`tfl` Dialekt

Dialekt TensorFlow Lite.

Ten dialekt jest mapowany na operacje TensorFlow Lite.

Niezmienniki:

 • Wszystkie wartości są typu Tensor (w szczególności skalary są reprezentowane za pomocą tensorów zerowymiarowych);

Operacje

tfl.abs (TFL::AbsOp)

Operator wartości bezwzględnej

Mając dany tensor x , operacja ta zwraca tensor zawierający wartość bezwzględną każdego elementu w x . Na przykład, jeśli x jest elementem wejściowym, a y jest elementem wyjściowym, ta operacja oblicza \(y = |x|\).

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , SameOperandsAndResultShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Operandy:

Operand Opis
x tensor 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub wartości typu QI8 lub QI16

Wyniki:

Wynik Opis
y tensor 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub wartości typu QI8 lub QI16

tfl.add (TFL::AddOp)

Operator dodawania

Operacja dodawania elementowego.

Cechy: ::mlir::OpTrait::TFLRuntimeOpTrait , AlwaysSpeculatableImplTrait , Commutative , QuantizableResult , ResultsBroadcastableShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflArithmeticCountOpInterface , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
fused_activation_function ::mlir::StringAttr atrybut łańcuchowy, którego wartość to NONE, RELU, RELU_N1_TO_1, RELU6, TANH lub SIGN_BIT

Operandy:

Operand Opis
lhs tensor 32-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 64-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub wartości typu QI8, typu QUI8 lub typu QI16
rhs tensor 32-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 64-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub wartości typu QI8, typu QUI8 lub typu QI16

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 64-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub wartości typu QI8, typu QUI8 lub typu QI16

tfl.add_n (TFL::AddNOp)

_Dodaj operator n

Dodaje wszystkie tensory wejściowe elementarnie.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , Commutative

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflArithmeticCountOpInterface , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Operandy:

Operand Opis
inputs variadic tensora wartości dowolnego typu

Wyniki:

Wynik Opis
sum tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych lub 32-bitowych wartości całkowitych bez znaku

tfl.arg_max (TFL::ArgMaxOp)

Operator ArgMax

Zwraca indeks o największej wartości spośród wszystkich wymiarów tensora.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
output_type ::mlir::Atrybut atrybut pochodny

Operandy:

Operand Opis
input tensor 1-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub wartości typu QI8 lub QUI8
dim tensor 32/64-bitowych wartości całkowitych bez znaku

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32/64-bitowych wartości całkowitych bez znaku

tfl.arg_min (TFL::ArgMinOp)

Operator ArgMin

Zwraca indeks o najmniejszej wartości spośród wymiarów tensora. a = [1, 10, 26,9, 2,8, 166,32, 62,3] b = tf.math.argmin(input = a) c = tf.keras.backend.eval(b)

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
output_type ::mlir::Atrybut atrybut pochodny

Operandy:

Operand Opis
input tensor 1-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub wartości typu QI8 lub QUI8
dim tensor 32/64-bitowych wartości całkowitych bez znaku

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32/64-bitowych wartości całkowitych bez znaku

tfl.assign_variable (TFL::AssignVariableOp)

Przypisuje nową wartość do zmiennej.

Każda operacja ReadVariableOp z zależnością kontrolną od tej operacji gwarantuje zwrócenie tej wartości lub kolejnej, nowszej wartości zmiennej.

Interfejsy: TflRuntimeVerifyOpInterface

Operandy:

Operand Opis
resource_id tensor wartości zasobów
value tensor 32-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub 64-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub 1-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub typu QI8 lub typu QUI8 lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 64-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub typu QI16 lub typ złożony z 32-bitowymi elementami zmiennoprzecinkowymi lub typ złożony z 64-bitowymi wartościami elementów zmiennoprzecinkowych

tfl.atan2 (TFL::Atan2Op)

Operacja Atan2

Operacja „atan2” oblicza arcus tangens y/x elementowo, uwzględniając znaki argumentów.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , SameOperandsAndResultElementType , SameOperandsAndResultShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Operandy:

Operand Opis
y tensor 32-bitowych lub 64-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych
x tensor 32-bitowych lub 64-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowych lub 64-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych

tfl.average_pool_2d (TFL::AveragePool2DOp)

_Średni_pula Operator 2d

Wykonuje operację uśredniania puli na wejściu.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflArithmeticCountOpInterface , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
filter_height ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku
filter_width ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku
padding ::mlir::StringAttr atrybut string, którego wartość to SAME lub VALID
stride_h ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku
stride_w ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku
fused_activation_function ::mlir::StringAttr atrybut łańcuchowy, którego wartość to NONE, RELU, RELU_N1_TO_1, RELU6, TANH lub SIGN_BIT

Operandy:

Operand Opis
input tensor 32-bitowego typu float lub wartości typu QI8, typu QUI8 lub typu QI16

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowego typu float lub wartości typu QI8, typu QUI8 lub typu QI16

tfl.basic_lstm (TFL::BasicLSTMop)

Podstawowy operator lstm

podstawowy operator komórkowy LSTM.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
fused_activation_function ::mlir::StringAttr atrybut łańcuchowy, którego wartość to NONE, RELU, RELU_N1_TO_1, RELU6, TANH lub SIGN_BIT
cell_clip ::mlir::FloatAttr 32-bitowy atrybut zmiennoprzecinkowy, którego wartość jest nieujemna
proj_clip ::mlir::FloatAttr 32-bitowy atrybut zmiennoprzecinkowy, którego wartość jest nieujemna
kernel_type ::mlir::TFL::LSTMKernelTypeAttr lstm_kernel_type, którego wartość to mlir::TFL::LSTMKernelType::BASIC

Operandy:

Operand Opis
data_input tensor 32-bitowych wartości typu float lub QUI8
prev_activ_input tensor 32-bitowych wartości typu float lub QUI8
weights_input tensor 32-bitowych wartości typu float lub QUI8
biases_input tensor 32-bitowych wartości typu float lub QI32
prev_state_input tensor 32-bitowych wartości typu float lub QI16

Wyniki:

Wynik Opis
activ_output Tensor 2D dowolnego typu wartości
state_output Tensor 2D dowolnego typu wartości
concat_temp Tensor 2D dowolnego typu wartości
activ_temp Tensor 2D dowolnego typu wartości

tfl.batch_matmul (TFL::BatchMatMulOp)

Operator mnożenia macierzy wsadowej

Wykonuje wsadowe mnożenie macierzy na wejściach. Jest zgodny z konwencjami TensorFlow BatchMatMulV2, z obsługą nieznanych wymiarów w wymiarach wsadowych i transmisji.

Inputs:
 `inputs[0]`: required: input LHS
 `inputs[1]`: required: input RHS
 `adjoint_lhs`: optional: Transpose LHS (default false)
 `adjoint_lhs`: optional: Transpose LHS (default false)

Cechy: ::mlir::OpTrait::TFLRuntimeOpTrait , AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , DynamicRangeQuantizedOpInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
adj_x ::mlir::BoolAttr atrybut boolowy
adj_y ::mlir::BoolAttr atrybut boolowy
asymmetric_quantize_inputs ::mlir::BoolAttr atrybut boolowy

Operandy:

Operand Opis
x tensor 32-bitowego typu float lub typu QI8 lub typu QI16 lub 8-bitowych wartości całkowitych bez znaku
y tensor 32-bitowego typu float lub typu QI8 lub typu QI16 lub 8-bitowych wartości całkowitych bez znaku

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowego typu float lub typu QI8 lub QI16 lub 32-bitowych wartości całkowitych bez znaku

tfl.batch_to_space_nd (TFL::BatchToSpaceNdOp)

Operator BatchToSpaceNd

Ta operacja przekształca wymiar „wsadowy” 0 w wymiary przestrzenne.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Operandy:

Operand Opis
input tensor 32-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 64-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub wartości typu QI8, typu QUI8 lub typu QI16
block_shape tensor 32-bitowych wartości całkowitych bez znaku
indices tensor 32-bitowych wartości całkowitych bez znaku

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 64-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub wartości typu QI8, typu QUI8 lub typu QI16

tfl.bidirectional_sequence_lstm (TFL::BidirectionSequenceLSTMop)

Dwukierunkowy operator lstm sekwencji

Dwukierunkowy lstm to zasadniczo dwa lstm, jeden biegnący do przodu, a drugi biegnący do tyłu. Wynikiem jest połączenie dwóch lstm.

Cechy: QuantizableResult

Interfejsy: DynamicRangeQuantizedOpInterface , TFL_StatefulOp , TflRuntimeVerifyOpInterface

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
fused_activation_function ::mlir::StringAttr atrybut łańcuchowy, którego wartość to NONE, RELU, RELU_N1_TO_1, RELU6, TANH lub SIGN_BIT
cell_clip ::mlir::FloatAttr 32-bitowy atrybut zmiennoprzecinkowy, którego wartość jest nieujemna
proj_clip ::mlir::FloatAttr 32-bitowy atrybut zmiennoprzecinkowy, którego wartość jest nieujemna
merge_outputs ::mlir::BoolAttr atrybut boolowy
time_major ::mlir::BoolAttr atrybut boolowy
asymmetric_quantize_inputs ::mlir::BoolAttr atrybut boolowy

Operandy:

Operand Opis
input tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych lub 8-bitowych wartości całkowitych bez znaku
fw_input_to_input_weights tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
fw_input_to_forget_weights tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych lub 8-bitowych wartości całkowitych bez znaku
fw_input_to_cell_weights tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych lub 8-bitowych wartości całkowitych bez znaku
fw_input_to_output_weights tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych lub 8-bitowych wartości całkowitych bez znaku
fw_recurrent_to_input_weights tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
fw_recurrent_to_forget_weights tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych lub 8-bitowych wartości całkowitych bez znaku
fw_recurrent_to_cell_weights tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych lub 8-bitowych wartości całkowitych bez znaku
fw_recurrent_to_output_weights tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych lub 8-bitowych wartości całkowitych bez znaku
fw_cell_to_input_weights tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
fw_cell_to_forget_weights tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
fw_cell_to_output_weights tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
fw_input_gate_bias tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
fw_forget_gate_bias tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych
fw_cell_bias tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych
fw_output_gate_bias tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych
fw_projection_weights tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
fw_projection_bias tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
bw_input_to_input_weights tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
bw_input_to_forget_weights tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych lub 8-bitowych wartości całkowitych bez znaku
bw_input_to_cell_weights tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych lub 8-bitowych wartości całkowitych bez znaku
bw_input_to_output_weights tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych lub 8-bitowych wartości całkowitych bez znaku
bw_recurrent_to_input_weights tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
bw_recurrent_to_forget_weights tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych lub 8-bitowych wartości całkowitych bez znaku
bw_recurrent_to_cell_weights tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych lub 8-bitowych wartości całkowitych bez znaku
bw_recurrent_to_output_weights tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych lub 8-bitowych wartości całkowitych bez znaku
bw_cell_to_input_weights tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
bw_cell_to_forget_weights tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
bw_cell_to_output_weights tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
bw_input_gate_bias tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
bw_forget_gate_bias tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych
bw_cell_bias tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych
bw_output_gate_bias tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych
bw_projection_weights tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
bw_projection_bias tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
fw_input_activation_state tensor stanowy
fw_input_cell_state tensor stanowy
bw_input_activation_state tensor stanowy
bw_input_cell_state tensor stanowy
aux_input tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
fw_aux_input_to_input_weights tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
fw_aux_input_to_forget_weights tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
fw_aux_input_to_cell_weights tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
fw_aux_input_to_output_weights tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
bw_aux_input_to_input_weights tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
bw_aux_input_to_forget_weights tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
bw_aux_input_to_cell_weights tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu
bw_aux_input_to_output_weights tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu

Wyniki:

Wynik Opis
fw_output tensor dowolnego typu wartości
bw_output tensor dowolnego typu wartości

tfl.bitcast (TFL::BitcastOp)

Operator transmisji bitowej

Przesyła bitcast tensora z jednego typu na inny.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Operandy:

Operand Opis
input tensor dowolnego typu wartości

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor dowolnego typu wartości

tfl.bitwise_xor (TFL::BitwiseXorOp)

Bitowy operator Xor

Elementwise oblicza bitowy XOR lhs i rhs .

