ComputeSettings.Delegate

công khai enum cuối cùng ComputSettings.Delegate

Tùy chọn đại biểu tăng tốc TFLite.

Phương pháp kế thừa

Giá trị liệt kê

GPU tĩnh cuối cùng của ComputingSettings.Delegate

công khai tĩnh cuối cùng ComputeSettings.Delegate NNAPI

công khai tĩnh cuối cùng ComputSettings.Delegate NONE