در سمپوزیوم زنان در ML در 7 دسامبر شرکت کنید هم اکنون ثبت نام کنید

محدودیت های شکل برای اخلاق با شبکه تنسورفلو

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

بررسی اجمالی

این آموزش نشان می دهد که چگونه کتابخانه TensorFlow شبکه (TFL) را می توان به مدل های قطار که مسئولانه رفتار استفاده می شود، و فرضیات خاصی را که اخلاقی یا عادلانه است را نقض نمی کند. به طور خاص، ما را در استفاده از محدودیت یکنواختی برای جلوگیری از جریمه ناعادلانه ویژگی های خاص تمرکز می کنند. این آموزش شامل تظاهرات از آزمایش از کاغذ وظیفه گرایانه اخلاق توسط یکنواختی محدودیت شکل توسط سرنا وانگ و مایا گوپتا، در چاپ AISTATS 2020 .

ما از برآوردگرهای کنسرو شده TFL در مجموعه داده های عمومی استفاده خواهیم کرد، اما توجه داشته باشید که همه چیز در این آموزش را می توان با مدل های ساخته شده از لایه های TFL Keras نیز انجام داد.

قبل از ادامه، مطمئن شوید که زمان اجرا شما تمام بسته های مورد نیاز را نصب کرده است (همانطور که در سلول های کد زیر وارد شده است).

برپایی

نصب پکیج TF Lattice:

pip install tensorflow-lattice seaborn

واردات بسته های مورد نیاز:

import tensorflow as tf

import logging
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import os
import pandas as pd
import seaborn as sns
from sklearn.model_selection import train_test_split
import sys
import tensorflow_lattice as tfl
logging.disable(sys.maxsize)

مقادیر پیش فرض استفاده شده در این آموزش:

# List of learning rate hyperparameters to try.
# For a longer list of reasonable hyperparameters, try [0.001, 0.01, 0.1].
LEARNING_RATES = [0.01]
# Default number of training epochs and batch sizes.
NUM_EPOCHS = 1000
BATCH_SIZE = 1000
# Directory containing dataset files.
DATA_DIR = 'https://raw.githubusercontent.com/serenalwang/shape_constraints_for_ethics/master'

مطالعه موردی شماره 1: پذیرش در دانشکده حقوق

در بخش اول این آموزش، یک مطالعه موردی با استفاده از مجموعه داده های پذیرش دانشکده حقوق از شورای پذیرش دانشکده حقوق (LSAC) در نظر خواهیم گرفت. ما طبقه‌بندی‌کننده‌ای را آموزش می‌دهیم تا پیش‌بینی کند که آیا یک دانش‌آموز با استفاده از دو ویژگی می‌تواند از نوار عبور کند یا خیر: نمره LSAT دانشجو و معدل کارشناسی.

فرض کنید از امتیاز طبقه‌بندی کننده برای راهنمایی پذیرش یا بورسیه تحصیلی دانشکده حقوق استفاده شده است. با توجه به هنجارهای اجتماعی مبتنی بر شایستگی، انتظار داریم که دانش‌آموزان با معدل بالاتر و نمره LSAT بالاتر، نمره بالاتری از طبقه‌بندی دریافت کنند. با این حال، مشاهده خواهیم کرد که برای مدل ها به راحتی می توان این هنجارهای شهودی را زیر پا گذاشت و گاهی اوقات افراد را به دلیل داشتن نمره GPA یا LSAT بالاتر جریمه کرد.

برای حل این مشکل مجازات ناعادلانه، ما می توانیم محدودیت یکنواختی به طوری که یک مدل هرگز به بالاتر معدل و یا نمره آخر بالاتر، همه چیز برابر جریمه تحمیل کنند. در این آموزش، نحوه اعمال محدودیت های یکنواختی با استفاده از TFL را نشان خواهیم داد.

