Tham dự Hội nghị chuyên đề Women in ML vào ngày 7 tháng 12 Đăng ký ngay

TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
public static giao diện TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider

Cú pháp đường để có được nativeHandle từ một mảng của ByteBuffer s.

Phương thức công khai

trừu tượng dài

Phương thức công khai

public abstract createHandle dài ( ByteBuffer ... buffers)

Thông số
bộ đệm