Automatycznie przepisuj symbole API TF 1.x i compat.v1

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

TensorFlow 2.x zawiera wiele zmian API z TF 1.x i tf.compat.v1 , takich jak zmiana kolejności argumentów, zmiana nazw symboli i zmiana domyślnych wartości parametrów. Ręczne wykonywanie wszystkich tych modyfikacji byłoby żmudne i podatne na błędy. Aby usprawnić zmiany i uczynić przejście do TF 2.x tak płynnie, jak to tylko możliwe, zespół TensorFlow stworzył narzędzie tf_upgrade_v2 , które pomaga w przeniesieniu starszego kodu do nowego interfejsu API.

Typowe użycie jest takie:

tf_upgrade_v2 \
 --intree my_project/ \
 --outtree my_project_v2/ \
 --reportfile report.txt

Przyspieszy proces aktualizacji poprzez konwersję istniejących skryptów TensorFlow 1.x Python do TensorFlow 2.x.

Skrypt konwersji automatyzuje wiele przekształceń mechanicznych interfejsów API, chociaż wielu interfejsów API nie można automatycznie migrować. Nie jest również w stanie w pełni zapewnić zgodność kodu z zachowaniami i interfejsami API TF2. Jest to więc tylko część Twojej podróży migracyjnej.

Moduły kompatybilności

Niektórych symboli API nie można uaktualnić po prostu za pomocą zamiany ciągu. Te, których nie można automatycznie uaktualnić, zostaną zmapowane do swoich lokalizacji w module compat.v1 . Ten moduł zastępuje symbole TF 1.x, takie jak tf.foo , równoważnymi odniesieniami tf.compat.v1.foo . Jeśli korzystasz już z interfejsów API compat.v1 , importując plik TF za pomocą import tensorflow.compat.v1 as tf , skrypt tf_upgrade_v2 spróbuje przekonwertować te zastosowania na niezgodny interfejs API, jeśli to możliwe. Należy zauważyć, że chociaż niektóre interfejsy API compat.v1 są zgodne z zachowaniami TF2.x, wiele z nich nie jest. Dlatego zalecamy ręczne sprawdzenie zamienników i jak najszybszą migrację ich do nowych interfejsów API w przestrzeni nazw tf.* zamiast tf.compat.v1 .

Ze względu na przestarzałe moduły TensorFlow 2.x (na przykład tf.flags i tf.contrib ), niektórych zmian nie można obejść, przełączając się na compat.v1 . Aktualizacja tego kodu może wymagać użycia dodatkowej biblioteki (na przykład absl.flags ) lub przejścia na pakiet w tensorflow/addons .

Pozostała część tego przewodnika pokazuje, jak używać skryptu przepisywania symboli. Chociaż skrypt jest łatwy w użyciu, zdecydowanie zaleca się jego użycie w ramach następującego procesu:

 1. Test jednostkowy : upewnij się, że uaktualniany kod ma zestaw testów jednostkowych o rozsądnym zasięgu. To jest kod Pythona, więc język nie ochroni Cię przed wieloma klasami błędów. Upewnij się również, że wszelkie zależności, które posiadasz, zostały już zaktualizowane, aby były zgodne z TensorFlow 2.x.

 2. Zainstaluj TensorFlow 1.15 : Zaktualizuj swój TensorFlow do najnowszej wersji TensorFlow 1.x, co najmniej 1.15. Obejmuje to końcowy interfejs API TensorFlow 2.0 w tf.compat.v2 .

 3. Testuj z 1.15 : Upewnij się, że twoje testy jednostkowe przeszły w tym momencie. Będziesz je uruchamiał wielokrotnie podczas aktualizacji, więc ważne jest, aby zacząć od zielonego.

 4. Uruchom skrypt aktualizacji : Uruchom tf_upgrade_v2 na całym drzewie źródłowym, łącznie z testami. To zaktualizuje twój kod do formatu, w którym używa tylko symboli dostępnych w TensorFlow 2.0. Przestarzałe symbole będą dostępne za pomocą tf.compat.v1 . W końcu będą wymagały ręcznej uwagi, ale nie natychmiast.

