Delegate

رابط عمومی نماینده
زیر کلاس های غیر مستقیم شناخته شده

بسته بندی برای نماینده بومی TensorFlow Lite.

اگر یک پیاده سازی delegate منابع یا حافظه اضافی را در خود جای دهد که باید به طور صریح آزاد شوند، بهترین روش این است که یک متد close() را به پیاده سازی اضافه کنید و زمانی که نمونه delegate دیگر استفاده نمی شود، از کلاینت بخواهید آن را صریحاً فراخوانی کند. در حالی که این رویکرد از نظر فنی امکان اشتراک‌گذاری یک نمونه نماینده واحد را در چندین نمونه مفسر می‌دهد، پیاده‌سازی نماینده باید صریحاً از این پشتیبانی کند.

روش های عمومی

خالی
بستن ()
نماینده را می بندد و منابع مرتبط با آن را آزاد می کند.
انتزاعی طولانی
getNativeHandle ()
یک دسته بومی را به پیاده‌سازی نماینده TensorFlow Lite برمی‌گرداند.

روش های ارثی

روش های عمومی

بسته شدن فضای خالی عمومی ()

نماینده را می بندد و منابع مرتبط با آن را آزاد می کند.

بر خلاف روش اعلام شده در رابط پایه Closeable ، این روش استثناهای بررسی شده را پرتاب نمی کند.

انتزاع عمومی طولانی getNativeHandle ()

یک دسته بومی را به پیاده‌سازی نماینده TensorFlow Lite برمی‌گرداند.

توجه: Delegate جاوا مالکیت نمونه نماینده بومی را حفظ می کند و باید از وجود آن در طول مدت استفاده با هر نمونه InterpreterApi اطمینان حاصل کند.

توجه: نمونه نماینده بومی ممکن است ایجاد نشود تا زمانی که نماینده به یک مترجم متصل نشده باشد، بنابراین این روش نباید تا زمانی که یک مفسر با این نماینده ساخته شده است فراخوانی شود.

برمی گرداند
  • دسته نماینده بومی. در C/C++، این باید نشانگر «TfLiteOpaqueDelegate» باشد.
پرتاب می کند
IllegalStateException اگر قبل از ساخته شدن نمونه نماینده بومی فراخوانی شود.