Estymatory w puszkach TF w puszce

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Przegląd

Gotowe estymatory to szybkie i łatwe sposoby uczenia modeli TFL dla typowych przypadków użycia. W tym przewodniku przedstawiono kroki potrzebne do utworzenia estymatora w puszce TFL.

Ustawiać

Instalowanie pakietu TF Lattice:

pip install tensorflow-lattice

Importowanie wymaganych pakietów:

import tensorflow as tf

import copy
import logging
import numpy as np
import pandas as pd
import sys
import tensorflow_lattice as tfl
from tensorflow import feature_column as fc
logging.disable(sys.maxsize)

Pobieranie zbioru danych UCI Statlog (Heart):

csv_file = tf.keras.utils.get_file(
  'heart.csv', 'http://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/heart.csv')
df = pd.read_csv(csv_file)
target = df.pop('target')
train_size = int(len(df) * 0.8)
train_x = df[:train_size]
train_y = target[:train_size]
test_x = df[train_size:]
test_y = target[train_size:]
df.head()

Ustawianie wartości domyślnych używanych do szkolenia w tym przewodniku:

LEARNING_RATE = 0.01
BATCH_SIZE = 128
NUM_EPOCHS = 500
PREFITTING_NUM_EPOCHS = 10

Kolumny funkcji

Jak dla każdego innego TF estymatora danych potrzeby być przekazane do estymatora, który jest zazwyczaj poprzez input_fn i analizowany za pomocą FeatureColumns .

# Feature columns.
# - age
# - sex
# - cp    chest pain type (4 values)
# - trestbps resting blood pressure
# - chol   serum cholestoral in mg/dl
# - fbs    fasting blood sugar > 120 mg/dl
# - restecg  resting electrocardiographic results (values 0,1,2)
# - thalach  maximum heart rate achieved
# - exang   exercise induced angina
# - oldpeak  ST depression induced by exercise relative to rest
# - slope   the slope of the peak exercise ST segment
# - ca    number of major vessels (0-3) colored by flourosopy
# - thal   3 = normal; 6 = fixed defect; 7 = reversable defect
feature_columns = [
  fc.numeric_column('age', default_value=-1),
  fc.categorical_column_with_vocabulary_list('sex', [0, 1]),
  fc.numeric_column('cp'),
  fc.numeric_column('trestbps', default_value=-1),
  fc.numeric_column('chol'),
  fc.categorical_column_with_vocabulary_list('fbs', [0, 1]),
  fc.categorical_column_with_vocabulary_list('restecg', [0, 1, 2]),
  fc.numeric_column('thalach'),
  fc.categorical_column_with_vocabulary_list('exang', [0, 1]),
  fc.numeric_column('oldpeak'),
  fc.categorical_column_with_vocabulary_list('slope', [0, 1, 2]),
  fc.numeric_column('ca'),
  fc.categorical_column_with_vocabulary_list(
    'thal', ['normal', 'fixed', 'reversible']),
]

Gotowe estymatory TFL używają typu kolumny obiektów, aby zdecydować, jakiego typu warstwy kalibracyjnej użyć. Używamy tfl.layers.PWLCalibration warstwę dla kolumn numerycznych fabularnych i tfl.layers.CategoricalCalibration warstwę dla kategorycznych kolumn fabularnych.

Należy zauważyć, że kolumny elementów jakościowych nie są otoczone kolumną elementów osadzania. Są one bezpośrednio wprowadzane do estymatora.

Tworzenie input_fn

Podobnie jak w przypadku każdego innego estymatora, możesz użyć input_fn, aby przekazać dane do modelu w celu uczenia i oceny. Estymatory TFL mogą automatycznie obliczać kwantyle cech i używać ich jako kluczowych punktów wejściowych dla warstwy kalibracji PWL. Aby to zrobić, one wymagają podjęcia feature_analysis_input_fn , który jest podobny do treningu input_fn ale z jednym epoki lub podgrupę danych.

train_input_fn = tf.compat.v1.estimator.inputs.pandas_input_fn(
  x=train_x,
  y=train_y,
  shuffle=False,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  num_epochs=NUM_EPOCHS,
  num_threads=1)

# feature_analysis_input_fn is used to collect statistics about the input.
feature_analysis_input_fn = tf.compat.v1.estimator.inputs.pandas_input_fn(
  x=train_x,
  y=train_y,
  shuffle=False,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  # Note that we only need one pass over the data.
  num_epochs=1,
  num_threads=1)

test_input_fn = tf.compat.v1.estimator.inputs.pandas_input_fn(
  x=test_x,
  y=test_y,
  shuffle=False,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  num_epochs=1,
  num_threads=1)