 5. Uruchom przekonwertowane testy z TensorFlow 1.15 : Twój kod powinien nadal działać poprawnie w TensorFlow 1.15. Uruchom ponownie testy jednostkowe. Każdy błąd w twoich testach oznacza, że ​​jest błąd w skrypcie aktualizacji. Daj nam znać .

 6. Sprawdź raport o uaktualnieniu pod kątem ostrzeżeń i błędów : skrypt zapisuje plik raportu, który wyjaśnia wszelkie konwersje, które należy dokładnie sprawdzić, lub wszelkie ręczne działania, które należy wykonać. Na przykład: wszelkie pozostałe wystąpienia contrib będą wymagały ręcznego działania w celu usunięcia. Więcej instrukcji znajdziesz w RFC .

 7. Zainstaluj TensorFlow 2.x : W tym momencie przełączenie na pliki binarne TensorFlow 2.x powinno być bezpieczne, nawet jeśli korzystasz ze starszych zachowań

 8. Testuj z v1.disable_v2_behavior : Ponowne uruchamianie testów z v1.disable_v2_behavior() w głównej funkcji testów powinno dać takie same wyniki jak uruchomienie w wersji 1.15.

 9. Włącz zachowanie V2 : Teraz, gdy Twoje testy działają przy użyciu plików binarnych TF2, możesz rozpocząć migrację kodu, aby uniknąć tf.estimator s i używać tylko obsługiwanych zachowań TF2 (bez wyłączania zachowania TF2). Szczegółowe informacje znajdziesz w przewodnikach dotyczących migracji .

Korzystanie ze skryptu przepisywania tf_upgrade_v2

Ustawiać

Przed rozpoczęciem upewnij się, że TensorFlow 2.x jest zainstalowany.

import tensorflow as tf

print(tf.__version__)
2.6.0

Sklonuj repozytorium git tensorflow/models , aby mieć trochę kodu do przetestowania:

git clone --branch r1.13.0 --depth 1 https://github.com/tensorflow/models
Cloning into 'models'...
remote: Enumerating objects: 2927, done.[K
remote: Counting objects: 100% (2927/2927), done.[K
remote: Compressing objects: 100% (2428/2428), done.[K
remote: Total 2927 (delta 504), reused 2113 (delta 424), pack-reused 0[K
Receiving objects: 100% (2927/2927), 369.04 MiB | 27.58 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (504/504), done.
Checking out files: 100% (2768/2768), done.

Przeczytaj pomoc

Skrypt powinien być zainstalowany z TensorFlow. Oto wbudowana pomoc:

tf_upgrade_v2 -h
usage: tf_upgrade_v2 [-h] [--infile INPUT_FILE] [--outfile OUTPUT_FILE]
           [--intree INPUT_TREE] [--outtree OUTPUT_TREE]
           [--copyotherfiles COPY_OTHER_FILES] [--inplace]
           [--no_import_rename] [--no_upgrade_compat_v1_import]
           [--reportfile REPORT_FILENAME] [--mode {DEFAULT,SAFETY}]
           [--print_all]

Convert a TensorFlow Python file from 1.x to 2.0

Simple usage:
 tf_upgrade_v2.py --infile foo.py --outfile bar.py
 tf_upgrade_v2.py --infile foo.ipynb --outfile bar.ipynb
 tf_upgrade_v2.py --intree ~/code/old --outtree ~/code/new

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 --infile INPUT_FILE  If converting a single file, the name of the file to
            convert
 --outfile OUTPUT_FILE
            If converting a single file, the output filename.
 --intree INPUT_TREE  If converting a whole tree of files, the directory to
            read from (relative or absolute).
 --outtree OUTPUT_TREE
            If converting a whole tree of files, the output
            directory (relative or absolute).
 --copyotherfiles COPY_OTHER_FILES
            If converting a whole tree of files, whether to copy
            the other files.
 --inplace       If converting a set of files, whether to allow the
            conversion to be performed on the input files.
 --no_import_rename  Not to rename import to compat.v2 explicitly.
 --no_upgrade_compat_v1_import
            If specified, don't upgrade explicit imports of
            `tensorflow.compat.v1 as tf` to the v2 APIs.
            Otherwise, explicit imports of the form
            `tensorflow.compat.v1 as tf` will be upgraded.
 --reportfile REPORT_FILENAME
            The name of the file where the report log is
            stored.(default: report.txt)
 --mode {DEFAULT,SAFETY}
            Upgrade script mode. Supported modes: DEFAULT: Perform
            only straightforward conversions to upgrade to 2.0. In
            more difficult cases, switch to use compat.v1. SAFETY:
            Keep 1.* code intact and import compat.v1 module.
 --print_all      Print full log to stdout instead of just printing
            errors