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , Commutative , SameOperandsAndResultElementType

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Operandy:

Operand Opis
lhs tensor 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej wartości całkowitej bez znaku
rhs tensor 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej wartości całkowitej bez znaku

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej wartości całkowitej bez znaku

tfl.broadcast_args (TFL::BroadcastArgsOp)

Zwróć kształt s0 op s1 za pomocą transmisji.

Mając s0 i s1 , tensory reprezentujące kształty, obliczamy r0 , emitowany kształt. Wszystkie s0 , s1 i r0 są wektorami całkowitymi.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Operandy:

Operand Opis
s0 tensor 32/64-bitowych wartości całkowitych bez znaku
s1 tensor 32/64-bitowych wartości całkowitych bez znaku

Wyniki:

Wynik Opis
r0 tensor 32/64-bitowych wartości całkowitych bez znaku

tfl.broadcast_to (TFL::BroadcastToOp)

Rozgłaszaj tablicę dla zgodnego kształtu.

Rozgłaszanie to proces tworzenia tablic, które mają kształty zgodne z operacjami arytmetycznymi. Dwa kształty są zgodne, jeśli dla każdej pary wymiarów są one równe lub jeden z nich jest jeden. Próba rozgłaszania Tensora do kształtu rozpoczyna się od wymiarów końcowych i przesuwa się dalej.

Na przykład,

x = tf.constant([1, 2, 3]) y = tf.broadcast_to(x, [3, 3]) print(y) tf.Tensor( [[1 2 3] [1 2 3] [1 2 3]], kształt=(3, 3), dtyp=int32)

W powyższym przykładzie wejściowy Tensor o kształcie [1, 3] jest rozgłaszany do Tensora wyjściowego o kształcie [3, 3] .

Podczas wykonywania operacji rozgłaszania, takich jak mnożenie tensora przez skalar, rozgłaszanie (zwykle) zapewnia pewną korzyść czasową lub przestrzenną, ponieważ nadawany tensor nigdy się nie materializuje.

Jednak broadcast_to nie niesie ze sobą żadnych takich korzyści. Nowo utworzony tensor przejmuje pełną pamięć nadawanego kształtu. (Jednak w kontekście wykresu broadcast_to może zostać połączone z kolejnymi operacjami, a następnie zoptymalizowane.)

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Operandy:

Operand Opis
input tensor 32-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 1-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 4-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub typu QI8 lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub typu QUI8 lub 16 -bitowa liczba całkowita bez znaku lub typ QI16 lub 64-bitowa liczba całkowita bez znaku lub typ złożony z 32-bitowymi wartościami elementów zmiennoprzecinkowych
shape tensor 32/64-bitowych wartości całkowitych bez znaku

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 1-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 4-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub typu QI8 lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub typu QUI8 lub 16 -bitowa liczba całkowita bez znaku lub typ QI16 lub 64-bitowa liczba całkowita bez znaku lub typ złożony z 32-bitowymi wartościami elementów zmiennoprzecinkowych

tfl.bucketize (TFL::BucketizeOp)

Podział danych wejściowych na podstawie „granic”.

Przykład:

Jeśli wejściami są boundaries = [0, 10, 100] i input = [[-5, 10000][150, 10][5, 100]] , wówczas na wyjściu zostanie output = [[0, 3][3, 2][1, 3]] .

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , SameOperandsAndResultShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
boundaries ::mlir::ArrayAttr 32-bitowy atrybut tablicy zmiennoprzecinkowej

Operandy:

Operand Opis
input tensor 32-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub 64-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 64-bitowej wartości całkowitej bez znaku

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowych wartości całkowitych bez znaku

tfl.call_once (TFL::CallOnceOp)

Wywołuje funkcję inicjującą

Ta operacja wywołuje daną funkcję inicjującą dla inicjatora sesji w dialekcie zapisanego modelu tf.

Interfejsy: TflRuntimeVerifyOpInterface

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
session_init_function ::mlir::StringAttr atrybut ciągu

tfl.cast (TFL::CastOp)

Operator obsady

Rzutuje dane wejściowe z typu wejściowego na typ wyjściowy.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , SameOperandsAndResultShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Operandy:

Operand Opis
input tensor 16-bitowego typu float lub bfloat16 lub 32-bitowego typu float lub 64-bitowego float lub 1-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 4-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowa liczba całkowita bez znaku lub 64-bitowa liczba całkowita bez znaku lub typ TFLite quint8 lub 8-bitowa liczba całkowita bez znaku lub 8-bitowa liczba całkowita bez znaku lub typ złożony z 32-bitowymi wartościami elementów zmiennoprzecinkowych

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 16-bitowego typu float lub bfloat16 lub 32-bitowego typu float lub 64-bitowego float lub 1-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 64-bitowa liczba całkowita bez znaku lub typ TFLite quint8 lub 8-bitowa liczba całkowita bez znaku lub 8-bitowa liczba całkowita bez znaku lub typ złożony z 32-bitowymi wartościami elementów zmiennoprzecinkowych

tfl.ceil (TFL::CeilOp)

Operator sufitu

Zwraca elementową wartość ceil wejścia.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , InferTensorType , TF::SameOperandsAndResultTypeResolveRef

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , InferShapedTypeOpInterface , InferTypeOpInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Operandy:

Operand Opis
x tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych

Wyniki:

Wynik Opis
y tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych

tfl.complex_abs (TFL::ComplexAbsOp)

Oblicza zespoloną wartość bezwzględną tensora.

Biorąc pod uwagę tensor x liczb zespolonych, ta operacja zwraca tensor typu float lub double , który jest wartością bezwzględną każdego elementu w x . Wszystkie elementy w x muszą być liczbami zespolonymi w postaci \(a + bj\). Wartość bezwzględna jest obliczana jako \( \sqrt{a^2 + b^2}\).

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , SameOperandsAndResultShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Operandy:

Operand Opis
input tensor typu złożonego z 32-bitowymi elementami zmiennoprzecinkowymi lub typu złożonego z 64-bitowymi wartościami elementów zmiennoprzecinkowych

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowych lub 64-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych

tfl.concatenation (TFL::ConcatenationOp)

Operator łączenia

Łączy tensory wzdłuż jednego wymiaru

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
axis ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku
fused_activation_function ::mlir::StringAttr atrybut łańcuchowy, którego wartość to NONE, RELU, RELU_N1_TO_1, RELU6, TANH lub SIGN_BIT

Operandy:

Operand Opis
values variadic tensora wartości dowolnego typu

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub 64-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub typu QI8 lub typu QUI8 lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 1 -bitowe wartości całkowite bez znaku

tfl.control_node (TFL::ControlNodeOp)

Operacja TFL.control_node zawija operacje na pojedynczym bloku w celu dołączenia krawędzi sterujących.

Służy do zawijania regionów i dołączania do nich zależności sterujących. Zwykle dzieje się to w jednym z ostatnich kroków przed emisją modelu z płaskim buforem, aby umożliwić optymalizacje oparte na ustalonej kolejności operacji (takich jak rematerializacja). Eksporter z płaskim buforem rozpakuje zawinięty region i opatrzy wygenerowany model metadanymi w taki sposób, że wszelkie zmiany kolejności w czasie wykonywania będą zgodne z kolejnością podaną przez zależności sterujące.

Cechy: HasParent<mlir::func::FuncOp> , RecursiveMemoryEffects , SingleBlockImplicitTerminator<YieldOp> , SingleBlock

Operandy:

Operand Opis
controlInputs wariancja kontroli

Wyniki:

Wynik Opis
outputs variadic tensora wartości dowolnego typu
control kontrola

tfl.conv_2d (TFL::Conv2DOp)

Operator splotu

Wykonuje operację splotu na wejściach.

Wejścia: inputs[0] : wymagane: tensor aktywacji wejścia inputs[1] : wymagane: tensor wagi filtra inputs[2] : opcjonalnie: tensor polaryzacji

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , quant::AccumulatorUniformScale<2, 0, 1> , quant::AffineOpCoefficient<0, 1>

Interfejsy: AffineQuantizedOpInterface , ConditionallySpeculatable , DynamicRangeQuantizedOpInterface , InferTypeOpInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TFL_SparseOp , TflArithmeticCountOpInterface , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
dilation_h_factor ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku
dilation_w_factor ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku
fused_activation_function ::mlir::StringAttr atrybut łańcuchowy, którego wartość to NONE, RELU, RELU_N1_TO_1, RELU6, TANH lub SIGN_BIT
padding ::mlir::StringAttr atrybut string, którego wartość to SAME lub VALID
stride_h ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku
stride_w ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku

Operandy:

Operand Opis
input tensor 32-bitowego typu float lub wartości typu QI8, typu QUI8 lub typu QI16
filter tensor 32-bitowego typu float lub wartości typu QI4, typu QI8 lub typu QUI8
bias tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowego typu float lub wartości typu QI8, typu QUI8 lub typu QI16

tfl.conv_3d (TFL::Conv3Dop)

Operator splotu 3D

Wykonuje operację splotu na wejściach 3D. Wejścia: inputs[0] : wymagane: tensor aktywacji wejścia inputs[1] : wymagane: tensor wagi filtra inputs[2] : opcjonalnie: tensor polaryzacji

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , quant::AccumulatorUniformScale<2, 0, 1>

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
dilation_d_factor ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku
dilation_h_factor ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku
dilation_w_factor ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku
fused_activation_function ::mlir::StringAttr atrybut łańcuchowy, którego wartość to NONE, RELU, RELU_N1_TO_1, RELU6, TANH lub SIGN_BIT
padding ::mlir::StringAttr atrybut string, którego wartość to SAME lub VALID
stride_d ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku
stride_h ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku
stride_w ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku

Operandy:

Operand Opis
input tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych
filter tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych
bias tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych

tfl.conv_3d_transpose (TFL::Conv3DTransposeOp)

Transponowany operator Convolution 3D

Wykonuje transponowaną operację splotu na wejściach 3D. Wejścia: inputs[0] : wymagane: kształt tensora wyjściowego inputs[1] : wymagane: tensor wagi filtra inputs[2] : wymagane: tensor aktywacji inputs[3] : opcjonalnie: tensor polaryzacji

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , quant::AccumulatorUniformScale<2, 0, 1>

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
dilation_d_factor ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku
dilation_h_factor ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku
dilation_w_factor ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku
fused_activation_function ::mlir::StringAttr atrybut łańcuchowy, którego wartość to NONE, RELU, RELU_N1_TO_1, RELU6, TANH lub SIGN_BIT
padding ::mlir::StringAttr atrybut string, którego wartość to SAME lub VALID
stride_d ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku
stride_h ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku
stride_w ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku

Operandy:

Operand Opis
output_shape tensor 32-bitowych wartości całkowitych bez znaku
filter tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych
input tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych
bias tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych

tfl.cos (TFL::CosOp)

Operator cosinus

Oblicza elementarny cosinus danych wejściowych

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , InferTensorType , TF::SameOperandsAndResultTypeResolveRef

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , InferShapedTypeOpInterface , InferTypeOpInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Operandy:

Operand Opis
x tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych

Wyniki:

Wynik Opis
y tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych

tfl.cumsum (TFL::CumsumOp)

Operator Cumsum

Oblicz skumulowaną sumę tensora x wzdłuż osi.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
exclusive ::mlir::BoolAttr atrybut boolowy
reverse ::mlir::BoolAttr atrybut boolowy

Operandy:

Operand Opis
input tensor 32-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 64-bitowej wartości całkowitej bez znaku
axis tensor 32-bitowych wartości całkowitych bez znaku

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 64-bitowej wartości całkowitej bez znaku

tfl.custom (TFL::CustomOp)

Opcja niestandardowa

Ogólna opcja dla dowolnej niestandardowej operacji TFLite.

wejście: lista wejść w oryginalnym op. kod_niestandardowy: Ciąg używany do określenia, która dokładnie jest ta operacja, co odpowiada kodom_operatora.kodowi_niestandardowemu w buforze płaskim. opcja_niestandardowa: uchwyt do zapisywania atrybutów op w formie bajtów. wyjście: Lista wyników w oryginalnym op.

