Tham dự Hội nghị chuyên đề Women in ML vào ngày 7 tháng 12 Đăng ký ngay

BaseOptions

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
BaseOptions lớp trừu tượng nào

Các tùy chọn để định cấu hình API tác vụ nói chung.

Lớp học lồng nhau

lớp BaseOptions.Builder Builder cho BaseOptions .

Người xây dựng công cộng

Phương thức công khai

tĩnh BaseOptions.Builder

Phương thức kế thừa

Người xây dựng công cộng

BaseOptions công cộng ()

Phương thức công khai

public static BaseOptions.Builder builder ()