Przykładowy kod TF1

Oto prosty skrypt TensorFlow 1.0:

head -n 65 models/samples/cookbook/regression/custom_regression.py | tail -n 10
# Calculate loss using mean squared error
 average_loss = tf.losses.mean_squared_error(labels, predictions)

 # Pre-made estimators use the total_loss instead of the average,
 # so report total_loss for compatibility.
 batch_size = tf.shape(labels)[0]
 total_loss = tf.to_float(batch_size) * average_loss

 if mode == tf.estimator.ModeKeys.TRAIN:
  optimizer = params.get("optimizer", tf.train.AdamOptimizer)

Po zainstalowaniu TensorFlow 2.x nie działa:

(cd models/samples/cookbook/regression && python custom_regression.py)
Traceback (most recent call last):
 File "custom_regression.py", line 162, in <module>
  tf.logging.set_verbosity(tf.logging.INFO)
AttributeError: module 'tensorflow' has no attribute 'logging'

Pojedynczy plik

Skrypt można uruchomić na pojedynczym pliku Pythona:

!tf_upgrade_v2 \
 --infile models/samples/cookbook/regression/custom_regression.py \
 --outfile /tmp/custom_regression_v2.py
INFO line 38:8: Renamed 'tf.feature_column.input_layer' to 'tf.compat.v1.feature_column.input_layer'
INFO line 43:10: Renamed 'tf.layers.dense' to 'tf.compat.v1.layers.dense'
INFO line 46:17: Renamed 'tf.layers.dense' to 'tf.compat.v1.layers.dense'
INFO line 57:17: tf.losses.mean_squared_error requires manual check. tf.losses have been replaced with object oriented versions in TF 2.0 and after. The loss function calls have been converted to compat.v1 for backward compatibility. Please update these calls to the TF 2.0 versions.
INFO line 57:17: Renamed 'tf.losses.mean_squared_error' to 'tf.compat.v1.losses.mean_squared_error'
INFO line 61:15: Added keywords to args of function 'tf.shape'
INFO line 62:15: Changed tf.to_float call to tf.cast(..., dtype=tf.float32).
INFO line 65:40: Renamed 'tf.train.AdamOptimizer' to 'tf.compat.v1.train.AdamOptimizer'
INFO line 68:39: Renamed 'tf.train.get_global_step' to 'tf.compat.v1.train.get_global_step'
INFO line 83:9: tf.metrics.root_mean_squared_error requires manual check. tf.metrics have been replaced with object oriented versions in TF 2.0 and after. The metric function calls have been converted to compat.v1 for backward compatibility. Please update these calls to the TF 2.0 versions.
INFO line 83:9: Renamed 'tf.metrics.root_mean_squared_error' to 'tf.compat.v1.metrics.root_mean_squared_error'
INFO line 142:23: Renamed 'tf.train.AdamOptimizer' to 'tf.compat.v1.train.AdamOptimizer'
INFO line 162:2: Renamed 'tf.logging.set_verbosity' to 'tf.compat.v1.logging.set_verbosity'
INFO line 162:27: Renamed 'tf.logging.INFO' to 'tf.compat.v1.logging.INFO'
INFO line 163:2: Renamed 'tf.app.run' to 'tf.compat.v1.app.run'
TensorFlow 2.0 Upgrade Script
-----------------------------
Converted 1 files
Detected 0 issues that require attention
--------------------------------------------------------------------------------


Make sure to read the detailed log 'report.txt'

Skrypt wypisze błędy, jeśli nie znajdzie poprawki dla kodu.

