DelegateFactory

อินเทอร์เฟซสาธารณะ DelegateFactory
คลาสย่อยทางอ้อมที่รู้จัก

อนุญาตให้สร้างผู้รับมอบสิทธิ์สำหรับรสชาติรันไทม์ที่แตกต่างกัน

วิธีการสาธารณะ

ผู้แทนที่ เป็นนามธรรม
สร้าง ( RuntimeFlavor runtimeFlavor)
สร้าง Delegate สำหรับ RuntimeFlavor ที่กำหนด

วิธีการสาธารณะ

สร้าง ผู้รับ มอบสิทธิ์นามธรรมสาธารณะ ( RuntimeFlavor runtimeFlavor)

สร้าง Delegate สำหรับ RuntimeFlavor ที่กำหนด

หมายเหตุสำหรับนักพัฒนาที่ใช้อินเทอร์เฟซนี้: ปัจจุบัน TF Lite ในบริการ Google Play ไม่รองรับการมอบหมายจากภายนอก (โดยนักพัฒนา) ในทำนองเดียวกัน การใช้งานของวิธีนี้สามารถคาดหวังได้ว่าจะถูกเรียกด้วย RuntimeFlavor.APPLICATION

พารามิเตอร์
รันไทม์รสชาติ