Delegate

Publiczny interfejs delegata
Znane podklasy pośrednie

Wrapper dla natywnego delegata TensorFlow Lite.

Jeśli implementacja delegata zawiera dodatkowe zasoby lub pamięć, które powinny zostać jawnie zwolnione, najlepszym rozwiązaniem jest dodanie metody close() do implementacji i wywołanie przez klienta tego jawnie, gdy wystąpienie delegata nie jest już używane. Chociaż to podejście technicznie umożliwia udostępnianie pojedynczego wystąpienia delegata w wielu wystąpieniach interpretera, implementacja delegata musi to wyraźnie obsługiwać.

Metody publiczne

próżnia
zamknij ()
Zamyka delegata i zwalnia wszystkie skojarzone z nim zasoby.
abstrakcyjne długie
getNativeHandle ()
Zwraca natywny uchwyt do implementacji delegata TensorFlow Lite.

Metody odziedziczone

Metody publiczne

publiczne nieważne zamknij ()

Zamyka delegata i zwalnia wszystkie skojarzone z nim zasoby.

W przeciwieństwie do metody zadeklarowanej w podstawowym interfejsie Closeable , ta metoda nie zgłasza sprawdzonych wyjątków.

public abstract long getNativeHandle ()

Zwraca natywny uchwyt do implementacji delegata TensorFlow Lite.

Uwaga: Delegate Java zachowuje prawo własności do rodzimej instancji delegata i musi zapewnić jego istnienie na czas użytkowania z dowolną instancją InterpreterApi .

Uwaga: natywnego wystąpienia delegata nie można utworzyć, dopóki delegat nie zostanie dołączony do interpretera, więc ta metoda nie powinna być wywoływana przed skonstruowaniem interpretera z tym delegatem.

Zwroty
  • Natywny uchwyt delegata. W C/C++ powinien to być wskaźnik do „TfLiteOpaqueDelegate”.
Rzuty
Nielegalny wyjątek stanu w przypadku wywołania przed skonstruowaniem natywnego wystąpienia delegata.