را تغییر دهید. می توانید نتیجه را از مرورگر فایل در پنل سمت چپ در Colab یا با استفاده از دستور زیر مشاهده کنید:

# List files in created model directory.
find {SERVING_MODEL_DIR}
serving_model/penguin-transform
serving_model/penguin-transform/1638699738
serving_model/penguin-transform/1638699738/keras_metadata.pb
serving_model/penguin-transform/1638699738/assets
serving_model/penguin-transform/1638699738/variables
serving_model/penguin-transform/1638699738/variables/variables.data-00000-of-00001
serving_model/penguin-transform/1638699738/variables/variables.index
serving_model/penguin-transform/1638699738/saved_model.pb

شما همچنین می توانید امضای مدل تولید شده با استفاده از بررسی saved_model_cli ابزار .

saved_model_cli show --dir {SERVING_MODEL_DIR}/$(ls -1 {SERVING_MODEL_DIR} | sort -nr | head -1) --tag_set serve --signature_def serving_default
The given SavedModel SignatureDef contains the following input(s):
 inputs['examples'] tensor_info:
   dtype: DT_STRING
   shape: (-1)
   name: serving_default_examples:0
The given SavedModel SignatureDef contains the following output(s):
 outputs['output_0'] tensor_info:
   dtype: DT_FLOAT
   shape: (-1, 3)
   name: StatefulPartitionedCall_2:0
Method name is: tensorflow/serving/predict

از آنجا که ما تعریف serving_default با خود ما serve_tf_examples_fn تابع، امضا را نشان می دهد که طول می کشد در یک رشته منفرد. این رشته یک رشته سریال از tf.Examples است و خواهد شد با تجزیه tf.io.parse_example () تابع همانطور که ما قبلا تعریف شده است (اطلاعات بیشتر در مورد tf.Examples اینجا ).

می‌توانیم مدل صادر شده را بارگذاری کنیم و با چند مثال استنباط‌هایی را امتحان کنیم.

# Find a model with the latest timestamp.
model_dirs = (item for item in os.scandir(SERVING_MODEL_DIR) if item.is_dir())
model_path = max(model_dirs, key=lambda i: int(i.name)).path

loaded_model = tf.keras.models.load_model(model_path)
inference_fn = loaded_model.signatures['serving_default']
WARNING:tensorflow:Inconsistent references when loading the checkpoint into this object graph. Either the Trackable object references in the Python program have changed in an incompatible way, or the checkpoint was generated in an incompatible program.

Two checkpoint references resolved to different objects (<keras.saving.saved_model.load.TensorFlowTransform>TransformFeaturesLayer object at 0x7f5b0836e3d0> and <keras.engine.input_layer.InputLayer object at 0x7f5b091aa550>).
WARNING:tensorflow:Inconsistent references when loading the checkpoint into this object graph. Either the Trackable object references in the Python program have changed in an incompatible way, or the checkpoint was generated in an incompatible program.

Two checkpoint references resolved to different objects (<keras.saving.saved_model.load.TensorFlowTransform>TransformFeaturesLayer object at 0x7f5b0836e3d0> and <keras.engine.input_layer.InputLayer object at 0x7f5b091aa550>).
# Prepare an example and run inference.
features = {
 'culmen_length_mm': tf.train.Feature(float_list=tf.train.FloatList(value=[49.9])),
 'culmen_depth_mm': tf.train.Feature(float_list=tf.train.FloatList(value=[16.1])),
 'flipper_length_mm': tf.train.Feature(int64_list=tf.train.Int64List(value=[213])),
 'body_mass_g': tf.train.Feature(int64_list=tf.train.Int64List(value=[5400])),
}
example_proto = tf.train.Example(features=tf.train.Features(feature=features))
examples = example_proto.SerializeToString()

result = inference_fn(examples=tf.constant([examples]))
print(result['output_0'].numpy())
[[-2.5357873 -3.0600576 3.4993587]]

سومین عنصر، که مربوط به گونه 'جنتو' است، انتظار می رود بزرگترین عنصر در بین سه عنصر باشد.

مراحل بعدی

اگر شما می خواهید برای یادگیری در مورد بیشتر تبدیل جزء، و تبدیل راهنمای یدکی . شما می توانید منابع بیشتری در پیدا https://www.tensorflow.org/tfx/tutorials

لطفا نگاه کنید به درک TFX خط لوله برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مفاهیم مختلف در TFX.