Interfejsy: TflRuntimeVerifyOpInterface

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
custom_code ::mlir::StringAttr atrybut ciągu
custom_option ::mlir::TFL::ConstBytesAttr Reprezentacja atrybutu ciągu skompilowanych bajtów

Operandy:

Operand Opis
input variadic tensora dowolnego typu wartości lub żadnego typu

Wyniki:

Wynik Opis
output variadic tensora wartości dowolnego typu

tfl.custom_tf (TFL::CustomTfOp)

Opakowania dla niestandardowych operacji TF.

Operacja otaczająca dowolną niestandardową operację TF. Należą do nich operacje zdefiniowane przy użyciu custom_opdefs lub połączone, które nie są zdefiniowane w dialekcie TF. Ta operacja po prostu otacza niestandardową operację wewnątrz regionu. Uwaga nr 1, ta operacja nie będzie obejmować niestandardowych operacji TF Lite zdefiniowanych za pomocą CustomOp. Uwaga nr 2, ta operacja jest po prostu wewnętrzną reprezentacją wewnątrz konwertera i nie jest eksponowana/eksportowana, gdy model jest eksportowany do Flatbuffer.

Cechy: IsolatedFromAbove , RecursiveMemoryEffects , SingleBlockImplicitTerminator<YieldOp> , SingleBlock

Interfejsy: InferTypeOpInterface , TflRuntimeVerifyOpInterface

Operandy:

Operand Opis
input variadic tensora dowolnego typu wartości lub żadnego typu

Wyniki:

Wynik Opis
output variadic tensora wartości dowolnego typu

tfl.densify (TFL::DensifyOp)

Operator zagęszczania

Konwertuje tensor rzadki na format gęsty.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Operandy:

Operand Opis
input tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych lub 8-bitowych wartości całkowitych bez znaku

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych lub 8-bitowych wartości całkowitych bez znaku

tfl.depth_to_space (TFL::DepthToSpaceOp)

Operator DepthToSpace

Przestawia dane z głębi na bloki danych przestrzennych. Jest to odwrotna transformacja SpaceToDepth. Mówiąc dokładniej, ta operacja generuje kopię tensora wejściowego, w którym wartości z wymiaru depth są przenoszone w blokach przestrzennych do wymiarów height i width . Atrybut block_size wskazuje rozmiar bloku wejściowego i sposób przenoszenia danych.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
block_size ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku, którego wartość jest dodatnia

Operandy:

Operand Opis
input tensor 32-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 64-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub wartości typu TFLite quint8 lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub typu QI8 lub typu QUI8

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 64-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub wartości typu TFLite quint8 lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub typu QI8 lub typu QUI8

tfl.depthwise_conv_2d (TFL::DepthwiseConv2DOp)

Operator splotu rozdzielany wgłębnie

Wykonuje operację splotu na wejściach.

Wejścia: inputs[0] : wymagane: tensor aktywacji wejścia inputs[1] : wymagane: tensor wagi filtra inputs[2] : opcjonalnie: tensor polaryzacji

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , quant::AccumulatorUniformScale<2, 0, 1> , quant::AffineOpCoefficient<3, 1>

Interfejsy: AffineQuantizedOpInterface , ConditionallySpeculatable , DynamicRangeQuantizedOpInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TFL_SparseOp , TflArithmeticCountOpInterface , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
dilation_h_factor ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku
dilation_w_factor ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku
fused_activation_function ::mlir::StringAttr atrybut łańcuchowy, którego wartość to NONE, RELU, RELU_N1_TO_1, RELU6, TANH lub SIGN_BIT
padding ::mlir::StringAttr atrybut string, którego wartość to SAME lub VALID
stride_h ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku
stride_w ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku
depth_multiplier ::mlir::IntegerAttr 32-bitowy atrybut liczby całkowitej bez znaku

Operandy:

Operand Opis
input tensor 32-bitowego typu float lub wartości typu QI8, typu QUI8 lub typu QI16
filter tensor 32-bitowego typu float lub wartości typu QI4, typu QI8 lub typu QUI8
bias tensor dowolnego typu wartości lub żadnego typu

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowego typu float lub wartości typu QI8, typu QUI8 lub typu QI16

tfl.dequantize (TFL::DekwantyzacjaOp)

Operator dekwantyzacji

Konwertuje skwantowaną tablicę liczb całkowitych na liczby zmiennoprzecinkowe zgodnie z parametrami kwantyzacji.

Interfejsy: NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Operandy:

Operand Opis
input tensor typu QI4 lub QI8 lub typu QUI8 lub typu QI16 lub 16-bitowe wartości zmiennoprzecinkowe

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych

tfl.dilate (TFL::DilateOp)

Operator dylatacji

Rozszerza tensor, dodając nowe elementy pomiędzy istniejącymi. Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Operandy:

Operand Opis
input tensor 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 64-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 64-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowe wartości zmiennoprzecinkowe lub 64-bitowe wartości zmiennoprzecinkowe
dilations tensor 32-bitowych wartości całkowitych bez znaku
padding_value Tensor 0D dowolnego typu

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 64-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 64-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub 32-bitowe wartości zmiennoprzecinkowe lub 64-bitowe wartości zmiennoprzecinkowe

tfl.div (TFL::DivOp)

Operator podziału

Operacja dzielenia elementarnego.

Cechy: ::mlir::OpTrait::TFLRuntimeOpTrait , AlwaysSpeculatableImplTrait , ResultsBroadcastableShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflArithmeticCountOpInterface , TflRuntimeVerifyOpInterface

Efekty: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
fused_activation_function ::mlir::StringAttr atrybut łańcuchowy, którego wartość to NONE, RELU, RELU_N1_TO_1, RELU6, TANH lub SIGN_BIT

Operandy:

Operand Opis
lhs tensor 32-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub wartości typu QUI8
rhs tensor 32-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub wartości typu QUI8

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej lub 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku lub wartości typu QUI8

tfl.dynamic_update_slice (TFL::DynamicUpdateSliceOp)

DynamicUpdateSlice.

Opcja DynamicUpdateSlice, która ma tę samą semantykę co XLA DynamicUpdateSlice. Generuje wynik będący wartością operandu tablicy wejściowej, z nadpisaniem aktualizacji wycinka w start_indices.

Zobacz https://www.tensorflow.org/xla/operative_semantics#dynamicupdateslice

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
operand Tensor 1-bitowej liczby całkowitej lub 8-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej wartości pływakowej
update Tensor 1-bitowej liczby całkowitej lub 8-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej wartości pływakowej
start_indices tensor 32-bitowych wartości liczb całkowitych

Wyniki:

Wynik Opis
output Tensor 1-bitowej liczby całkowitej lub 8-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej wartości pływakowej

tfl.elu (tfl :: eluop)

Wykładniczy operator jednostki liniowej

Oblicza wykładniczy liniowy f (x) -> exp (x) -1 dla x <0, x dla x> = 0. Pod względem elementu.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , SameOperandsAndResultShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
x tensor 32-bitowych lub 8-bitowych wartości liczb całkowitych

Wyniki:

Wynik Opis
y tensor 32-bitowych lub 8-bitowych wartości liczb całkowitych

tfl.embedding_lookup (tfl :: EmbeddingLookupop)

Osadzanie operatora wyszukiwania

Wygląda na identyfikatory na liście tensorów osadzających.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , DynamicRangeQuantizedOpInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
lookup tensor 32-bitowych wartości liczb całkowitych
value tensor 32-bitowego pływaka lub 8-bitowej liczby całkowitej lub 8-bitowej niepodpisanej wartości całkowitych

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowego pływaka lub 8-bitowej liczby całkowitej lub 8-bitowej niepodpisanej wartości całkowitych

tfl.equal (tfl :: equalop)

Równy operator

Zwraca element prawdy x == y, pod względem elementu

Cechy: ::mlir::OpTrait::TFLRuntimeOpTrait , AlwaysSpeculatableImplTrait , Commutative , QuantizableResult , ResultsBroadcastableShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
x tensor 1-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej pływakowej lub 16-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub typu QI8 lub Qui8 lub 8-bit niepodpisanej liczb całkowity
y tensor 1-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej pływakowej lub 16-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub typu QI8 lub Qui8 lub 8-bit niepodpisanej liczb całkowity

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 1-bitowych wartości liczb całkowitych

tfl.exp (tfl :: expop)

Naturalny operator wykładników

Wykonuje elementarne naturalne działanie wykładnicze na wejściu.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
x tensor wartości 32-bitowej lub wartości typu qi8 lub typu qi16

Wyniki:

Wynik Opis
y tensor wartości 32-bitowej lub wartości typu qi8 lub typu qi16

tfl.expand_dims (tfl :: expanddimsop)

Wkłada wymiar 1 do kształtu tensora.

Biorąc pod uwagę input tensorowe, operacja ta wprowadza wymiar 1 w axis indeksu wymiaru kształtu input . axis wskaźnika wymiaru zaczyna się od zera; Jeśli określisz liczbę ujemną dla axis jest ona liczona do tyłu od końca.

Ta operacja jest przydatna, jeśli chcesz dodać wymiar wsadowy do jednego elementu. Na przykład, jeśli masz pojedynczy obraz kształtu [height, width, channels] , możesz uczynić go partią 1 obrazu z expand_dims(image, 0) , co sprawi, że kształt [1, height, width, channels] .

Inne przykłady:

# 't' is a tensor of shape [2]
shape(expand_dims(t, 0)) ==> [1, 2]
shape(expand_dims(t, 1)) ==> [2, 1]
shape(expand_dims(t, -1)) ==> [2, 1]

# 't2' is a tensor of shape [2, 3, 5]
shape(expand_dims(t2, 0)) ==> [1, 2, 3, 5]
shape(expand_dims(t2, 2)) ==> [2, 3, 1, 5]
shape(expand_dims(t2, 3)) ==> [2, 3, 5, 1]

Ta operacja wymaga:

-1-input.dims() <= dim <= input.dims()

Ta operacja jest związana z squeeze() , która usuwa wymiary rozmiaru 1.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor dowolnego typu wartości
dim tensor 32/64-bitowy wartości liczb całkowitych

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor dowolnego typu wartości

tfl.external_const (tfl :: externalConstop)

Zewnętrzna const op.

External Const op posiada buffer_index , który wskazuje na stałą w płaskim buffie.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
buffer_index :: mlir :: Integerattr 32-bitowy atrybut liczb całkowitych

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor dowolnego typu wartości

tfl.fake_quant (tfl :: fakequantop)

Fakequant Operator

FAKT-QUANIZACJA „TENSOR WEJŚCIA” typu Float za pośrednictwem Scalarów Float Min i Maks.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
min :: mlir :: floatttr 32-bitowy atrybut float
max :: mlir :: floatttr 32-bitowy atrybut float
num_bits :: mlir :: Integerattr 32-bitowy atrybut liczb całkowitych, którego minimalna wartość wynosi 2, której maksymalna wartość wynosi 16
narrow_range :: mlir :: boolattr Atrybut bool, którego wartość jest fałszywa

Operands:

Operand Opis
input tensor o 32-bitowych wartości pływakowych

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor o 32-bitowych wartości pływakowych

tfl.fill (tfl :: Fillop)

Wypełnij tensor daną wartością.

