BaseOptions

lớp trừu tượng công khai BaseOptions

Các tùy chọn để định cấu hình API tác vụ nói chung.

Các lớp lồng nhau

lớp học BaseOptions.Builder Trình tạo cho BaseOptions .

Nhà xây dựng công cộng

Phương pháp công cộng

BaseOptions.Builder tĩnh

Phương pháp kế thừa

Nhà xây dựng công cộng

BaseOptions công khai ()

Phương pháp công cộng

Trình xây dựng BaseOptions.Builder tĩnh công khai ()