Delegate

Delegat interfejsu publicznego
Znane podklasy pośrednie

Opakowanie dla natywnego delegata TensorFlow Lite.

Jeśli implementacja delegata przechowuje dodatkowe zasoby lub pamięć, które powinny zostać jawnie zwolnione, najlepszą praktyką jest dodanie do implementacji metody close() i umożliwienie klientowi wywołania jej jawnie, gdy instancja delegata nie jest już używana. Chociaż to podejście technicznie umożliwia udostępnianie pojedynczej instancji delegata w wielu instancjach interpretera, implementacja delegata musi jawnie to obsługiwać.

Metody publiczne

próżnia
zamknąć ()
Zamyka delegata i zwalnia wszystkie skojarzone z nim zasoby.
abstrakcyjne, długie
getNativeHandle ()
Zwraca natywny uchwyt do implementacji delegata TensorFlow Lite.

Metody dziedziczone

Metody publiczne

publiczna pustka zamknij ()

Zamyka delegata i zwalnia wszystkie skojarzone z nim zasoby.

W przeciwieństwie do metody zadeklarowanej w podstawowym interfejsie Closeable , metoda ta nie generuje sprawdzonych wyjątków.

publiczne streszczenie długie getNativeHandle ()

Zwraca natywny uchwyt do implementacji delegata TensorFlow Lite.

Uwaga: Delegate Java zachowuje własność natywnej instancji delegata i musi zapewnić jej istnienie na czas użytkowania z dowolną instancją InterpreterApi .

Uwaga: natywna instancja delegata nie może zostać utworzona, dopóki delegat nie zostanie dołączony do interpretera, więc tej metody nie należy wywoływać przed skonstruowaniem interpretera z tym delegatem.

Zwroty
  • Natywny uchwyt delegata. W C/C++ powinien to być wskaźnik do „TfLiteOpaqueDelegate”.
Rzuca
Wyjątek IllegalStateException jeśli zostanie wywołany przed zbudowaniem natywnej instancji delegata.