Wypełnij tensor daną wartością.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
dims tensor 32/64-bitowy wartości liczb całkowitych
input Tensor 32-bitowego pływaka lub 16-bitowego pływaka lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub 1-bitowej liczby całkowitej lub typu qi8 lub typu qi16 lub Tflite typu

Wyniki:

Wynik Opis
result Tensor 32-bitowego pływaka lub 16-bitowego pływaka lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub 1-bitowej liczby całkowitej lub typu qi8 lub typu qi16 lub Tflite typu

tfl.floor (tfl :: Floorop)

Operator podłogi

Zwraca elementarną wartość podłogową wejścia.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , InferTensorType , TF::SameOperandsAndResultTypeResolveRef

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , InferShapedTypeOpInterface , InferTypeOpInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
x tensor o 32-bitowych wartości pływakowych

Wyniki:

Wynik Opis
y tensor o 32-bitowych wartości pływakowych

tfl.floor_div (tfl :: floordivop)

Operator Div Floor

Operacja DIV podłogowej.

Cechy: ::mlir::OpTrait::TFLRuntimeOpTrait , AlwaysSpeculatableImplTrait , ResultsBroadcastableShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
lhs Tensor 32-bitowego pływaka lub 8-bitowej liczby całkowitej lub 16-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej wartości liczb całkowitych
rhs Tensor 32-bitowego pływaka lub 8-bitowej liczby całkowitej lub 16-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej wartości liczb całkowitych

Wyniki:

Wynik Opis
output Tensor 32-bitowego pływaka lub 8-bitowej liczby całkowitej lub 16-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej wartości liczb całkowitych

tfl.floor_mod (tfl :: floormodop)

Przypomnienie podziału

Operacja przypomnienia podziału elementów.

Cechy: ::mlir::OpTrait::TFLRuntimeOpTrait , AlwaysSpeculatableImplTrait , ResultsBroadcastableShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
lhs Tensor 8-bitowej liczby całkowitej lub 16-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej wartości pływakowej
rhs Tensor 8-bitowej liczby całkowitej lub 16-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej wartości pływakowej

Wyniki:

Wynik Opis
output Tensor 8-bitowej liczby całkowitej lub 16-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej wartości pływakowej

tfl.fully_connected (tfl :: FullConnenedOp)

W pełni połączone op

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , quant::AccumulatorUniformScale<2, 0, 1> , quant::AffineOpCoefficient<0, 1>

Interfejsy: AffineQuantizedOpInterface , ConditionallySpeculatable , DynamicRangeQuantizedOpInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TFL_SparseOp , TflArithmeticCountOpInterface , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
fused_activation_function :: mlir :: StringAttr atrybut ciągów, którego wartość jest nikogo, lub relu, lub relu_n1_to_1 lub relu6, lub tanh lub sign_bit
weights_format :: mlir :: StringAttr atrybut ciągów, którego wartość jest domyślna, lub tashled4x16int8
keep_num_dims :: mlir :: boolattr atrybut bool
asymmetric_quantize_inputs :: mlir :: boolattr atrybut bool

Operands:

Operand Opis
input tensor 32-bitowego typu Float lub Qi8 lub typu Qui8 lub typu Qi16 lub wartości typu Qui16
filter tensor 32-bitowego typu Float lub Qi4 lub typu Qi8 lub wartości typu Qui8 lub typu Qi16
bias tensor dowolnego typu lub brak typu

Wyniki:

Wynik Opis
output zmienna tensor dowolnego typu wartości

tfl.gather (tfl :: gainop)

Zbierz operator

Zbierz plastry z axis params według indices .

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , DynamicRangeQuantizedOpInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
axis :: mlir :: Integerattr 32-bitowy atrybut liczb całkowitych
batch_dims :: mlir :: Integerattr 32-bitowy atrybut liczb całkowitych

Operands:

Operand Opis
params tensor 32-bitowej liczby liczbowej liczby liczbowej lub 1-bitowej lub 4-bitowej liczby całkowitej lub 8-bitowej liczby całkowitej lub 16-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczbowej liczbie całkowitych lub Tflite typu lub 8-bit niepodpisany typ liczby całkowitej lub typu Qi8 lub wartości typu Qui8 lub typu Qi16
indices tensor 16-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej wartości liczb całkowitych

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowej liczby liczbowej liczby liczbowej lub 1-bitowej lub 4-bitowej liczby całkowitej lub 8-bitowej liczby całkowitej lub 16-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczbowej liczbie całkowitych lub Tflite typu lub 8-bit niepodpisany typ liczby całkowitej lub typu Qi8 lub wartości typu Qui8 lub typu Qi16

tfl.gather_nd (tfl :: gatherndop)

_ GATHER ND Operator

Zbierz plastry z params w tensor o kształcie określonym przez indices .

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
params tensor 32-bitowej liczby liczbowej liczby całkowitej lub 1-bitowej lub 8-bitowej liczby całkowitej lub 16-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 8-bitowej niepodpisanej liczbie całkowity
indices tensor 16-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej wartości liczb całkowitych

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowej liczby liczbowej liczby całkowitej lub 1-bitowej lub 8-bitowej liczby całkowitej lub 16-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 8-bitowej niepodpisanej liczbie całkowity

tfl.gelu (tfl :: geluop)

Funkcja aktywacji GELU.

Oblicza funkcję aktywacji GELU.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , SameOperandsAndResultShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
approximate :: mlir :: boolattr atrybut bool

Operands:

Operand Opis
input tensor wartości 32-bitowych typu Float lub Qi8 lub typu Qui8

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor wartości 32-bitowych typu Float lub Qi8 lub typu Qui8

tfl.greater (TFL :: Greaterop)

Większy operator

Większe działanie podstawowe.

Cechy: ::mlir::OpTrait::TFLRuntimeOpTrait , AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , ResultsBroadcastableShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
lhs Tensor 32-bitowego pływaka lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub typu Qui8 lub typu Qi8 lub wartości typu Quint8 Tflite Quint8
rhs Tensor 32-bitowego pływaka lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub typu Qui8 lub typu Qi8 lub wartości typu Quint8 Tflite Quint8

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 1-bitowych wartości liczb całkowitych

tfl.greater_equal (tfl :: GreaterEqualop)

_ Greater Equal Operator

Pod względem elementu Operacja Greater_equal.

Cechy: ::mlir::OpTrait::TFLRuntimeOpTrait , AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , ResultsBroadcastableShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
lhs tensor 32-bitowego zmiennoprzecinkowego lub 16-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub typu Qui8 lub wartości typu Qi8
rhs tensor 32-bitowego zmiennoprzecinkowego lub 16-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub typu Qui8 lub wartości typu Qi8

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 1-bitowych wartości liczb całkowitych

tfl.hard_swish (tfl :: hardswishop)

Funkcja aktywacji twardej.

Oblicza twardą funkcję aktywacji f (x)-> (x * relu6 (x+3))/6 Pod względem elementów.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , SameOperandsAndResultShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor wartości 32-bitowych typu Float lub Qui8 lub typu Qi8

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor wartości 32-bitowych typu Float lub Qui8 lub typu Qi8

tfl.hashtable (tfl :: HashTableop)

Tworzy nieintetyczny tabelę skrótów.

Ten OP tworzy tabelę skrótów, określając typ jego kluczy i wartości. Przed użyciem tabeli będziesz musiał ją zainicjować. Po inicjalizacji tabela będzie niezmienna.

Interfejsy: TflRuntimeVerifyOpInterface

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
table_id :: mlir :: Integerattr 32-bitowy atrybut liczb całkowitych
key_dtype :: mlir :: typeattr dowolny atrybut typu
value_dtype :: mlir :: typeattr dowolny atrybut typu

Wyniki:

Wynik Opis
out tensor wartości zasobów

tfl.hashtable_find (tfl :: HashtableFindop)

Wygląda na klawisze w tabeli, wyświetla odpowiednie wartości.

keys tensorowe muszą tego samego typu co klucze stołu. values wyjściowe są typu wartości tabeli.

Scalar default_value to wyjście wartości dla klawiszy nie obecnych w tabeli. Musi być również tego samego typu co wartości tabeli.

Interfejsy: TflRuntimeVerifyOpInterface

Operands:

Operand Opis
hash_table tensor wartości zasobów
keys tensor 32-bitowej liczby całkowitej lub Tflite Typ lub 64-bitowe wartości liczb całkowitych
default_value tensor 32-bitowego pływaka lub 32-bitowy typu liczb całkowitych lub Tflite typu lub 64-bitowe wartości liczb całkowitych

Wyniki:

Wynik Opis
out tensor 32-bitowego pływaka lub 32-bitowy typu liczb całkowitych lub Tflite typu lub 64-bitowe wartości liczb całkowitych

tfl.hashtable_import (tfl :: HashTableImportop)

Zastępuje zawartość tabeli określonymi klawiszami i wartościami.

keys tensorowe muszą być tego samego typu co klucze stołu. values tensora muszą być typu wartości tabeli.

Interfejsy: TflRuntimeVerifyOpInterface

Operands:

Operand Opis
hash_table tensor wartości zasobów
keys tensor 32-bitowej liczby całkowitej lub Tflite Typ lub 64-bitowe wartości liczb całkowitych
values tensor 32-bitowego pływaka lub 32-bitowy typu liczb całkowitych lub Tflite typu lub 64-bitowe wartości liczb całkowitych

tfl.hashtable_size (tfl :: HashTablesizeop)

Oblicza liczbę elementów w danej tabeli.

Interfejsy: TflRuntimeVerifyOpInterface

Operands:

Operand Opis
hash_table tensor wartości zasobów

Wyniki:

Wynik Opis
out tensor 64-bitowych wartości liczb całkowitych

tfl.if (tfl :: IFOP)

Operacja if-Then-Else

Operacja tfl.if reprezentuje konstrukcję IF-Then-Else do warunkowego wykonywania dwóch regionów kodu. Operand do operacji IF jest wartością logiczną. Na przykład:

tfl.if %b {
 ...
} else {
 ...
}

tfl.if może również zwrócić wyniki zdefiniowane w jego regionach. Zdefiniowane wartości są określane, za pomocą której ścieżka wykonania jest wykonana.

Przykład:

%x, %y = tfl.if %b -> (tensor<f32>, tensor<f32>) {
 %x_true = ...
 %y_true = ...
 tfl.yield %x_true, %y_true : tensor<f32>, tensor<f32>
} else {
 %x_false = ...
 %y_false = ...
 tfl.yield %x_false, %y_false : tensor<f32>, tensor<f32>
}

tfl.if regiony są zawsze zakończone za pomocą „tfl.yield”. Jeśli „tfl.if” nie określa żadnych wartości, można pominąć „tfl.yield” i zostanie wstawiony w sposób domniemany. W przeciwnym razie musi to być wyraźne. Ponadto, jeśli „tfl.if” określa jedną lub więcej wartości, nie można pominąć bloku „innego”.

Przykład:

tfl.if %b {
 ...
}

Cechy: NoRegionArguments , RecursiveMemoryEffects , SingleBlockImplicitTerminator<YieldOp> , SingleBlock

Interfejsy: RegionBranchOpInterface , TflRuntimeVerifyOpInterface

Operands:

Operand Opis
cond tensor 1-bitowych wartości liczb całkowitych

Wyniki:

Wynik Opis
results zmienna tensor dowolnego typu wartości

tfl.imag (tfl :: Imagop)

Zwraca wyimaginowaną część liczby złożonej.