بارگذاری اطلاعات دانشکده حقوق

# Load data file.
law_file_name = 'lsac.csv'
law_file_path = os.path.join(DATA_DIR, law_file_name)
raw_law_df = pd.read_csv(law_file_path, delimiter=',')

مجموعه داده پیش پردازش:

# Define label column name.
LAW_LABEL = 'pass_bar'
def preprocess_law_data(input_df):
 # Drop rows with where the label or features of interest are missing.
 output_df = input_df[~input_df[LAW_LABEL].isna() & ~input_df['ugpa'].isna() &
            (input_df['ugpa'] > 0) & ~input_df['lsat'].isna()]
 return output_df


law_df = preprocess_law_data(raw_law_df)

تقسیم داده ها به مجموعه های قطار / اعتبار سنجی / تست

def split_dataset(input_df, random_state=888):
 """Splits an input dataset into train, val, and test sets."""
 train_df, test_val_df = train_test_split(
   input_df, test_size=0.3, random_state=random_state)
 val_df, test_df = train_test_split(
   test_val_df, test_size=0.66, random_state=random_state)
 return train_df, val_df, test_df


law_train_df, law_val_df, law_test_df = split_dataset(law_df)

تجسم توزیع داده ها

ابتدا توزیع داده ها را تجسم خواهیم کرد. ما نمرات GPA و LSAT را برای همه دانش آموزانی که نوار را گذرانده اند و همچنین برای همه دانش آموزانی که نوار را پاس نکرده اند ترسیم می کنیم.

def plot_dataset_contour(input_df, title):
 plt.rcParams['font.family'] = ['serif']
 g = sns.jointplot(
   x='ugpa',
   y='lsat',
   data=input_df,
   kind='kde',
   xlim=[1.4, 4],
   ylim=[0, 50])
 g.plot_joint(plt.scatter, c='b', s=10, linewidth=1, marker='+')
 g.ax_joint.collections[0].set_alpha(0)
 g.set_axis_labels('Undergraduate GPA', 'LSAT score', fontsize=14)
 g.fig.suptitle(title, fontsize=14)
 # Adust plot so that the title fits.
 plt.subplots_adjust(top=0.9)
 plt.show()
law_df_pos = law_df[law_df[LAW_LABEL] == 1]
plot_dataset_contour(
  law_df_pos, title='Distribution of students that passed the bar')

png

law_df_neg = law_df[law_df[LAW_LABEL] == 0]
plot_dataset_contour(
  law_df_neg, title='Distribution of students that failed the bar')

png

آموزش مدل خطی کالیبره شده برای پیش بینی قبولی در آزمون وکالت

بعد، ما یک مدل خطی کالیبراسیون از TFL آموزش برای پیش بینی اینکه آیا یا نه دانش آموز نوار منتقل می کند. دو ویژگی ورودی نمره LSAT و معدل کارشناسی خواهد بود و برچسب آموزشی این خواهد بود که آیا دانشجو از نوار عبور کرده است یا خیر.

ابتدا یک مدل خطی کالیبره شده را بدون هیچ محدودیتی آموزش خواهیم داد. سپس یک مدل خطی کالیبره شده با محدودیت های یکنواختی را آموزش می دهیم و تفاوت در خروجی و دقت مدل را مشاهده می کنیم.

توابع کمکی برای آموزش یک برآوردگر خطی کالیبره شده TFL

این توابع برای این مطالعه موردی دانشکده حقوق و همچنین مطالعه موردی پیش فرض اعتبار در زیر استفاده خواهد شد.

def train_tfl_estimator(train_df, monotonicity, learning_rate, num_epochs,
            batch_size, get_input_fn,
            get_feature_columns_and_configs):
 """Trains a TFL calibrated linear estimator.

 Args:
  train_df: pandas dataframe containing training data.
  monotonicity: if 0, then no monotonicity constraints. If 1, then all
   features are constrained to be monotonically increasing.
  learning_rate: learning rate of Adam optimizer for gradient descent.
  num_epochs: number of training epochs.
  batch_size: batch size for each epoch. None means the batch size is the full
   dataset size.
  get_input_fn: function that returns the input_fn for a TF estimator.
  get_feature_columns_and_configs: function that returns TFL feature columns
   and configs.