# Serving input fn is used to create saved models.
serving_input_fn = (
  tf.estimator.export.build_parsing_serving_input_receiver_fn(
    feature_spec=fc.make_parse_example_spec(feature_columns)))

Konfiguracje funkcji

Funkcja kalibracji i konfiguracji per-feature są ustawiane za pomocą tfl.configs.FeatureConfig . Konfiguracje funkcji zawiera ograniczenia monotoniczności, uregulowania per-funkcji (patrz tfl.configs.RegularizerConfig ) i rozmiary kratowe dla modeli sieciowych.

Jeśli konfiguracja nie jest określona dla funkcji wejściowej, domyślna konfiguracja w tfl.config.FeatureConfig służy.

# Feature configs are used to specify how each feature is calibrated and used.
feature_configs = [
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='age',
    lattice_size=3,
    # By default, input keypoints of pwl are quantiles of the feature.
    pwl_calibration_num_keypoints=5,
    monotonicity='increasing',
    pwl_calibration_clip_max=100,
    # Per feature regularization.
    regularizer_configs=[
      tfl.configs.RegularizerConfig(name='calib_wrinkle', l2=0.1),
    ],
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='cp',
    pwl_calibration_num_keypoints=4,
    # Keypoints can be uniformly spaced.
    pwl_calibration_input_keypoints='uniform',
    monotonicity='increasing',
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='chol',
    # Explicit input keypoint initialization.
    pwl_calibration_input_keypoints=[126.0, 210.0, 247.0, 286.0, 564.0],
    monotonicity='increasing',
    # Calibration can be forced to span the full output range by clamping.
    pwl_calibration_clamp_min=True,
    pwl_calibration_clamp_max=True,
    # Per feature regularization.
    regularizer_configs=[
      tfl.configs.RegularizerConfig(name='calib_hessian', l2=1e-4),
    ],
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='fbs',
    # Partial monotonicity: output(0) <= output(1)
    monotonicity=[(0, 1)],
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='trestbps',
    pwl_calibration_num_keypoints=5,
    monotonicity='decreasing',
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='thalach',
    pwl_calibration_num_keypoints=5,
    monotonicity='decreasing',
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='restecg',
    # Partial monotonicity: output(0) <= output(1), output(0) <= output(2)
    monotonicity=[(0, 1), (0, 2)],
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='exang',
    # Partial monotonicity: output(0) <= output(1)
    monotonicity=[(0, 1)],
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='oldpeak',
    pwl_calibration_num_keypoints=5,
    monotonicity='increasing',
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='slope',
    # Partial monotonicity: output(0) <= output(1), output(1) <= output(2)
    monotonicity=[(0, 1), (1, 2)],
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='ca',
    pwl_calibration_num_keypoints=4,
    monotonicity='increasing',
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='thal',
    # Partial monotonicity:
    # output(normal) <= output(fixed)
    # output(normal) <= output(reversible)    
    monotonicity=[('normal', 'fixed'), ('normal', 'reversible')],
  ),
]

Skalibrowany model liniowy

Skonstruować TFL puszkach estymator skonstruować konfiguracji modelu z tfl.configs . Kalibrowany model liniowy zbudowany jest przy użyciu tfl.configs.CalibratedLinearConfig . Stosuje kalibrację odcinkowo liniową i kategoryczną dla cech wejściowych, a następnie kombinację liniową i opcjonalną wyjściową kalibrację odcinkowo-liniową. Podczas korzystania z kalibracji wyjściowej lub gdy określone są granice wyjściowe, warstwa liniowa zastosuje uśrednienie ważone na skalibrowanych danych wejściowych.

Ten przykład tworzy skalibrowany model liniowy na pierwszych 5 obiektach. Używamy tfl.visualization wykreślić wykres modelu z działek kalibratora.