Biorąc pod uwagę input tensora liczb złożonych, operacja ta zwraca tensor typu float , który jest wyobrażoną częścią każdego elementu na input . Wszystkie elementy w input muszą być złożonymi liczbami formularza \(a + bj\), gdzie A jest częścią prawdziwą, a B jest częścią wyimaginowaną zwróconą przez tę operację.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , SameOperandsAndResultShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input Tensor typu złożonego z 32-bitowymi elementami pływakowymi lub typem złożonym z 64-bitowymi wartościami elementów pływakowych

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowych wartości pływakowych lub 64-bitowych wartości pływakowych

tfl.l2_normalization (tfl :: l2normalizacja)

L2 normalizuj operator

L2Normalizacja op

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , FixedOutputRangeInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflArithmeticCountOpInterface , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
fused_activation_function :: mlir :: StringAttr atrybut ciągów, którego wartość jest nikogo, lub relu, lub relu_n1_to_1 lub relu6, lub tanh lub sign_bit

Operands:

Operand Opis
input tensor 32-bitowego typu Float lub Qui8 lub typu Qi8 lub typu Qui16 lub typu Qi16 lub 8-bitowych wartości całkowitych

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowego typu Float lub Qui8 lub typu Qi8 lub typu Qui16 lub typu Qi16 lub 8-bitowych wartości całkowitych

tfl.leaky_relu (tfl :: leakyreluop)

Operator Leaky RelU

Element -Wise Operator nieszczelności X -> x> = 0? X: (Alpha * x)

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , SameOperandsAndResultShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
alpha :: mlir :: floatttr 32-bitowy atrybut float

Operands:

Operand Opis
input tensor 32-bitowego typu Float lub Qui8 lub typu Qi8 lub wartości typu quint8 lub wartości Qi16

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowego typu Float lub Qui8 lub typu Qi8 lub wartości typu quint8 lub wartości Qi16

tfl.less (tfl :: Lessop)

Mniej operator

Pod względem elementów mniejsze.

Cechy: ::mlir::OpTrait::TFLRuntimeOpTrait , AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , ResultsBroadcastableShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
lhs tensor 32-bitowego zmiennoprzecinkowego lub 16-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub typu Qui8 lub typu Qi8 lub Tflite Quint8 typ
rhs tensor 32-bitowego zmiennoprzecinkowego lub 16-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub typu Qui8 lub typu Qi8 lub Tflite Quint8 typ

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 1-bitowych wartości liczb całkowitych

tfl.less_equal (tfl :: LessEqualop)

_ Bezpośredni operator równy

Pod względem elementowym Operację Less_qual.

Cechy: ::mlir::OpTrait::TFLRuntimeOpTrait , AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , ResultsBroadcastableShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
lhs tensor 32-bitowego pływaka lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczb całkowitych lub wartości typu Qi8 lub typu Qui8
rhs tensor 32-bitowego pływaka lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczb całkowitych lub wartości typu Qi8 lub typu Qui8

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 1-bitowych wartości liczb całkowitych

tfl.local_response_normalization (tfl :: localResponsenormalizationop)

Lokalna normalizacja odpowiedzi.

Tensor input 4-D jest traktowany jako 3-D tablica wektorów 1-D (wzdłuż ostatniego wymiaru), a każdy wektor jest znormalizowany niezależnie. W danym wektorze każdy komponent jest podzielony przez ważoną, kwadratową sumę danych wejściowych w depth_radius . Szczegółowo,

sqr_sum[a, b, c, d] =
  sum(input[a, b, c, d - depth_radius : d + depth_radius + 1] ** 2)
output = input / (bias + alpha * sqr_sum) ** beta

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Krizhevsky i in., Klasyfikacja ImageNet z głębokimi sieciami neuronowymi (NIPS 2012) .

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , InferTensorType , TF::SameOperandsAndResultTypeResolveRef

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , InferShapedTypeOpInterface , InferTypeOpInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
radius :: mlir :: Integerattr 32-bitowy atrybut liczb całkowitych
bias :: mlir :: floatttr 32-bitowy atrybut float
alpha :: mlir :: floatttr 32-bitowy atrybut float
beta :: mlir :: floatttr 32-bitowy atrybut float

Operands:

Operand Opis
input tensor o 32-bitowych wartości pływakowych

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor o 32-bitowych wartości pływakowych

tfl.log (tfl :: logop)

Naturalny operator logarytmu

Wykonuje elementarne działanie logarytmu naturalnego na wejściu.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
x tensor o wartości 32-bitowej lub wartości typu qi8

Wyniki:

Wynik Opis
y tensor o wartości 32-bitowej lub wartości typu qi8

tfl.log_softmax (tfl :: logsoftmaxop)

Dziennik Operator Softmax

Oblicza aktywacje dziennika miękkiego dziennika z następującym wzorem

wejście - log (redukuj_sum (exp (input), DIM))

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , SameOperandsAndResultShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , FixedOutputRangeInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflArithmeticCountOpInterface , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor 32-bitowego typu Float lub Qui8 lub wartości typu Qi8 lub Tflite Quint8

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowego typu Float lub Qui8 lub wartości typu Qi8 lub Tflite Quint8

tfl.logical_and (tfl :: logicalandop)

Logiczny i operator

Pod względem elementowym logicznym i obsługi.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
lhs tensor 1-bitowych wartości liczb całkowitych
rhs tensor 1-bitowych wartości liczb całkowitych

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 1-bitowych wartości liczb całkowitych

tfl.logical_not (tfl :: logicalnotop)

Logiczny, a nie operator

Podstawowe logiczne, a nie działanie.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , SameOperandsAndResultShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
lhs tensor 1-bitowych wartości liczb całkowitych

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 1-bitowych wartości liczb całkowitych

tfl.logical_or (tfl :: logicalorop)

Logiczny lub operator

Podstawowe logiczne lub operacyjne.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
lhs tensor 1-bitowych wartości liczb całkowitych
rhs tensor 1-bitowych wartości liczb całkowitych

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 1-bitowych wartości liczb całkowitych

tfl.logistic (tfl :: logisticop)

Operator logistyczny

Oblicza sigmoidalny element wejścia

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , SameOperandsAndResultShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , FixedOutputRangeInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflArithmeticCountOpInterface , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
x tensor 32-bitowego typu Float lub Qi8 lub typu Qui8 lub typu Qi16 lub wartości typu Quint8 Tflite

Wyniki:

Wynik Opis
y tensor 32-bitowego typu Float lub Qi8 lub typu Qui8 lub typu Qi16 lub wartości typu Quint8 Tflite

tfl.lstm (tfl :: lstmop)

Pełny operator LSTM

Długa krótkoterminowa warstwa sieciowa (LSTM) (LSTM). Domyślna implementacja bezpepturowa opiera się na: http://deeplearning.cs.cmu.edu/pdfs/hochreiter97_lstm.pdf S. Hochreiter i J. Schmidhuber. „Długa pamięć krótkoterminowa”. Obliczanie neuronowe, 9 (8): 1735-1780, 1997. Wdrożenie wizjera opiera się na: https://research.google.com/pubs/archive/43905.pdf Hasim Sak, Andrew Senior i Francoise Beaufays. „Długa krótkoterminowa pamięć nerwowa architektury sieci neuronowej do modelowania akustycznego na dużą skalę”. Interpeech, 2014. Łączenie wejścia i zapomnienia (CIFG) opiera się na: http://arxiv.org/pdf/1503.04069.pdf Greff i in. „LSTM: A Wyszukiwanie Odyssey” Normalizacja warstwy opiera się na: https://arxiv.org/pdf/1607.06450.pdf BA i in. „Normalizacja warstwy”

Cechy: QuantizableResult

Interfejsy: DynamicRangeQuantizedOpInterface , TFL_StatefulOp , TflRuntimeVerifyOpInterface

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
fused_activation_function :: mlir :: StringAttr atrybut ciągów, którego wartość jest nikogo, lub relu, lub relu_n1_to_1 lub relu6, lub tanh lub sign_bit
cell_clip :: mlir :: floatttr 32-bitowy atrybut zmiennoprzecinkowy, którego wartość jest nieujemna
proj_clip :: mlir :: floatttr 32-bitowy atrybut zmiennoprzecinkowy, którego wartość jest nieujemna
kernel_type :: mlir :: tfl :: lstmkernelTypeattr lstm_kernel_type, którego wartość to mlir :: tfl :: lstmkerneltype :: pełny
asymmetric_quantize_inputs :: mlir :: boolattr atrybut bool
input_to_input_intermediate :: mlir :: typeattr dowolny atrybut typu
input_to_forget_intermediate :: mlir :: typeattr dowolny atrybut typu
input_to_cell_intermediate :: mlir :: typeattr dowolny atrybut typu
input_to_output_intermediate :: mlir :: typeattr dowolny atrybut typu
effective_hidden_scale_intermediate :: mlir :: typeattr dowolny atrybut typu

Operands:

Operand Opis
input tensor wartości 32-bitowej lub wartości typu qi8 lub typu qi16
input_to_input_weights tensor dowolnego typu lub brak typu
input_to_forget_weights tensor o wartości 32-bitowej lub wartości typu qi8
input_to_cell_weights tensor o wartości 32-bitowej lub wartości typu qi8
input_to_output_weights tensor o wartości 32-bitowej lub wartości typu qi8
recurrent_to_input_weights tensor dowolnego typu lub brak typu
recurrent_to_forget_weights tensor o wartości 32-bitowej lub wartości typu qi8
recurrent_to_cell_weights tensor o wartości 32-bitowej lub wartości typu qi8
recurrent_to_output_weights tensor o wartości 32-bitowej lub wartości typu qi8
cell_to_input_weights tensor dowolnego typu lub brak typu
cell_to_forget_weights tensor dowolnego typu lub brak typu
cell_to_output_weights tensor dowolnego typu lub brak typu
input_gate_bias tensor dowolnego typu lub brak typu
forget_gate_bias tensor o wartości 32-bitowej lub wartości typu qi32
cell_bias tensor o wartości 32-bitowej lub wartości typu qi32
output_gate_bias tensor o wartości 32-bitowej lub wartości typu qi32
projection_weights tensor dowolnego typu lub brak typu
projection_bias tensor dowolnego typu lub brak typu
input_activation_state Tensor stanowy
input_cell_state Tensor stanowy
input_layer_norm_coefficients tensor dowolnego typu lub brak typu
forget_layer_norm_coefficients tensor dowolnego typu lub brak typu
cell_layer_norm_coefficients tensor dowolnego typu lub brak typu
output_layer_norm_coefficients tensor dowolnego typu lub brak typu

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor dowolnego typu wartości

tfl.matrix_diag (tfl :: matrixdiagop)

Zwraca tensor z dostarczoną przekątną i wszystkim innym wyściełanym zerami.

Biorąc pod uwagę przekątną, zwraca tensor z przekątną i wszystko inne wyściełane zerami. Załóżmy, że Diagonal ma K Wymiary [I, J, K, ..., N] , wówczas wyjście jest tensor rangi k+1 z wymiarami [I, J, K, ..., N, N] gdzie: output[i, j, k, ..., m, n] = 1{m=n} * diagonal[i, j, k, ..., n].

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
diagonal tensor 32-bitowej liczby liczbowej liczby liczbowej lub 8-bitowej lub 16-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub 8-bitowej niepodpisanej liczbie całkowitych lub typu Qui8 lub typu Qi8 lub Tflite Quint8

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowej liczby liczbowej liczby liczbowej lub 8-bitowej lub 16-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub 8-bitowej niepodpisanej liczbie całkowitych lub typu Qui8 lub typu Qi8 lub Tflite Quint8

tfl.matrix_set_diag (tfl :: matrixsetdiagop)

Zwraca partii tensor macierzy z nowymi wieściami przekątnymi.

