Cảm ơn bạn đã theo dõi Google I/O. Xem tất cả các phiên theo yêu cầu Xem theo yêu cầu

Phiên bản API TensorFlow

Các phiên bản sau của tài liệu api TensorFlow hiện có sẵn. Các tính năng chính, cải tiến và thay đổi của từng phiên bản có sẵn trong ghi chú phát hành .

TenorFlow 2

TenorFlow 1

Bạn có thể tìm thấy các nhánh trước của tài liệu trên GitHub .

,

Các phiên bản sau của tài liệu api TensorFlow hiện có sẵn. Các tính năng chính, cải tiến và thay đổi của từng phiên bản có sẵn trong ghi chú phát hành .

TenorFlow 2

TenorFlow 1

Bạn có thể tìm thấy các nhánh trước của tài liệu trên GitHub .

,

Các phiên bản sau của tài liệu api TensorFlow hiện có sẵn. Các tính năng chính, cải tiến và thay đổi của từng phiên bản có sẵn trong ghi chú phát hành .

TenorFlow 2

TenorFlow 1

Bạn có thể tìm thấy các nhánh trước của tài liệu trên GitHub .