InterpreterFactory

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
کلاس عمومی InterpreterFactory

کارخانه ساخت نمونه های InterpreterApi.

منسوخ؛ لطفا به جای آن از روش InterpreterApi.create استفاده کنید.

سازندگان عمومی

روش های عمومی

InterpreterApi
ایجاد (گزینه های File modelFile، InterpreterApi.Options )
یک نمونه InterpreterApi را با استفاده از مدل و گزینه های مشخص شده می سازد.
InterpreterApi
ایجاد (گزینه های ByteBuffer byteBuffer، InterpreterApi.Options )
یک نمونه InterpreterApi را با استفاده از مدل و گزینه های مشخص شده می سازد.

روش های ارثی

سازندگان عمومی

Public InterpreterFactory ()

روش های عمومی

ایجاد عمومی InterpreterApi ( فایل modelFile، گزینه های InterpreterApi.Options )

یک نمونه InterpreterApi را با استفاده از مدل و گزینه های مشخص شده می سازد. مدل از یک فایل بارگذاری می شود.

مولفه های
modelFile فایلی حاوی یک مدل TF Lite از پیش آموزش دیده.
گزینه ها مجموعه ای از گزینه ها برای سفارشی کردن رفتار مترجم.
پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر modelFile یک مدل معتبر TensorFlow Lite را کد نمی کند.

ایجاد عمومی InterpreterApi ( ByteBuffer byteBuffer، گزینه های InterpreterApi.Options )

یک نمونه InterpreterApi را با استفاده از مدل و گزینه های مشخص شده می سازد. مدل از یک ByteBuffer خوانده می شود.

مولفه های
بایت بافر یک مدل TF Lite از پیش آموزش‌دیده، به صورت سریال‌سازی شده باینری. ByteBuffer نباید پس از ساخت یک نمونه InterpreterApi اصلاح شود. ByteBuffer می تواند یک MappedByteBuffer باشد که حافظه یک فایل مدل را نقشه برداری می کند، یا یک ByteBuffer مستقیم از nativeOrder() که حاوی محتوای بایت های یک مدل است.
گزینه ها مجموعه ای از گزینه ها برای سفارشی کردن رفتار مترجم.
پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر byteBuffer یک MappedByteBuffer یا یک ByteBuffer مستقیم از nativeOrder نباشد.