 Returns:
  estimator: a trained TFL calibrated linear estimator.

 """
 feature_columns, feature_configs = get_feature_columns_and_configs(
   monotonicity)

 model_config = tfl.configs.CalibratedLinearConfig(
   feature_configs=feature_configs, use_bias=False)

 estimator = tfl.estimators.CannedClassifier(
   feature_columns=feature_columns,
   model_config=model_config,
   feature_analysis_input_fn=get_input_fn(input_df=train_df, num_epochs=1),
   optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate))

 estimator.train(
   input_fn=get_input_fn(
     input_df=train_df, num_epochs=num_epochs, batch_size=batch_size))
 return estimator


def optimize_learning_rates(
  train_df,
  val_df,
  test_df,
  monotonicity,
  learning_rates,
  num_epochs,
  batch_size,
  get_input_fn,
  get_feature_columns_and_configs,
):
 """Optimizes learning rates for TFL estimators.

 Args:
  train_df: pandas dataframe containing training data.
  val_df: pandas dataframe containing validation data.
  test_df: pandas dataframe containing test data.
  monotonicity: if 0, then no monotonicity constraints. If 1, then all
   features are constrained to be monotonically increasing.
  learning_rates: list of learning rates to try.
  num_epochs: number of training epochs.
  batch_size: batch size for each epoch. None means the batch size is the full
   dataset size.
  get_input_fn: function that returns the input_fn for a TF estimator.
  get_feature_columns_and_configs: function that returns TFL feature columns
   and configs.

 Returns:
  A single TFL estimator that achieved the best validation accuracy.
 """
 estimators = []
 train_accuracies = []
 val_accuracies = []
 test_accuracies = []
 for lr in learning_rates:
  estimator = train_tfl_estimator(
    train_df=train_df,
    monotonicity=monotonicity,
    learning_rate=lr,
    num_epochs=num_epochs,
    batch_size=batch_size,
    get_input_fn=get_input_fn,
    get_feature_columns_and_configs=get_feature_columns_and_configs)
  estimators.append(estimator)
  train_acc = estimator.evaluate(
    input_fn=get_input_fn(train_df, num_epochs=1))['accuracy']
  val_acc = estimator.evaluate(
    input_fn=get_input_fn(val_df, num_epochs=1))['accuracy']
  test_acc = estimator.evaluate(
    input_fn=get_input_fn(test_df, num_epochs=1))['accuracy']
  print('accuracies for learning rate %f: train: %f, val: %f, test: %f' %
     (lr, train_acc, val_acc, test_acc))
  train_accuracies.append(train_acc)
  val_accuracies.append(val_acc)
  test_accuracies.append(test_acc)
 max_index = val_accuracies.index(max(val_accuracies))
 return estimators[max_index]

توابع کمکی برای پیکربندی ویژگی های مجموعه داده دانشکده حقوق

این توابع کمکی مخصوص مطالعه موردی دانشکده حقوق هستند.

def get_input_fn_law(input_df, num_epochs, batch_size=None):
 """Gets TF input_fn for law school models."""
 return tf.compat.v1.estimator.inputs.pandas_input_fn(
   x=input_df[['ugpa', 'lsat']],
   y=input_df['pass_bar'],
   num_epochs=num_epochs,
   batch_size=batch_size or len(input_df),
   shuffle=False)


def get_feature_columns_and_configs_law(monotonicity):
 """Gets TFL feature configs for law school models."""
 feature_columns = [
   tf.feature_column.numeric_column('ugpa'),
   tf.feature_column.numeric_column('lsat'),
 ]
 feature_configs = [
   tfl.configs.FeatureConfig(
     name='ugpa',
     lattice_size=2,
     pwl_calibration_num_keypoints=20,
     monotonicity=monotonicity,
     pwl_calibration_always_monotonic=False),
   tfl.configs.FeatureConfig(
     name='lsat',
     lattice_size=2,
     pwl_calibration_num_keypoints=20,
     monotonicity=monotonicity,
     pwl_calibration_always_monotonic=False),
 ]
 return feature_columns, feature_configs

