ImageProcessingOptions.Orientation

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
public static thức enum ImageProcessingOptions.Orientation

Loại định hướng tuân theo đặc điểm kỹ thuật EXIF.

Tên của mỗi giá trị enum xác định vị trí của hàng thứ 0 và cột thứ 0 của nội dung hình ảnh. Xem các tài liệu hướng EXIF để biết chi tiết.

Phương thức kế thừa

Giá trị Enum

public static thức ImageProcessingOptions.Orientation bottom_left

public static BOTTOM_RIGHT ImageProcessingOptions.Orientation thức

public static LEFT_BOTTOM ImageProcessingOptions.Orientation thức

public static LEFT_TOP ImageProcessingOptions.Orientation thức

public static RIGHT_BOTTOM ImageProcessingOptions.Orientation thức

public static RIGHT_TOP ImageProcessingOptions.Orientation thức

public static TOP_LEFT ImageProcessingOptions.Orientation thức

public static TOP_RIGHT ImageProcessingOptions.Orientation thức