เวอร์ชัน TensorFlow API

TensorFlow api-docs เวอร์ชันต่อไปนี้พร้อมใช้งานแล้ว:

TensorFlow 2

TensorFlow 1

สามารถดูสาขาก่อนหน้าของเอกสารได้ที่ GitHub