dòng chảy căng:: ôi:: IdentityReader

#include <io_ops.h>

Một Trình đọc xuất ra tác phẩm được xếp hàng đợi dưới dạng cả khóa và giá trị.

Bản tóm tắt

Để sử dụng, hãy xếp các chuỗi vào hàng đợi. ReaderRead sẽ lấy chuỗi công việc phía trước và đầu ra (công việc, công việc).

Tranh luận:

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

  • vùng chứa: Nếu không trống, trình đọc này sẽ được đặt trong vùng chứa nhất định. Nếu không, vùng chứa mặc định sẽ được sử dụng.
  • Shared_name: Nếu không trống, trình đọc này sẽ được đặt tên trong nhóm nhất định với Shared_name này. Nếu không, tên nút sẽ được sử dụng thay thế.

Trả về:

  • Output : Tay cầm để tham chiếu Reader.

Hàm tạo và hàm hủy

IdentityReader (const :: tensorflow::Scope & scope)
IdentityReader (const :: tensorflow::Scope & scope, const IdentityReader::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
reader_handle

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: IdentityReader:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho IdentityReader .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

reader_handle

::tensorflow::Output reader_handle

Chức năng công cộng

IdentityReader

 IdentityReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

IdentityReader

 IdentityReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const IdentityReader::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Thùng đựng hàng

Attrs Container(
  StringPiece x
)

Tên chia sẻ

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)