RuntimeFlavor

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
công khai cuối cùng enum RuntimeFlavor

Đại diện cho thời gian chạy TFLite. Trái ngược với InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime , enum này đại diện cho thời gian chạy thực tế đang được sử dụng, trong khi cái sau đại diện cho tùy chọn thời gian chạy nào nên được sử dụng.

Phương thức kế thừa

Giá trị Enum

public static final RuntimeFlavor APPLICATION

Thời gian chạy TFLite được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng.

public static final RuntimeFlavor SYSTEM

Thời gian chạy TFLite do hệ thống cung cấp (TFLite trong Dịch vụ của Google Play).