Phiên bản API TensorFlow

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Các phiên bản sau của tài liệu api TensorFlow hiện có sẵn:

TensorFlow 2

TensorFlow 1

Các nhánh trước của tài liệu có thể được tìm thấy trên GitHub .

,

Các phiên bản sau của tài liệu api TensorFlow hiện có sẵn:

TensorFlow 2

TensorFlow 1

Các nhánh trước của tài liệu có thể được tìm thấy trên GitHub .