Drzewo katalogów

Typowe projekty, w tym ten prosty przykład, będą wykorzystywać znacznie więcej niż jeden plik. Zazwyczaj chcesz zaktualizować cały pakiet, więc skrypt można również uruchomić w drzewie katalogów:

# update the .py files and copy all the other files to the outtree
!tf_upgrade_v2 \
  --intree models/samples/cookbook/regression/ \
  --outtree regression_v2/ \
  --reportfile tree_report.txt
INFO line 82:10: tf.estimator.LinearRegressor: Default value of loss_reduction has been changed to SUM_OVER_BATCH_SIZE; inserting old default value tf.keras.losses.Reduction.SUM.

INFO line 105:2: Renamed 'tf.logging.set_verbosity' to 'tf.compat.v1.logging.set_verbosity'
INFO line 105:27: Renamed 'tf.logging.INFO' to 'tf.compat.v1.logging.INFO'
INFO line 106:2: Renamed 'tf.app.run' to 'tf.compat.v1.app.run'
INFO line 38:8: Renamed 'tf.feature_column.input_layer' to 'tf.compat.v1.feature_column.input_layer'
INFO line 43:10: Renamed 'tf.layers.dense' to 'tf.compat.v1.layers.dense'
INFO line 46:17: Renamed 'tf.layers.dense' to 'tf.compat.v1.layers.dense'
INFO line 57:17: tf.losses.mean_squared_error requires manual check. tf.losses have been replaced with object oriented versions in TF 2.0 and after. The loss function calls have been converted to compat.v1 for backward compatibility. Please update these calls to the TF 2.0 versions.
INFO line 57:17: Renamed 'tf.losses.mean_squared_error' to 'tf.compat.v1.losses.mean_squared_error'
INFO line 61:15: Added keywords to args of function 'tf.shape'
INFO line 62:15: Changed tf.to_float call to tf.cast(..., dtype=tf.float32).
INFO line 65:40: Renamed 'tf.train.AdamOptimizer' to 'tf.compat.v1.train.AdamOptimizer'
INFO line 68:39: Renamed 'tf.train.get_global_step' to 'tf.compat.v1.train.get_global_step'
INFO line 83:9: tf.metrics.root_mean_squared_error requires manual check. tf.metrics have been replaced with object oriented versions in TF 2.0 and after. The metric function calls have been converted to compat.v1 for backward compatibility. Please update these calls to the TF 2.0 versions.
INFO line 83:9: Renamed 'tf.metrics.root_mean_squared_error' to 'tf.compat.v1.metrics.root_mean_squared_error'
INFO line 142:23: Renamed 'tf.train.AdamOptimizer' to 'tf.compat.v1.train.AdamOptimizer'
INFO line 162:2: Renamed 'tf.logging.set_verbosity' to 'tf.compat.v1.logging.set_verbosity'
INFO line 162:27: Renamed 'tf.logging.INFO' to 'tf.compat.v1.logging.INFO'
INFO line 163:2: Renamed 'tf.app.run' to 'tf.compat.v1.app.run'
INFO line 58:10: tf.estimator.LinearRegressor: Default value of loss_reduction has been changed to SUM_OVER_BATCH_SIZE; inserting old default value tf.keras.losses.Reduction.SUM.

INFO line 101:2: Renamed 'tf.logging.set_verbosity' to 'tf.compat.v1.logging.set_verbosity'
INFO line 101:27: Renamed 'tf.logging.INFO' to 'tf.compat.v1.logging.INFO'
INFO line 102:2: Renamed 'tf.app.run' to 'tf.compat.v1.app.run'
INFO line 72:10: tf.estimator.DNNRegressor: Default value of loss_reduction has been changed to SUM_OVER_BATCH_SIZE; inserting old default value tf.keras.losses.Reduction.SUM.

INFO line 96:2: Renamed 'tf.logging.set_verbosity' to 'tf.compat.v1.logging.set_verbosity'
INFO line 96:27: Renamed 'tf.logging.INFO' to 'tf.compat.v1.logging.INFO'
INFO line 97:2: Renamed 'tf.app.run' to 'tf.compat.v1.app.run'
WARNING line 125:15: Changing dataset.make_one_shot_iterator() to tf.compat.v1.data.make_one_shot_iterator(dataset). Please check this transformation.