# Model config defines the model structure for the estimator.
model_config = tfl.configs.CalibratedLinearConfig(
  feature_configs=feature_configs,
  use_bias=True,
  output_calibration=True,
  regularizer_configs=[
    # Regularizer for the output calibrator.
    tfl.configs.RegularizerConfig(name='output_calib_hessian', l2=1e-4),
  ])
# A CannedClassifier is constructed from the given model config.
estimator = tfl.estimators.CannedClassifier(
  feature_columns=feature_columns[:5],
  model_config=model_config,
  feature_analysis_input_fn=feature_analysis_input_fn,
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(LEARNING_RATE),
  config=tf.estimator.RunConfig(tf_random_seed=42))
estimator.train(input_fn=train_input_fn)
results = estimator.evaluate(input_fn=test_input_fn)
print('Calibrated linear test AUC: {}'.format(results['auc']))
saved_model_path = estimator.export_saved_model(estimator.model_dir,
                        serving_input_fn)
model_graph = tfl.estimators.get_model_graph(saved_model_path)
tfl.visualization.draw_model_graph(model_graph)
2021-09-30 20:54:06.660239: E tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_driver.cc:271] failed call to cuInit: CUDA_ERROR_NO_DEVICE: no CUDA-capable device is detected
Calibrated linear test AUC: 0.834586501121521

png

Skalibrowany model kraty

Kalibrowany kraty model jest wykonana przy użyciu tfl.configs.CalibratedLatticeConfig . Skalibrowany model sieci stosuje kalibrację odcinkowo liniową i kategoryczną na cechach wejściowych, a następnie model sieciowy i opcjonalną kalibrację odcinkowo liniową wyjściową.

Ten przykład tworzy skalibrowany model sieci na pierwszych 5 cechach.

# This is calibrated lattice model: Inputs are calibrated, then combined
# non-linearly using a lattice layer.
model_config = tfl.configs.CalibratedLatticeConfig(
  feature_configs=feature_configs,
  regularizer_configs=[
    # Torsion regularizer applied to the lattice to make it more linear.
    tfl.configs.RegularizerConfig(name='torsion', l2=1e-4),
    # Globally defined calibration regularizer is applied to all features.
    tfl.configs.RegularizerConfig(name='calib_hessian', l2=1e-4),
  ])
# A CannedClassifier is constructed from the given model config.
estimator = tfl.estimators.CannedClassifier(
  feature_columns=feature_columns[:5],
  model_config=model_config,
  feature_analysis_input_fn=feature_analysis_input_fn,
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(LEARNING_RATE),
  config=tf.estimator.RunConfig(tf_random_seed=42))
estimator.train(input_fn=train_input_fn)
results = estimator.evaluate(input_fn=test_input_fn)
print('Calibrated lattice test AUC: {}'.format(results['auc']))
saved_model_path = estimator.export_saved_model(estimator.model_dir,
                        serving_input_fn)
model_graph = tfl.estimators.get_model_graph(saved_model_path)
tfl.visualization.draw_model_graph(model_graph)
Calibrated lattice test AUC: 0.8427318930625916

png

Skalibrowany zespół kratowy

Gdy liczba funkcji jest duża, można użyć modelu zespołowego, który tworzy wiele mniejszych sieci dla podzbiorów funkcji i uśrednia ich wyniki zamiast tworzyć tylko jedną ogromną sieć. Muzycy modele kratowe są skonstruowane przy użyciu tfl.configs.CalibratedLatticeEnsembleConfig . Skalibrowany model sieciowy stosuje kalibrację odcinkowo liniową i kategoryczną na obiekcie wejściowym, a następnie zespół modeli sieci i opcjonalną kalibrację odcinkowo liniową wyjściową.

Losowy zespół kratowy

Poniższa konfiguracja modelu używa losowego podzbioru funkcji dla każdej sieci.

# This is random lattice ensemble model with separate calibration:
# model output is the average output of separately calibrated lattices.
model_config = tfl.configs.CalibratedLatticeEnsembleConfig(
  feature_configs=feature_configs,
  num_lattices=5,
  lattice_rank=3)
# A CannedClassifier is constructed from the given model config.
estimator = tfl.estimators.CannedClassifier(
  feature_columns=feature_columns,
  model_config=model_config,
  feature_analysis_input_fn=feature_analysis_input_fn,
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(LEARNING_RATE),
  config=tf.estimator.RunConfig(tf_random_seed=42))
estimator.train(input_fn=train_input_fn)
results = estimator.evaluate(input_fn=test_input_fn)
print('Random ensemble test AUC: {}'.format(results['auc']))
saved_model_path = estimator.export_saved_model(estimator.model_dir,
                        serving_input_fn)
model_graph = tfl.estimators.get_model_graph(saved_model_path)
tfl.visualization.draw_model_graph(model_graph, calibrator_dpi=15)
Random ensemble test AUC: 0.9003759026527405

png

RTL Layer Random Lattice Ensemble

Następujący model konfiguracji wykorzystuje tfl.layers.RTL warstwę używa losowego podzbioru funkcji dla każdej kraty. Zauważmy, że tfl.layers.RTL obsługuje tylko ograniczenia monotoniczności i muszą mieć ten sam rozmiar siatki dla wszystkich funkcji i nie uregulowania per-feature. Należy pamiętać, że stosując tfl.layers.RTL warstwę pozwala skalować do znacznie większych niż przy użyciu oddzielnych zespołów tfl.layers.Lattice instancji.