توابع کمکی برای تجسم خروجی های مدل آموزش دیده

def get_predicted_probabilities(estimator, input_df, get_input_fn):
 predictions = estimator.predict(
   input_fn=get_input_fn(input_df=input_df, num_epochs=1))
 return [prediction['probabilities'][1] for prediction in predictions]


def plot_model_contour(estimator, input_df, num_keypoints=20):
 x = np.linspace(min(input_df['ugpa']), max(input_df['ugpa']), num_keypoints)
 y = np.linspace(min(input_df['lsat']), max(input_df['lsat']), num_keypoints)

 x_grid, y_grid = np.meshgrid(x, y)

 positions = np.vstack([x_grid.ravel(), y_grid.ravel()])
 plot_df = pd.DataFrame(positions.T, columns=['ugpa', 'lsat'])
 plot_df[LAW_LABEL] = np.ones(len(plot_df))
 predictions = get_predicted_probabilities(
   estimator=estimator, input_df=plot_df, get_input_fn=get_input_fn_law)
 grid_predictions = np.reshape(predictions, x_grid.shape)

 plt.rcParams['font.family'] = ['serif']
 plt.contour(
   x_grid,
   y_grid,
   grid_predictions,
   colors=('k',),
   levels=np.linspace(0, 1, 11))
 plt.contourf(
   x_grid,
   y_grid,
   grid_predictions,
   cmap=plt.cm.bone,
   levels=np.linspace(0, 1, 11)) # levels=np.linspace(0,1,8));
 plt.xticks(fontsize=20)
 plt.yticks(fontsize=20)

 cbar = plt.colorbar()
 cbar.ax.set_ylabel('Model score', fontsize=20)
 cbar.ax.tick_params(labelsize=20)

 plt.xlabel('Undergraduate GPA', fontsize=20)
 plt.ylabel('LSAT score', fontsize=20)

مدل خطی کالیبره شده بدون محدودیت (غیر یکنواخت) قطار

nomon_linear_estimator = optimize_learning_rates(
  train_df=law_train_df,
  val_df=law_val_df,
  test_df=law_test_df,
  monotonicity=0,
  learning_rates=LEARNING_RATES,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  num_epochs=NUM_EPOCHS,
  get_input_fn=get_input_fn_law,
  get_feature_columns_and_configs=get_feature_columns_and_configs_law)
2021-09-30 20:56:50.475180: E tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_driver.cc:271] failed call to cuInit: CUDA_ERROR_NO_DEVICE: no CUDA-capable device is detected
accuracies for learning rate 0.010000: train: 0.949061, val: 0.945876, test: 0.951781
plot_model_contour(nomon_linear_estimator, input_df=law_df)

png

مدل خطی کالیبره شده یکنواخت قطار

mon_linear_estimator = optimize_learning_rates(
  train_df=law_train_df,
  val_df=law_val_df,
  test_df=law_test_df,
  monotonicity=1,
  learning_rates=LEARNING_RATES,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  num_epochs=NUM_EPOCHS,
  get_input_fn=get_input_fn_law,
  get_feature_columns_and_configs=get_feature_columns_and_configs_law)
accuracies for learning rate 0.010000: train: 0.949249, val: 0.945447, test: 0.951781
plot_model_contour(mon_linear_estimator, input_df=law_df)

png

سایر مدل های بدون محدودیت را آموزش دهید

ما نشان دادیم که مدل‌های خطی کالیبره‌شده TFL را می‌توان به گونه‌ای آموزش داد که هم در امتیاز LSAT و هم در GPA یکنواخت باشند، بدون اینکه دقت زیادی کاهش یابد.

