Tensor.QuantizationParams

کلاس استاتیک عمومی Tensor.QuantizationParams

پارامترهای کوانتیزاسیون که با جدول QuantizationParameters در فایل طرحواره مدل TFLite مطابقت دارد.

از آنجایی که کوانتیزاسیون هر کانال برای تانسورهای ورودی و خروجی اعمال نمی‌شود، scale و zero_point هر دو به جای آرایه‌ها یک مقدار هستند.

برای تانسورهایی که کوانتیزه نشده اند، مقادیر مقیاس و نقطه_صفر هر دو 0 هستند.

با توجه به یک مقدار کوانتیزه شده q، مقدار شناور مربوطه f باید باشد:
f = مقیاس * (q - نقطه_صفر)

سازندگان عمومی

QuantizationParams (مقیاس شناور، int zeroPoint)
یک Tensor.QuantizationParams با scale و zero_point ایجاد می کند.

روش های عمومی

شناور
getScale ()
مقدار مقیاس را برمی‌گرداند.
بین المللی
getZeroPoint ()
مقدار نقطه صفر را برمی گرداند.

روش های ارثی

سازندگان عمومی

عمومی QuantizationParams (مقیاس شناور، int zeroPoint)

یک Tensor.QuantizationParams با scale و zero_point ایجاد می کند.

مولفه های
مقیاس مقدار مقیاس مورد استفاده در کوانتیزاسیون.
نقطه صفر مقدار نقطه صفر مورد استفاده در کوانتیزاسیون.

روش های عمومی

عمومی float getScale ()

مقدار مقیاس را برمی‌گرداند.

عمومی int getZeroPoint ()

مقدار نقطه صفر را برمی گرداند.