BaseOptions.Builder

کلاس انتزاعی ایستا عمومی BaseOptions.Builder

سازنده برای BaseOptions .

سازندگان عمومی

روش های عمومی

انتزاعی BaseOptions
چکیده BaseOptions.Builder
setComputeSettings ( ComputeSettings computeSettings)
گزینه های شتاب دهنده پیشرفته را تنظیم می کند.
چکیده BaseOptions.Builder
setNumThreads (int numThreads)
تعداد رشته‌هایی را که برای عملیات‌های TFLite که از Multi-threading هنگام اجرای استنتاج با CPU پشتیبانی می‌کنند، استفاده می‌کند.
BaseOptions.Builder
useGpu ()
از GPU برای استنتاج استفاده می کند.
BaseOptions.Builder
useNnapi ()
از NNAPI برای استنتاج استفاده می کند.

روش های ارثی

سازندگان عمومی

سازنده عمومی ()

روش های عمومی

ساخت BaseOptions انتزاعی عمومی ()

عمومی انتزاعی BaseOptions.Builder setComputeSettings ( ComputeSettings computeSettings)

گزینه های شتاب دهنده پیشرفته را تنظیم می کند.

توجه: این روش برای انتخاب یک نماینده، APIهای سطح بالا را لغو می کند، مانند useGpu() و useNnapi() .

مولفه های
computeSettings

انتزاع عمومی BaseOptions.Builder setNumThreads (int numThreads)

تعداد رشته‌هایی را که برای عملیات‌های TFLite که از Multi-threading هنگام اجرای استنتاج با CPU پشتیبانی می‌کنند، استفاده می‌کند. پیش‌فرض -1 است.

numThreads باید بزرگتر از 0 یا مساوی 1- باشد. تنظیم numThreads به -1 باعث می شود تا زمان اجرای TFLite مقدار را تنظیم کند.

مولفه های
numThreads

Public BaseOptions.Builder useGpu ()

از GPU برای استنتاج استفاده می کند. تنظیمات پیکربندی پیشرفته GPU روی مقادیر پیش فرض تنظیم می شود.

توجه: این روش تنظیمات setComputeSettings(ComputeSettings) را لغو می کند.

برای دستکاری تنظیمات پیشرفته پیکربندی GPU، از setComputeSettings(ComputeSettings) استفاده کنید.

Public BaseOptions.Builder useNnapi ()

از NNAPI برای استنتاج استفاده می کند. تنظیمات پیکربندی پیشرفته NNAPI روی مقادیر پیش فرض تنظیم می شود.

توجه: این روش تنظیمات setComputeSettings(ComputeSettings) را لغو می کند.

برای دستکاری تنظیمات پیکربندی پیشرفته NNAPI، از setComputeSettings(ComputeSettings) استفاده کنید.