ComputeSettings

lớp trừu tượng công khai ComputSettings

Các tùy chọn để định cấu hình cách tăng tốc suy luận mô hình bằng cách sử dụng các đại biểu chuyên dụng.

Các lớp lồng nhau

lớp học ComputingSettings.Builder Trình tạo cho ComputeSettings .
liệt kê ComputingSettings.Delegate Tùy chọn đại biểu tăng tốc TFLite.

Nhà xây dựng công cộng

Phương pháp công khai

tĩnh ComputingSettings.Builder
trừu tượng ComputSettings.Delegate

Phương pháp kế thừa

Nhà xây dựng công cộng

Cài đặt tính toán công khai ()

Phương pháp công khai

Trình tạo tĩnh điện công khai ComputSettings.Builder ()

tóm tắt công khaiComputeSettings.Delegate getDelegate ()