اما، چگونه مدل خطی کالیبره شده با انواع دیگر مدل‌ها مانند شبکه‌های عصبی عمیق (DNN) یا درخت‌های تقویت‌شده گرادیان (GBTs) مقایسه می‌شود؟ آیا به نظر می رسد DNN و GBT خروجی نسبتاً منصفانه ای دارند؟ برای پرداختن به این سوال، در ادامه یک DNN و GBT بدون محدودیت را آموزش خواهیم داد. در واقع، مشاهده خواهیم کرد که DNN و GBT هر دو به راحتی یکنواختی را در نمره LSAT و GPA مقطع کارشناسی نقض می کنند.

یک مدل شبکه عصبی عمیق (DNN) بدون محدودیت را آموزش دهید

این معماری قبلاً برای دستیابی به دقت اعتبارسنجی بالا بهینه شده بود.

feature_names = ['ugpa', 'lsat']

dnn_estimator = tf.estimator.DNNClassifier(
  feature_columns=[
    tf.feature_column.numeric_column(feature) for feature in feature_names
  ],
  hidden_units=[100, 100],
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.008),
  activation_fn=tf.nn.relu)

dnn_estimator.train(
  input_fn=get_input_fn_law(
    law_train_df, batch_size=BATCH_SIZE, num_epochs=NUM_EPOCHS))
dnn_train_acc = dnn_estimator.evaluate(
  input_fn=get_input_fn_law(law_train_df, num_epochs=1))['accuracy']
dnn_val_acc = dnn_estimator.evaluate(
  input_fn=get_input_fn_law(law_val_df, num_epochs=1))['accuracy']
dnn_test_acc = dnn_estimator.evaluate(
  input_fn=get_input_fn_law(law_test_df, num_epochs=1))['accuracy']
print('accuracies for DNN: train: %f, val: %f, test: %f' %
   (dnn_train_acc, dnn_val_acc, dnn_test_acc))
accuracies for DNN: train: 0.948874, val: 0.946735, test: 0.951559
plot_model_contour(dnn_estimator, input_df=law_df)

png

یک مدل درختان تقویت‌شده گرادیان (GBT) بدون محدودیت را آموزش دهید

ساختار درختی قبلاً برای دستیابی به دقت اعتبارسنجی بالا بهینه شده بود.

tree_estimator = tf.estimator.BoostedTreesClassifier(
  feature_columns=[
    tf.feature_column.numeric_column(feature) for feature in feature_names
  ],
  n_batches_per_layer=2,
  n_trees=20,
  max_depth=4)

tree_estimator.train(
  input_fn=get_input_fn_law(
    law_train_df, num_epochs=NUM_EPOCHS, batch_size=BATCH_SIZE))
tree_train_acc = tree_estimator.evaluate(
  input_fn=get_input_fn_law(law_train_df, num_epochs=1))['accuracy']
tree_val_acc = tree_estimator.evaluate(
  input_fn=get_input_fn_law(law_val_df, num_epochs=1))['accuracy']
tree_test_acc = tree_estimator.evaluate(
  input_fn=get_input_fn_law(law_test_df, num_epochs=1))['accuracy']
print('accuracies for GBT: train: %f, val: %f, test: %f' %
   (tree_train_acc, tree_val_acc, tree_test_acc))
accuracies for GBT: train: 0.949249, val: 0.945017, test: 0.950896
plot_model_contour(tree_estimator, input_df=law_df)

png

مطالعه موردی شماره 2: پیش فرض اعتبار

دومین مطالعه موردی که در این آموزش در نظر خواهیم گرفت، پیش بینی احتمال نکول اعتباری یک فرد است. ما از مجموعه داده های پیش فرض مشتریان کارت اعتباری از مخزن UCI استفاده خواهیم کرد. این داده‌ها از 30000 کاربر کارت اعتباری تایوانی جمع‌آوری شده است و حاوی یک برچسب باینری است که نشان می‌دهد آیا کاربر در یک پنجره زمانی پرداخت را پیش‌فرض کرده است یا خیر. ویژگی‌ها شامل وضعیت تأهل، جنسیت، تحصیلات و مدت زمانی است که کاربر از پرداخت صورت‌حساب‌های موجود خود عقب مانده است، برای هر یک از ماه‌های آوریل تا سپتامبر 2005.

