TensorFlow Federated را نصب کنید

چند راه برای تنظیم محیط خود برای استفاده از TensorFlow Federated (TFF) وجود دارد:

  • ساده ترین راه برای یادگیری و استفاده از TFF نیازی به نصب ندارد. آموزش های TensorFlow Federated را مستقیماً در مرورگر خود با استفاده از Google Colaboratory اجرا کنید.
  • برای استفاده از TensorFlow Federated در یک ماشین محلی، بسته TFF را با مدیر بسته pip پایتون نصب کنید.
  • اگر یک پیکربندی ماشین منحصر به فرد دارید، بسته TFF را از منبع بسازید .

TensorFlow Federated را با استفاده از pip نصب کنید

1. محیط توسعه پایتون را نصب کنید.

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip  # Python 3

2. یک محیط مجازی ایجاد کنید.

python3 -m venv "venv"
source "venv/bin/activate"
pip install --upgrade "pip"

3. بسته منتشر شده TensorFlow Federated Python را نصب کنید.

pip install --upgrade tensorflow-federated

4. تست Tensorflow Federated.

python -c "import tensorflow_federated as tff; print(tff.federated_computation(lambda: 'Hello World')())"

بسته پایتون فدرال TensorFlow را از منبع بسازید

ساختن یک بسته پایتون فدرال TensorFlow از منبع زمانی مفید است که بخواهید:

  • تغییراتی را در TensorFlow Federated ایجاد کنید و آن تغییرات را در مؤلفه‌ای که از TensorFlow Federated استفاده می‌کند، قبل از ارسال یا انتشار آن تغییرات آزمایش کنید.
  • از تغییراتی استفاده کنید که به TensorFlow Federated ارسال شده اند اما منتشر نشده اند.

1. محیط توسعه پایتون را نصب کنید.

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip  # Python 3

2. Bazel را نصب کنید.

Bazel، ابزار ساخت مورد استفاده برای کامپایل Tensorflow Federated را نصب کنید .

3. مخزن Tensorflow Federated را کلون کنید.

git clone https://github.com/tensorflow/federated.git
cd "federated"

4. یک محیط مجازی ایجاد کنید.

python3 -m venv "venv"
source "venv/bin/activate"
pip install --upgrade "pip"
pip install numpy

5. بسته پایتون فدرال تنسورفلو را بسازید.

mkdir "/tmp/tensorflow_federated"
bazel run //tensorflow_federated/tools/python_package:build_python_package -- \
    --output_dir="/tmp/tensorflow_federated"

6. از محیط مجازی خارج شوید

deactivate

7. یک پروژه جدید ایجاد کنید.

mkdir "/tmp/project"
cd "/tmp/project"

8. یک محیط مجازی جدید ایجاد کنید.

python3 -m venv "venv"
source "venv/bin/activate"
pip install --upgrade "pip"

9. بسته پایتون فدرال TensorFlow را نصب کنید.

pip install --upgrade "/tmp/tensorflow_federated/"*".whl"

10. تست Tensorflow Federated.

python -c "import tensorflow_federated as tff; print(tff.federated_computation(lambda: 'Hello World')())"