Biorąc pod uwagę input i diagonal , operacja ta zwraca tensor o tym samym kształcie i wartościach co input , z wyjątkiem głównej przekątnej najskłuszczowych macierzy. Zostaną one zastąpione przez wartości w diagonal .

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor 32-bitowej liczby pływakowej lub 8-bitowej liczby całkowitej lub 16-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub 8-bitowej niepodpisanej liczb całkowitych lub typu Qi16 lub typu QI16 lub typu QUI8 lub Tflite Quint8
diagonal tensor 32-bitowej liczby pływakowej lub 8-bitowej liczby całkowitej lub 16-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub 8-bitowej niepodpisanej liczb całkowitych lub typu Qi16 lub typu QI16 lub typu QUI8 lub Tflite Quint8

Wyniki:

Wynik Opis
result tensor 32-bitowej liczby pływakowej lub 8-bitowej liczby całkowitej lub 16-bitowej liczby całkowitej lub 32-bitowej liczby całkowitej lub 64-bitowej liczby całkowitej lub 8-bitowej niepodpisanej liczb całkowitych lub typu Qi16 lub typu QI16 lub typu QUI8 lub Tflite Quint8

tfl.max_pool_2d (tfl :: maxpool2dop)

Max Pool 2d Op

Wykonuje maksymalną pulę 2D na wejściu.

Wejścia: inputs[0] : Wymagane: tensor wejściowy

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflArithmeticCountOpInterface , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
padding :: mlir :: StringAttr atrybut ciągu, którego wartość jest taka lub poprawna
stride_w :: mlir :: Integerattr 32-bitowy atrybut liczb całkowitych
stride_h :: mlir :: Integerattr 32-bitowy atrybut liczb całkowitych
filter_width :: mlir :: Integerattr 32-bitowy atrybut liczb całkowitych
filter_height :: mlir :: Integerattr 32-bitowy atrybut liczb całkowitych
fused_activation_function :: mlir :: StringAttr atrybut ciągów, którego wartość jest nikogo, lub relu, lub relu_n1_to_1 lub relu6, lub tanh lub sign_bit

Operands:

Operand Opis
input tensor 32-bitowego typu Float lub Qui8 lub typu Qi8 lub typu Qi16 lub wartości typu Quint8 Tflite

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowego typu Float lub Qui8 lub typu Qi8 lub typu Qi16 lub wartości typu Quint8 Tflite

tfl.maximum (tfl :: maximumop)

Max Operator

Maksymalna operacja elementarna.

Cechy: ::mlir::OpTrait::TFLRuntimeOpTrait , AlwaysSpeculatableImplTrait , Commutative , QuantizableResult , ResultsBroadcastableShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
lhs tensor 32-bitowego pływaka lub 32/64-bitowy typu liczb całkowitych lub typu Qi8 lub wartości typu Qui8 lub typu Qi16
rhs tensor 32-bitowego pływaka lub 32/64-bitowy typu liczb całkowitych lub typu Qi8 lub wartości typu Qui8 lub typu Qi16

Wyniki:

Wynik Opis
max tensor 32-bitowego pływaka lub 32/64-bitowy typu liczb całkowitych lub typu Qi8 lub wartości typu Qui8 lub typu Qi16

tfl.mean (tfl :: meantop)

Średni operator

Oblicza średnią elementów w wymiarach tensora. Zmniejsza Input_Tensor wzdłuż wymiarów podanych w osi. O ile keepdims nie jest prawdą, ranga tensor jest zmniejszona o 1 dla każdego wpisu w osi. Jeśli krocza jest prawdą, zmniejszone wymiary są zachowywane z długością 1.

Cechy: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Atrybuty:

Atrybut Typ MLIR Opis
keep_dims :: mlir :: boolattr atrybut bool

Operands:

Operand Opis
input tensor 32-bitowego pływaka lub 32-bitowy liczba całkowita lub 64-bitowa liczba całkowita lub typ QI8 lub typ Qui8 lub 8-bitowy niepodpisany liczba całkowita lub wartości typu Qi16
axis tensor 32-bitowych wartości liczb całkowitych

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor 32-bitowego pływaka lub 32-bitowy liczba całkowita lub 64-bitowa liczba całkowita lub typ QI8 lub typ Qui8 lub 8-bitowy niepodpisany liczba całkowita lub wartości typu Qi16

tfl.minimum (tfl :: minimumop)

Operator min

Operacja minowa.

Cechy: ::mlir::OpTrait::TFLRuntimeOpTrait , AlwaysSpeculatableImplTrait , Commutative , QuantizableResult , ResultsBroadcastableShape

Interfejsy: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
lhs tensor 32-bitowego pływaka lub 32/64-bitowy typu liczb całkowitych lub typu Qi8 lub wartości typu Qui8 lub typu Qi16
rhs tensor 32-bitowego pływaka lub 32/64-bitowy typu liczb całkowitych lub typu Qi8 lub wartości typu Qui8 lub typu Qi16

Wyniki:

Wynik Opis
min tensor of 32-bit float or 32/64-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or QI16 type values

tfl.mirror_pad (TFL::MirrorPadOp)

MirrorPad Operator. Pads a tensor with mirrored values.

This operation pads a input with mirrored values according to the paddings you specify. paddings is an integer tensor with shape [n, 2], where n is the rank of input. For each dimension D of input, paddings[D, 0] indicates how many values to add before the contents of input in that dimension, and paddings[D, 1] indicates how many values to add after the contents of input in that dimension.

Both paddings[D, 0] and paddings[D, 1] must be no greater than input.dim_size(D) (or input.dim_size(D) - 1) if copy_border is true (if false, respectively).

The padded size of each dimension D of the output is:

paddings(D, 0) + input.dim_size(D) + paddings(D, 1)

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
mode ::mlir::TFL::MirrorPaddingTypeAttr mirror_pad_enum

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 8-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or QI8 type or QUI8 type or QI16 type values
pad tensor of 32-bit signless integer or 64-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 8-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or QI8 type or QUI8 type or QI16 type values

tfl.mul (TFL::MulOp)

Multiplication operator

Element-wise multiplication operation.

Traits: ::mlir::OpTrait::TFLRuntimeOpTrait , AlwaysSpeculatableImplTrait , Commutative , QuantizableResult , ResultsBroadcastableShape

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflArithmeticCountOpInterface , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
fused_activation_function ::mlir::StringAttr string attribute whose value is NONE, or RELU, or RELU_N1_TO_1, or RELU6, or TANH, or SIGN_BIT

Operands:

Operand Opis
lhs tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 32-bit unsigned integer or 64-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or QI16 type or 16-bit signless integer or complex type with 32-bit float elements values
rhs tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 32-bit unsigned integer or 64-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or QI16 type or 16-bit signless integer or complex type with 32-bit float elements values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 32-bit unsigned integer or 64-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or QI16 type or 16-bit signless integer or complex type with 32-bit float elements values

tfl.multinomial (TFL::MultinomialOp)

Draws samples from a categorical distribution.

The generated values will have a categorical distribution based on the logits or unnormalized log-probabilities provided for all classes.

Interfaces: TflRuntimeVerifyOpInterface

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
seed ::mlir::IntegerAttr 64-bit signless integer attribute
seed2 ::mlir::IntegerAttr 64-bit signless integer attribute

Operands:

Operand Opis
logits tensor of 32-bit float values
num_samples tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
out tensor of 32-bit signless integer or 64-bit signless integer values

tfl.neg (TFL::NegOp)

Negation operator

Computes element-wise negation of input

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , InferTensorType , TF::SameOperandsAndResultTypeResolveRef

Interfaces: ConditionallySpeculatable , InferShapedTypeOpInterface , InferTypeOpInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
x tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
y tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer values

tfl.no_value (TFL::NoValueOp)

Constant representing no value.

No value constant op.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , ConstantLike

Interfaces: ConditionallySpeculatable , InferTypeOpInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface)

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
value ::mlir::UnitAttr unit attribute

Wyniki:

Wynik Opis
none_val none type

tfl.non_max_suppression_v4 (TFL::NonMaxSuppressionV4Op)

Greedily selects a subset of bounding boxes in descending order of score,

pruning away boxes that have high intersection-over-union (IOU) overlap with previously selected boxes. Bounding boxes with score less than score_threshold are removed. Bounding boxes are supplied as [y1, x1, y2, x2], where (y1, x1) and (y2, x2) are the coordinates of any diagonal pair of box corners and the coordinates can be provided as normalized (ie, lying in the interval [0, 1]) or absolute. Note that this algorithm is agnostic to where the origin is in the coordinate system and more generally is invariant to orthogonal transformations and translations of the coordinate system; thus translating or reflections of the coordinate system result in the same boxes being selected by the algorithm. The output of this operation is a set of integers indexing into the input collection of bounding boxes representing the selected boxes. The bounding box coordinates corresponding to the selected indices can then be obtained using the tf.gather operation . For example: selected_indices = tf.image.non_max_suppression_v2( boxes, scores, max_output_size, iou_threshold, score_threshold) selected_boxes = tf.gather(boxes, selected_indices)

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
boxes tensor of 32-bit float values
scores tensor of 32-bit float values
max_output_size tensor of 32-bit signless integer values
iou_threshold tensor of 32-bit float values
score_threshold tensor of 32-bit float values

Wyniki:

Wynik Opis
selected_indices tensor of 32-bit signless integer values
valid_outputs tensor of 32-bit signless integer values

tfl.non_max_suppression_v5 (TFL::NonMaxSuppressionV5Op)

Greedily selects a subset of bounding boxes in descending order of score,

pruning away boxes that have high intersection-over-union (IOU) overlap with previously selected boxes. Bounding boxes with score less than score_threshold are removed. Bounding boxes are supplied as [y1, x1, y2, x2], where (y1, x1) and (y2, x2) are the coordinates of any diagonal pair of box corners and the coordinates can be provided as normalized (ie, lying in the interval [0, 1]) or absolute. Note that this algorithm is agnostic to where the origin is in the coordinate system and more generally is invariant to orthogonal transformations and translations of the coordinate system; thus translating or reflections of the coordinate system result in the same boxes being selected by the algorithm. The output of this operation is a set of integers indexing into the input collection of bounding boxes representing the selected boxes. The bounding box coordinates corresponding to the selected indices can then be obtained using the tf.gather operation . For example: selected_indices = tf.image.non_max_suppression_v2( boxes, scores, max_output_size, iou_threshold, score_threshold) selected_boxes = tf.gather(boxes, selected_indices) This op also supports a Soft-NMS (with Gaussian weighting) mode (cf Bodla et al, https://arxiv.org/abs/1704.04503 ) where boxes reduce the score of other overlapping boxes instead of directly causing them to be pruned. To enable this Soft-NMS mode, set the soft_nms_sigma parameter to be larger than 0.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
boxes tensor of 32-bit float values
scores tensor of 32-bit float values
max_output_size tensor of 32-bit signless integer values
iou_threshold tensor of 32-bit float values
score_threshold tensor of 32-bit float values
soft_nms_sigma tensor of 32-bit float values

Wyniki:

Wynik Opis
selected_indices tensor of 32-bit signless integer values
selected_scores tensor of 32-bit float values
valid_outputs tensor of 32-bit signless integer values

tfl.not_equal (TFL::NotEqualOp)

_Not equal operator

Element-wise not_equal operation.