همانطور که ما با مطالعه مورد اول، ما دوباره با استفاده از محدودیت یکنواختی برای جلوگیری از جریمه ناعادلانه نشان: اگر این مدل برای تعیین نمره های اعتباری یک کاربر استفاده می شود، می تواند احساس به بسیاری از ناعادلانه اگر آنها برای پرداخت صورتحساب خود را دیر جریمه شد، بقیه مساوی بنابراین، ما یک محدودیت یکنواختی را اعمال می‌کنیم که مدل را از جریمه پرداخت‌های اولیه باز می‌دارد.

بارگذاری داده های پیش فرض اعتبار

# Load data file.
credit_file_name = 'credit_default.csv'
credit_file_path = os.path.join(DATA_DIR, credit_file_name)
credit_df = pd.read_csv(credit_file_path, delimiter=',')
# Define label column name.
CREDIT_LABEL = 'default'

تقسیم داده ها به مجموعه های قطار / اعتبار سنجی / تست

credit_train_df, credit_val_df, credit_test_df = split_dataset(credit_df)

تجسم توزیع داده ها

ابتدا توزیع داده ها را تجسم خواهیم کرد. میانگین و خطای استاندارد نرخ پیش‌فرض مشاهده‌شده را برای افراد با وضعیت تأهل و وضعیت بازپرداخت متفاوت ترسیم می‌کنیم. وضعیت بازپرداخت نشان دهنده تعداد ماه هایی است که یک فرد در بازپرداخت وام خود عقب مانده است (از آوریل 2005).

def get_agg_data(df, x_col, y_col, bins=11):
 xbins = pd.cut(df[x_col], bins=bins)
 data = df[[x_col, y_col]].groupby(xbins).agg(['mean', 'sem'])
 return data


def plot_2d_means_credit(input_df, x_col, y_col, x_label, y_label):
 plt.rcParams['font.family'] = ['serif']
 _, ax = plt.subplots(nrows=1, ncols=1)
 plt.setp(ax.spines.values(), color='black', linewidth=1)
 ax.tick_params(
   direction='in', length=6, width=1, top=False, right=False, labelsize=18)
 df_single = get_agg_data(input_df[input_df['MARRIAGE'] == 1], x_col, y_col)
 df_married = get_agg_data(input_df[input_df['MARRIAGE'] == 2], x_col, y_col)
 ax.errorbar(
   df_single[(x_col, 'mean')],
   df_single[(y_col, 'mean')],
   xerr=df_single[(x_col, 'sem')],
   yerr=df_single[(y_col, 'sem')],
   color='orange',
   marker='s',
   capsize=3,
   capthick=1,
   label='Single',
   markersize=10,
   linestyle='')
 ax.errorbar(
   df_married[(x_col, 'mean')],
   df_married[(y_col, 'mean')],
   xerr=df_married[(x_col, 'sem')],
   yerr=df_married[(y_col, 'sem')],
   color='b',
   marker='^',
   capsize=3,
   capthick=1,
   label='Married',
   markersize=10,
   linestyle='')
 leg = ax.legend(loc='upper left', fontsize=18, frameon=True, numpoints=1)
 ax.set_xlabel(x_label, fontsize=18)
 ax.set_ylabel(y_label, fontsize=18)
 ax.set_ylim(0, 1.1)
 ax.set_xlim(-2, 8.5)
 ax.patch.set_facecolor('white')
 leg.get_frame().set_edgecolor('black')
 leg.get_frame().set_facecolor('white')
 leg.get_frame().set_linewidth(1)
 plt.show()
plot_2d_means_credit(credit_train_df, 'PAY_0', 'default',
           'Repayment Status (April)', 'Observed default rate')

png

آموزش مدل خطی کالیبره شده برای پیش‌بینی نرخ پیش‌فرض اعتبار

بعد، ما یک مدل خطی کالیبراسیون از TFL آموزش برای پیش بینی اینکه آیا یا نه شخص در یک وام به طور پیش فرض. دو ویژگی ورودی، وضعیت تأهل فرد و اینکه چند ماه از بازپرداخت وام خود در ماه آوریل (وضعیت بازپرداخت) عقب مانده است. برچسب آموزشی این خواهد بود که آیا شخص در پرداخت وام قصور کرده است یا خیر.