INFO line 40:7: Renamed 'tf.test.mock' to 'tf.compat.v1.test.mock'
TensorFlow 2.0 Upgrade Script
-----------------------------
Converted 7 files
Detected 1 issues that require attention
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
File: models/samples/cookbook/regression/automobile_data.py
--------------------------------------------------------------------------------
models/samples/cookbook/regression/automobile_data.py:125:15: WARNING: Changing dataset.make_one_shot_iterator() to tf.compat.v1.data.make_one_shot_iterator(dataset). Please check this transformation.Make sure to read the detailed log 'tree_report.txt'

Zwróć uwagę na jedno ostrzeżenie dotyczące funkcji dataset.make_one_shot_iterator .

Teraz skrypt działa z TensorFlow 2.x:

Zauważ, że ponieważ moduł tf.compat.v1 jest zawarty w TF 1.15, przekonwertowany skrypt będzie również działał w TensorFlow 1.15.

(cd regression_v2 && python custom_regression.py 2>&1) | tail
I0922 22:16:42.778216 140254758430528 estimator.py:2074] Saving dict for global step 1000: global_step = 1000, loss = 651.5428, rmse = 3.684265
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 1000: /tmp/tmpk2_4r192/model.ckpt-1000
I0922 22:16:42.817190 140254758430528 estimator.py:2135] Saving 'checkpoint_path' summary for global step 1000: /tmp/tmpk2_4r192/model.ckpt-1000
Tensor("IteratorGetNext:25", shape=(None,), dtype=float64, device=/device:CPU:0)
Tensor("Squeeze:0", shape=(None,), dtype=float32)

********************************************************************************

RMS error for the test set: $3684

Szczegółowy raport

Skrypt zgłasza również listę szczegółowych zmian. W tym przykładzie znalazł jedną potencjalnie niebezpieczną transformację i umieścił ostrzeżenie na górze pliku:

head -n 20 tree_report.txt
TensorFlow 2.0 Upgrade Script
-----------------------------
Converted 7 files
Detected 1 issues that require attention
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
File: models/samples/cookbook/regression/automobile_data.py
--------------------------------------------------------------------------------
models/samples/cookbook/regression/automobile_data.py:125:15: WARNING: Changing dataset.make_one_shot_iterator() to tf.compat.v1.data.make_one_shot_iterator(dataset). Please check this transformation.

================================================================================
Detailed log follows:

================================================================================
================================================================================
Input tree: 'models/samples/cookbook/regression/'
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
Processing file 'models/samples/cookbook/regression/__init__.py'
 outputting to 'regression_v2/__init__.py'

Zwróć uwagę ponownie na jedno ostrzeżenie dotyczące Dataset.make_one_shot_iterator function .

W innych przypadkach dane wyjściowe wyjaśnią uzasadnienie nietrywialnych zmian:

%%writefile dropout.py
import tensorflow as tf

d = tf.nn.dropout(tf.range(10), 0.2)
z = tf.zeros_like(d, optimize=False)
Writing dropout.py
!tf_upgrade_v2 \
 --infile dropout.py \
 --outfile dropout_v2.py \
 --reportfile dropout_report.txt > /dev/null
cat dropout_report.txt
TensorFlow 2.0 Upgrade Script
-----------------------------
Converted 1 files
Detected 0 issues that require attention
--------------------------------------------------------------------------------
================================================================================
Detailed log follows:

================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
Processing file 'dropout.py'
 outputting to 'dropout_v2.py'
--------------------------------------------------------------------------------

3:4: INFO: Changing keep_prob arg of tf.nn.dropout to rate, and recomputing value.