Traits: ::mlir::OpTrait::TFLRuntimeOpTrait , AlwaysSpeculatableImplTrait , Commutative , ResultsBroadcastableShape

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
lhs tensor of 1-bit signless integer or 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QUI8 type or QI8 type or TFLite quint8 type or TFLite string type values
rhs tensor of 1-bit signless integer or 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QUI8 type or QI8 type or TFLite quint8 type or TFLite string type values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 1-bit signless integer values

tfl.NumericVerify (TFL::NumericVerifyOp)

Verifies the numericals of the two operands

The NumericVerify op is a debugging op to verify the numericals of the two activations. It is a custom op in TFLite. If log_if_failed is true, the NumericVerify op calculates statistics on differences between float and quantized activations, output logs, set differences to the output tensors, and throws an error if errors above tolerance exist. If log_if_failed = false, then it doesn't care about errors.

Traits: QuantizableResult , SameOperandsShape

Interfaces: TflRuntimeVerifyOpInterface

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
tolerance ::mlir::FloatAttr 32-bit float attribute
log_if_failed ::mlir::BoolAttr bool attribute

Operands:

Operand Opis
input tensor of QI8 type or QUI8 type or QI16 type or 16-bit float or TFLite quint8 type values
ref tensor of 32-bit float values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float values

tfl.one_hot (TFL::OneHotOp)

OneHot operator

Returns a one-hot tensor.The locations represented by indices in indices take value on_value , while all other locations take value off_value .

If the input indices is rank N , the output will have rank N+1 , The new axis is created at dimension axis (default: the new axis is appended at the end).

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
axis ::mlir::IntegerAttr 32-bit signless integer attribute

Operands:

Operand Opis
indices tensor of 32-bit signless integer or 64-bit signless integer values
depth tensor of 32-bit signless integer values
on_value tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 1-bit signless integer or 8-bit signless integer or 8-bit unsigned integer values
off_value tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 1-bit signless integer or 8-bit signless integer or 8-bit unsigned integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 1-bit signless integer or 8-bit signless integer or 8-bit unsigned integer values

tfl.pack (TFL::PackOp)

Packs a list of tensors along a dimension into one tensor

Packs a list of values_count rank- R tensors into one rank- (R+1) tensor.

Packs the values_count tensors in values into a tensor with rank one higher than each tensor in values , by packing them along the axis dimension.

Given a list of tensors of shape (A, B, C) ;

if axis == 0 then the output tensor will have the shape (N, A, B, C) . if axis == 1 then the output tensor will have the shape (A, N, B, C) . Itp.

Na przykład:

# 'x' is [1, 4]
# 'y' is [2, 5]
# 'z' is [3, 6]
pack([x, y, z]) => [[1, 4], [2, 5], [3, 6]] # Pack along first dim.
pack([x, y, z], axis=1) => [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]

This is the opposite of unpack .

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
values_count ::mlir::IntegerAttr 32-bit signless integer attribute whose value is positive
axis ::mlir::IntegerAttr 32-bit signless integer attribute

Operands:

Operand Opis
values variadic of tensor of any type values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 8-bit signless integer or 16-bit signless integer or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or 32-bit unsigned integer or QI8 type or QUI8 type or QI16 type or TFLite quint8 type values

tfl.pad (TFL::PadOp)

Padding operator

This operation pads a input with zeros according to the paddings you specify. paddings is an integer tensor with shape [Dn, 2] , where n is the rank of input . For each dimension D of input , paddings[D, 0] indicates how many zeros to add before the contents of input in that dimension, and paddings[D, 1] indicates how many zeros to add after the contents of input in that dimension.

The padded size of each dimension D of the output is:

paddings(D, 0) + input.dim_size(D) + paddings(D, 1)

Na przykład:

# 't' is [[1, 1], [2, 2]]
# 'paddings' is [[1, 1], [2, 2]]
# rank of 't' is 2
pad(t, paddings) ==> [[0, 0, 0, 0, 0, 0]
           [0, 0, 1, 1, 0, 0]
           [0, 0, 2, 2, 0, 0]
           [0, 0, 0, 0, 0, 0]]

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type or QI16 type values
padding tensor of 32/64-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type or QI16 type values

tfl.padv2 (TFL::PadV2Op)

Padding operator v2

This operation pads a input according to the paddings and constant_values you specify. paddings is an integer tensor with shape [Dn, 2] , where n is the rank of input . For each dimension D of input , paddings[D, 0] indicates how many zeros to add before the contents of input in that dimension, and paddings[D, 1] indicates how many zeros to add after the contents of input in that dimension. constant_values is a scalar tensor of the same type as input that indicates the value to use for padding input .

The padded size of each dimension D of the output is:

paddings(D, 0) + input.dim_size(D) + paddings(D, 1)

Na przykład:

# 't' is [[1, 1], [2, 2]]
# 'paddings' is [[1, 1], [2, 2]]
# rank of 't' is 2
pad(t, paddings) ==> [[0, 0, 0, 0, 0, 0]
           [0, 0, 1, 1, 0, 0]
           [0, 0, 2, 2, 0, 0]
           [0, 0, 0, 0, 0, 0]]

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type values
padding tensor of 32/64-bit signless integer values
constant_values tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type values

tfl.poly_call (TFL::PolyCallOp)

Poly call

Have multiple function bodies for the same computation. This allows a program compiler/interpreter to choose one of the available options to execute the program based on which one is most suitable for the target backend.

input: A list of input tensors whose types are T. output: A list of output tensors whose types are T.

call: Multiple regions, each of which encapsulates the same semantic computation but in different forms.

Traits: SingleBlockImplicitTerminator<YieldOp> , SingleBlock

Interfaces: RegionBranchOpInterface

Operands:

Operand Opis
input variadic of tensor of any type values

Wyniki:

Wynik Opis
output variadic of tensor of any type values

tfl.pow (TFL::PowOp)

Power operator

Element-wise power operation.

Traits: ::mlir::OpTrait::TFLRuntimeOpTrait , AlwaysSpeculatableImplTrait , ResultsBroadcastableShape

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
lhs tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer values
rhs tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer values

tfl.prelu (TFL::PReluOp)

Parameterized Relu operator

Parameterized Relu operator x -> x >= 0 ? x : (alpha * x) where alpha is a trainable tensor. input and alpha should be the same size as input or be broadcastable.

Traits: ::mlir::OpTrait::TFLRuntimeOpTrait , AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , ResultsBroadcastableShape , quant::AffineOpCoefficient<-1, 1>

Interfaces: AffineQuantizedOpInterface , ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type values
alpha tensor of 32-bit float or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type values

tfl.pseudo_const (TFL::ConstOp)

Constant pseudo op.

Represents a constant value in TensorFlow Lite dialect. This is not an actual operation and it will be lowered to buffer instead.

The op is allowed to have all the same type of attributes as tf.Const does (eg, opaque TF attributes are allowed).

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , ConstantLike , FirstAttrDerivedResultType , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
value ::mlir::ElementsAttr constant vector/tensor attribute

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of any type values

tfl.pseudo_qconst (TFL::QConstOp)

Quantized constant pseudo op

Represents a quantized constant value in TensorFlow Lite dialect. This is not an actual operation and it will be lowered to buffer instead. The quantization parameters are stored as a type attribute in this constant.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , FirstAttrDerivedResultType

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface)

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
qtype ::mlir::TypeAttr Tensor type attribute
value ::mlir::ElementsAttr constant vector/tensor attribute

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of QUI8 type or QI8 type or QI16 type or QUI16 type or TFLite quint8 type values

tfl.pseudo_sparse_const (TFL::SparseConstOp)

Sparse constant pseudo op.

Represents a sparse constant value in TensorFlow Lite dialect. This is not an actual operation and it will be lowered to buffer instead.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , FirstAttrDerivedResultType , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
value ::mlir::ElementsAttr constant vector/tensor attribute
s_param ::mlir::TFL::SparsityParameterAttr Sparsity parameter.
compressed_data ::mlir::ElementsAttr constant vector/tensor attribute

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of any type values

tfl.pseudo_sparse_qconst (TFL::SparseQConstOp)

Sparse quantized constant pseudo op

Represents a sparse quantized constant value in TensorFlow Lite dialect. This is not an actual operation and it will be lowered to buffer instead. The quantization parameters are stored as a type attribute in this constant.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , FirstAttrDerivedResultType

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
qtype ::mlir::TypeAttr Tensor type attribute
value ::mlir::ElementsAttr constant vector/tensor attribute
s_param ::mlir::TFL::SparsityParameterAttr Sparsity parameter.
compressed_data ::mlir::ElementsAttr constant vector/tensor attribute

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of QUI8 type or QI8 type or QI16 type or QUI16 type or TFLite quint8 type values

tfl.quantize (TFL::QuantizeOp)

Quantize operator

Converts floating point tensors to quantized integer tensors according to the quantization parameters defined in the type attribute.

Traits: FirstAttrDerivedResultType , SameOperandsAndResultShape

Interfaces: NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
qtype ::mlir::TypeAttr Tensor type attribute

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or QI4 type or QI8 type or QUI8 type or QI16 type or TFLite quint8 type values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of QI4 type or QI8 type or QUI8 type or QI16 type or TFLite quint8 type values

tfl.random_standard_normal (TFL::RandomStandardNormalOp)

Outputs random values from a normal distribution.

The generated values will have mean 0 and standard deviation 1.

Interfaces: TflRuntimeVerifyOpInterface

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
seed ::mlir::IntegerAttr 64-bit signless integer attribute
seed2 ::mlir::IntegerAttr 64-bit signless integer attribute

Operands:

Operand Opis
shape tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
out tensor of 32-bit float values

tfl.random_uniform (TFL::RandomUniformOp)

Outputs random values from a uniform distribution.

The generated values follow a uniform distribution in the range [0, 1) . The lower bound 0 is included in the range, while the upper bound 1 is excluded.

Interfaces: TflRuntimeVerifyOpInterface

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
seed ::mlir::IntegerAttr 64-bit signless integer attribute
seed2 ::mlir::IntegerAttr 64-bit signless integer attribute

Operands:

Operand Opis
shape tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
out tensor of 32-bit float values

tfl.range (TFL::RangeOp)

Range operator

Returns a 1D tensor defined by a sequence from start to limit with a given delta .

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
start tensor of 32-bit signless integer or 32-bit float or 64-bit signless integer values
limit tensor of 32-bit signless integer or 32-bit float or 64-bit signless integer values
delta tensor of 32-bit signless integer or 32-bit float or 64-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
result tensor of 32-bit signless integer or 32-bit float or 64-bit signless integer values

tfl.rank (TFL::RankOp)

Rank operator.

Returns the rank of a tensor.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor of any type values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of any integer type

tfl.read_variable (TFL::ReadVariableOp)

Reads variable value.

Read variable data identified by 'resource_id'.

Interfaces: TflRuntimeVerifyOpInterface

Operands:

Operand Opis
resource_id tensor of resource values

Wyniki:

Wynik Opis
result tensor of 32-bit float or 64-bit float or 1-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or 8-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI16 type or complex type with 32-bit float elements or complex type with 64-bit float elements values

tfl.real (TFL::RealOp)

Returns the real part of a complex number.

Given a tensor input of complex numbers, this operation returns a tensor of type float that is the real part of each element in input . All elements in input must be complex numbers of the form \(a + bj\), where a is the real part returned by this operation and b is the imaginary part.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , SameOperandsAndResultShape

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor of complex type with 32-bit float elements or complex type with 64-bit float elements values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 64-bit float values

tfl.reduce_all (TFL::ReduceAllOp)

Computes the "logical and" of elements across dimensions of a tensor.

Reduces input along the dimensions given in axis . Unless keep_dims is true, the rank of the tensor is reduced by 1 for each entry in axis . If keep_dims is true, the reduced dimensions are retained with length 1.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
keep_dims ::mlir::BoolAttr bool attribute

Operands:

Operand Opis
input tensor of 1-bit signless integer values
reduction_indices tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 1-bit signless integer values

tfl.reduce_any (TFL::ReduceAnyOp)

Computes the "logical or" of elements across dimensions of a tensor.