ابتدا یک مدل خطی کالیبره شده را بدون هیچ محدودیتی آموزش خواهیم داد. سپس یک مدل خطی کالیبره شده با محدودیت های یکنواختی را آموزش می دهیم و تفاوت در خروجی و دقت مدل را مشاهده می کنیم.

توابع کمکی برای پیکربندی ویژگی های مجموعه داده پیش فرض اعتبار

این توابع کمکی مختص مطالعه موردی پیش فرض اعتباری هستند.

def get_input_fn_credit(input_df, num_epochs, batch_size=None):
 """Gets TF input_fn for credit default models."""
 return tf.compat.v1.estimator.inputs.pandas_input_fn(
   x=input_df[['MARRIAGE', 'PAY_0']],
   y=input_df['default'],
   num_epochs=num_epochs,
   batch_size=batch_size or len(input_df),
   shuffle=False)


def get_feature_columns_and_configs_credit(monotonicity):
 """Gets TFL feature configs for credit default models."""
 feature_columns = [
   tf.feature_column.numeric_column('MARRIAGE'),
   tf.feature_column.numeric_column('PAY_0'),
 ]
 feature_configs = [
   tfl.configs.FeatureConfig(
     name='MARRIAGE',
     lattice_size=2,
     pwl_calibration_num_keypoints=3,
     monotonicity=monotonicity,
     pwl_calibration_always_monotonic=False),
   tfl.configs.FeatureConfig(
     name='PAY_0',
     lattice_size=2,
     pwl_calibration_num_keypoints=10,
     monotonicity=monotonicity,
     pwl_calibration_always_monotonic=False),
 ]
 return feature_columns, feature_configs

توابع کمکی برای تجسم خروجی های مدل آموزش دیده

def plot_predictions_credit(input_df,
              estimator,
              x_col,
              x_label='Repayment Status (April)',
              y_label='Predicted default probability'):
 predictions = get_predicted_probabilities(
   estimator=estimator, input_df=input_df, get_input_fn=get_input_fn_credit)
 new_df = input_df.copy()
 new_df.loc[:, 'predictions'] = predictions
 plot_2d_means_credit(new_df, x_col, 'predictions', x_label, y_label)

مدل خطی کالیبره شده بدون محدودیت (غیر یکنواخت) قطار

nomon_linear_estimator = optimize_learning_rates(
  train_df=credit_train_df,
  val_df=credit_val_df,
  test_df=credit_test_df,
  monotonicity=0,
  learning_rates=LEARNING_RATES,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  num_epochs=NUM_EPOCHS,
  get_input_fn=get_input_fn_credit,
  get_feature_columns_and_configs=get_feature_columns_and_configs_credit)
accuracies for learning rate 0.010000: train: 0.818762, val: 0.830065, test: 0.817172
plot_predictions_credit(credit_train_df, nomon_linear_estimator, 'PAY_0')

png

مدل خطی کالیبره شده یکنواخت قطار

mon_linear_estimator = optimize_learning_rates(
  train_df=credit_train_df,
  val_df=credit_val_df,
  test_df=credit_test_df,
  monotonicity=1,
  learning_rates=LEARNING_RATES,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  num_epochs=NUM_EPOCHS,
  get_input_fn=get_input_fn_credit,
  get_feature_columns_and_configs=get_feature_columns_and_configs_credit)
accuracies for learning rate 0.010000: train: 0.818762, val: 0.830065, test: 0.817172
plot_predictions_credit(credit_train_df, mon_linear_estimator, 'PAY_0')

png