از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

ComputeSettings.Delegate

عمومی استاتیک ComputeSettings.Delegate شمارشی نهایی

گزینه های نمایندگی شتاب دهنده TFLite.

روشهای موروثی

ارزشهای Enum

عمومی استاتیک GPU نهایی ComputeSettings.Delegate

عمومی استاتیک نهایی ComputeSettings.Delegate NNAPI

عمومی استاتیک NONE ComputeSettings.Delegate نهایی