4:4: INFO: Renaming tf.zeros_like to tf.compat.v1.zeros_like because argument optimize is present. tf.zeros_like no longer takes an optimize argument, and behaves as if optimize=True. This call site specifies something other than optimize=True, so it was converted to compat.v1.
--------------------------------------------------------------------------------

Oto zmodyfikowana zawartość pliku, zauważ, jak skrypt dodaje nazwy argumentów, aby poradzić sobie z przeniesionymi i zmienionymi argumentami:

cat dropout_v2.py
import tensorflow as tf

d = tf.nn.dropout(tf.range(10), rate=1 - (0.2))
z = tf.compat.v1.zeros_like(d, optimize=False)

Większy projekt może zawierać kilka błędów. Na przykład przekonwertuj model deeplab:

!tf_upgrade_v2 \
  --intree models/research/deeplab \
  --outtree deeplab_v2 \
  --reportfile deeplab_report.txt > /dev/null

Wyprodukował pliki wyjściowe:

ls deeplab_v2
README.md  datasets    input_preprocess.py    train.py
__init__.py deeplab_demo.ipynb local_test.sh     utils
common.py  eval.py     local_test_mobilenetv2.sh vis.py
common_test.py export_model.py   model.py
core    g3doc      model_test.py

Ale były błędy. Raport pomoże Ci określić, co musisz naprawić, zanim to się uruchomi. Oto pierwsze trzy błędy:

cat deeplab_report.txt | grep -i models/research/deeplab | grep -i error | head -n 3
models/research/deeplab/eval.py:28:7: ERROR: Using member tf.contrib.slim in deprecated module tf.contrib. tf.contrib.slim cannot be converted automatically. tf.contrib will not be distributed with TensorFlow 2.0, please consider an alternative in non-contrib TensorFlow, a community-maintained repository such as tensorflow/addons, or fork the required code.
models/research/deeplab/eval.py:146:8: ERROR: Using member tf.contrib.metrics.aggregate_metric_map in deprecated module tf.contrib. tf.contrib.metrics.aggregate_metric_map cannot be converted automatically. tf.contrib will not be distributed with TensorFlow 2.0, please consider an alternative in non-contrib TensorFlow, a community-maintained repository such as tensorflow/addons, or fork the required code.
models/research/deeplab/export_model.py:25:7: ERROR: Using member tf.contrib.slim in deprecated module tf.contrib. tf.contrib.slim cannot be converted automatically. tf.contrib will not be distributed with TensorFlow 2.0, please consider an alternative in non-contrib TensorFlow, a community-maintained repository such as tensorflow/addons, or fork the required code.

Tryb „Bezpieczeństwo”

Skrypt konwersji ma również mniej inwazyjny tryb SAFETY , który po prostu zmienia importy tak, aby korzystały z modułu tensorflow.compat.v1 :

cat dropout.py
import tensorflow as tf

d = tf.nn.dropout(tf.range(10), 0.2)
z = tf.zeros_like(d, optimize=False)
tf_upgrade_v2 --mode SAFETY --infile dropout.py --outfile dropout_v2_safe.py > /dev/null
cat dropout_v2_safe.py
import tensorflow.compat.v1 as tf

d = tf.nn.dropout(tf.range(10), 0.2)
z = tf.zeros_like(d, optimize=False)

Jak widać, nie aktualizuje to kodu, ale umożliwia działanie kodu TensorFlow 1 z plikami binarnymi TensorFlow 2. Zwróć uwagę, że nie oznacza to, że Twój kod działa z wspieranymi zachowaniami TF 2.x!

Zastrzeżenia

 • Nie aktualizuj części kodu ręcznie przed uruchomieniem tego skryptu. W szczególności funkcje, w których zmieniono kolejność argumentów, takich jak tf.argmax lub tf.batch_to_space powodują, że skrypt niepoprawnie dodaje argumenty słów kluczowych, które błędnie mapują istniejący kod.

 • Skrypt zakłada, że tensorflow jest importowany przy użyciu import tensorflow as tf lub import tensorflow.compat.v1 as tf .

 • Ten skrypt nie zmienia kolejności argumentów. Zamiast tego skrypt dodaje argumenty słów kluczowych do funkcji, które mają zmienioną kolejność argumentów.

 • Sprawdź tf2up.ml , aby uzyskać wygodne narzędzie do uaktualniania notatników Jupyter i plików Python w repozytorium GitHub.

Aby zgłosić błędy w uaktualnieniu skryptu lub przesłać prośby o dodanie funkcji, zgłoś problem w serwisie GitHub .