# Make sure our feature configs have the same lattice size, no per-feature
# regularization, and only monotonicity constraints.
rtl_layer_feature_configs = copy.deepcopy(feature_configs)
for feature_config in rtl_layer_feature_configs:
 feature_config.lattice_size = 2
 feature_config.unimodality = 'none'
 feature_config.reflects_trust_in = None
 feature_config.dominates = None
 feature_config.regularizer_configs = None
# This is RTL layer ensemble model with separate calibration:
# model output is the average output of separately calibrated lattices.
model_config = tfl.configs.CalibratedLatticeEnsembleConfig(
  lattices='rtl_layer',
  feature_configs=rtl_layer_feature_configs,
  num_lattices=5,
  lattice_rank=3)
# A CannedClassifier is constructed from the given model config.
estimator = tfl.estimators.CannedClassifier(
  feature_columns=feature_columns,
  model_config=model_config,
  feature_analysis_input_fn=feature_analysis_input_fn,
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(LEARNING_RATE),
  config=tf.estimator.RunConfig(tf_random_seed=42))
estimator.train(input_fn=train_input_fn)
results = estimator.evaluate(input_fn=test_input_fn)
print('Random ensemble test AUC: {}'.format(results['auc']))
saved_model_path = estimator.export_saved_model(estimator.model_dir,
                        serving_input_fn)
model_graph = tfl.estimators.get_model_graph(saved_model_path)
tfl.visualization.draw_model_graph(model_graph, calibrator_dpi=15)
Random ensemble test AUC: 0.8903509378433228

png

Kryształowy zespół kratowy

TFL zapewnia również algorytm heurystyczny aranżacji funkcja o nazwie Crystals . Kryształy pierwszego algorytmu pociągów prefitting model, który szacunki parami interakcje fabularnych. Następnie układa ostateczny zespół w taki sposób, aby elementy o bardziej nieliniowych interakcjach znajdowały się w tych samych sieciach.

Dla modeli kryształów, będzie trzeba także zapewnić prefitting_input_fn , który jest używany do szkolenia model prefitting, jak opisano powyżej. Model wstępnego dopasowania nie musi być w pełni przeszkolony, więc kilka epok powinno wystarczyć.

prefitting_input_fn = tf.compat.v1.estimator.inputs.pandas_input_fn(
  x=train_x,
  y=train_y,
  shuffle=False,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  num_epochs=PREFITTING_NUM_EPOCHS,
  num_threads=1)

Następnie można utworzyć model Crystal od ustawiania lattice='crystals' w modelu config.

# This is Crystals ensemble model with separate calibration: model output is
# the average output of separately calibrated lattices.
model_config = tfl.configs.CalibratedLatticeEnsembleConfig(
  feature_configs=feature_configs,
  lattices='crystals',
  num_lattices=5,
  lattice_rank=3)
# A CannedClassifier is constructed from the given model config.
estimator = tfl.estimators.CannedClassifier(
  feature_columns=feature_columns,
  model_config=model_config,
  feature_analysis_input_fn=feature_analysis_input_fn,
  # prefitting_input_fn is required to train the prefitting model.
  prefitting_input_fn=prefitting_input_fn,
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(LEARNING_RATE),
  prefitting_optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(LEARNING_RATE),
  config=tf.estimator.RunConfig(tf_random_seed=42))
estimator.train(input_fn=train_input_fn)
results = estimator.evaluate(input_fn=test_input_fn)
print('Crystals ensemble test AUC: {}'.format(results['auc']))
saved_model_path = estimator.export_saved_model(estimator.model_dir,
                        serving_input_fn)
model_graph = tfl.estimators.get_model_graph(saved_model_path)
tfl.visualization.draw_model_graph(model_graph, calibrator_dpi=15)
Crystals ensemble test AUC: 0.8840851783752441

png

Można wykreślić kalibratory fabularnych z większą ilością szczegółów przy użyciu tfl.visualization moduł.

_ = tfl.visualization.plot_feature_calibrator(model_graph, "age")
_ = tfl.visualization.plot_feature_calibrator(model_graph, "restecg")

png

png