Reduces input along the dimensions given in axis . Unless keep_dims is true, the rank of the tensor is reduced by 1 for each entry in axis . If keep_dims is true, the reduced dimensions are retained with length 1.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
keep_dims ::mlir::BoolAttr bool attribute

Operands:

Operand Opis
input tensor of 1-bit signless integer values
reduction_indices tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 1-bit signless integer values

tfl.reduce_max (TFL::ReduceMaxOp)

Max-reduction operator

Computes the max reduction along the specified axes

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
keep_dims ::mlir::BoolAttr bool attribute

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type or QI16 type values
axes tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type or QI16 type values

tfl.reduce_min (TFL::ReduceMinOp)

Min-reduction operator

Computes the min reduction along the specified axes

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
keep_dims ::mlir::BoolAttr bool attribute

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type or QI16 type values
axes tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type or QI16 type values

tfl.reduce_prod (TFL::ReduceProdOp)

Prod-reduction operator

Computes the product along the specified axes

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
keep_dims ::mlir::BoolAttr bool attribute

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type or QI16 type values
axes tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type or QI16 type values

tfl.relu (TFL::ReluOp)

Relu operator

Element-wise Relu operator x -> max(0, x)

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , SameOperandsAndResultShape

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
x tensor of 32-bit float or QUI8 type or QI8 type or QI16 type values

Wyniki:

Wynik Opis
y tensor of 32-bit float or QUI8 type or QI8 type or QI16 type values

tfl.relu6 (TFL::Relu6Op)

Relu6 operator

Element-wise Relu6 operator x -> max(0, min(6, x))

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , SameOperandsAndResultShape

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
x tensor of 32-bit float or QUI8 type or QI8 type values

Wyniki:

Wynik Opis
y tensor of 32-bit float or QUI8 type or QI8 type values

tfl.relu_0_to_1 (TFL::Relu0To1Op)

Relu0To1 operator

Element-wise Relu0To1 operator x -> max(0, min(1, x))

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , SameOperandsAndResultShape

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
x tensor of 32-bit float or QUI8 type or QI8 type values

Wyniki:

Wynik Opis
y tensor of 32-bit float or QUI8 type or QI8 type values

tfl.relu_n1_to_1 (TFL::Relu1Op)

Relu1 operator

Element-wise Relu1 operator x -> max(-1, min(1, x))

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , SameOperandsAndResultShape

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
x tensor of 32-bit float or QUI8 type or QI8 type values

Wyniki:

Wynik Opis
y tensor of 32-bit float or QUI8 type or QI8 type values

tfl.reshape (TFL::ReshapeOp)

Reshape operator

Produces a tensor with the same values but different static shape defined by the output type.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , InferTypeOpInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor of any type values
shape tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of any type values

tfl.resize_bilinear (TFL::ResizeBilinearOp)

ResizeBilinear Op

Resize images to size using bilinear interpolation.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
align_corners ::mlir::BoolAttr bool attribute
half_pixel_centers ::mlir::BoolAttr bool attribute

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or TFLite quint8 type or QUI8 type or QI8 type or QI16 type values
size tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or TFLite quint8 type or QUI8 type or QI8 type or QI16 type values

tfl.resize_nearest_neighbor (TFL::ResizeNearestNeighborOp)

ResizeNearestNeighbor Op

Resize images to size using nearest neighbor interpolation.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
align_corners ::mlir::BoolAttr bool attribute
half_pixel_centers ::mlir::BoolAttr bool attribute

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or TFLite quint8 type or QUI8 type or QI8 type or QI16 type values
size tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or TFLite quint8 type or QUI8 type or QI8 type or QI16 type values

tfl.reverse_sequence (TFL::ReverseSequenceOp)

Reverses variable length slices.

This op first slices input along the dimension batch_dim , and for each slice i , reverses the first seq_lengths[i] elements along the dimension seq_dim .

The elements of seq_lengths must obey seq_lengths[i] <= input.dims[seq_dim] , and seq_lengths must be a vector of length input.dims[batch_dim] .

The output slice i along dimension batch_dim is then given by input slice i , with the first seq_lengths[i] slices along dimension seq_dim reversed.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
seq_dim ::mlir::IntegerAttr 32-bit signless integer attribute whose value is non-negative
batch_dim ::mlir::IntegerAttr 32-bit signless integer attribute whose value is non-negative

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI16 type or QUI8 type or TFLite quint8 type values
seq_lengths tensor of 32/64-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI16 type or QUI8 type or TFLite quint8 type values

tfl.reverse_v2 (TFL::ReverseV2Op)

ReverseV2 Operator

Reverses specific dimensions of a tensor.

Given a tensor, and a int32/int64 tensor axis representing the set of dimensions of tensor to reverse. This operation reverses each dimension i for which there exists j st axis[j] == i.

Args: tensor: A Tensor. Must be one of the following types: uint8, int8, int16, int32, int64, float32, bool Up to 8-D.

axis: A Tensor. Must be one of the following types: int32, int64. with only 1 element which is the axis index. TODO: Add support for multiple elements.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or 8-bit unsigned integer or 16-bit signless integer or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI16 type or QUI8 type or QI8 type or TFLite quint8 type or 1-bit signless integer values
axis tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 8-bit unsigned integer or 16-bit signless integer or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI16 type or QUI8 type or QI8 type or TFLite quint8 type or 1-bit signless integer values

tfl.rfft2d (TFL::RFFT2dOp)

2D real-valued fast Fourier transform.

Computes the 2-dimensional discrete Fourier transform of a real-valued signal over the inner-most 2 dimensions of input .

Since the DFT of a real signal is Hermitian-symmetric, RFFT2D only returns the fft_length / 2 + 1 unique components of the FFT for the inner-most dimension of output : the zero-frequency term, followed by the fft_length / 2 positive-frequency warunki.

Along each axis RFFT2D is computed on, if fft_length is smaller than the corresponding dimension of input , the dimension is cropped. If it is larger, the dimension is padded with zeros.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float values
fft_length tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of complex type with 32-bit float elements values

tfl.right_shift (TFL::RightShiftOp)

Right Shift operator

Elementwise computes the bitwise right-shift of lhs by rhs .

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , SameOperandsAndResultElementType

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
lhs tensor of 8-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or 16-bit signless integer or 16-bit unsigned integer or 32-bit signless integer or 32-bit unsigned integer values
rhs tensor of 8-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or 16-bit signless integer or 16-bit unsigned integer or 32-bit signless integer or 32-bit unsigned integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 8-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or 16-bit signless integer or 16-bit unsigned integer or 32-bit signless integer or 32-bit unsigned integer values

tfl.round (TFL::RoundOp)

Round operator

Rounds the values of a tensor to the nearest integer, element-wise.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , InferTensorType , TF::SameOperandsAndResultTypeResolveRef

Interfaces: ConditionallySpeculatable , InferShapedTypeOpInterface , InferTypeOpInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
x tensor of 32-bit float values

Wyniki:

Wynik Opis
y tensor of 32-bit float values

tfl.rsqrt (TFL::RsqrtOp)

Reciprocal of square root operator

Computes element-wise reverse square root of input

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , SameOperandsAndResultShape

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
x tensor of 32-bit float or QI8 type or QI16 type values

Wyniki:

Wynik Opis
y tensor of 32-bit float or QI8 type or QI16 type values

tfl.scatter_nd (TFL::ScatterNdOp)

_Scatter nd operator

Scatter updates into a new tensor according to indices

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
indices tensor of 32-bit signless integer values
updates tensor of 32-bit float or 8-bit signless integer or 64-bit signless integer or 32-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or 1-bit signless integer values
shape 1D tensor of any type values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 8-bit signless integer or 64-bit signless integer or 32-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or 1-bit signless integer values

tfl.segment_sum (TFL::SegmentSumOp)

SegmentSum operator

Computes the sum along segments of a tensor.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer values
segment_ids tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer values

tfl.select (TFL::SelectOp)

Select operator

Select values of 'x' if the corresponding value of 'condition' is true or the value of 'y' if false. There are valid condition input sizes:

 1. Either the same shape (in which case the select is elementwise), or
 2. condition must be Rank 1 and match over the first dimension.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
condition tensor of 1-bit signless integer values
x tensor of 32-bit float or 1-bit signless integer or 8-bit signless integer or 16-bit signless integer or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 32-bit unsigned integer or QI8 type or QUI8 type or QI16 type or TFLite quint8 type values
y tensor of 32-bit float or 1-bit signless integer or 8-bit signless integer or 16-bit signless integer or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 32-bit unsigned integer or QI8 type or QUI8 type or QI16 type or TFLite quint8 type values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 1-bit signless integer or 8-bit signless integer or 16-bit signless integer or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 32-bit unsigned integer or QI8 type or QUI8 type or QI16 type or TFLite quint8 type values

tfl.select_v2 (TFL::SelectV2Op)

SelectV2 operator

Select values of 'x' if the corresponding value of 'condition' is true or the value of 'y' if false. There are valid condition input sizes:

 1. Either the same shape (in which case the select is elementwise), or
 2. Broadcastable shapes between 'condition', 'x' and 'y'.

Traits: ::mlir::OpTrait::TFLRuntimeOpTrait , AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , ResultsBroadcastableShape

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
condition tensor of 1-bit signless integer values
x tensor of 32-bit float or 1-bit signless integer or 8-bit signless integer or 16-bit signless integer or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 32-bit unsigned integer or QI8 type or QUI8 type or QI16 type or TFLite quint8 type values
y tensor of 32-bit float or 1-bit signless integer or 8-bit signless integer or 16-bit signless integer or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 32-bit unsigned integer or QI8 type or QUI8 type or QI16 type or TFLite quint8 type values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 1-bit signless integer or 8-bit signless integer or 16-bit signless integer or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 32-bit unsigned integer or QI8 type or QUI8 type or QI16 type or TFLite quint8 type values

tfl.shape (TFL::ShapeOp)

Shape operator

Returns the shape of a tensor.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
out_type ::mlir::Attribute derived attribute

Operands:

Operand Opis
input tensor of any type values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit signless integer or 64-bit signless integer values

tfl.sign (TFL::SignOp)

Sign operation

Returns NaN if x is NaN, 0 if x is 0, -1 if x < 0 and 1 if x > 0.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , SameOperandsAndResultElementType , SameOperandsAndResultShape

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
x tensor of 32-bit float or 64-bit float or 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 64-bit float or 32-bit signless integer values

tfl.sin (TFL::SinOp)

Sine operator

Computes element-wise Sine of input

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , InferTensorType , TF::SameOperandsAndResultTypeResolveRef

Interfaces: ConditionallySpeculatable , InferShapedTypeOpInterface , InferTypeOpInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
x tensor of 32-bit float values

Wyniki:

Wynik Opis
y tensor of 32-bit float values

tfl.slice (TFL::SliceOp)

Return a slice from 'input'.

The output tensor is a tensor with dimensions described by 'size' whose values are extracted from 'input' starting at the offsets in 'begin'.

begin is zero-based; size is one-based. If size[i] is -1, all remaining elements in dimension i are included in the slice. In other words, this is equivalent to setting: size[i] = input.dim_size(i) - begin[i]

Requirements : 0 <= begin[i] <= begin[i] + size[i] <= Di for i in [0, n)

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 8-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or 32-bit unsigned integer or 1-bit signless integer or TFLite string type or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type or QI16 type values
begin tensor of 32/64-bit signless integer values
size tensor of 32/64-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 8-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or 32-bit unsigned integer or 1-bit signless integer or TFLite string type or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type or QI16 type values

tfl.softmax (TFL::SoftmaxOp)

Softmax operator

Computes element-wise softmax activations with the following formula

exp(input) / tf.reduce_sum(exp(input * beta), dim)

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , SameOperandsAndResultShape

Interfaces: ConditionallySpeculatable , FixedOutputRangeInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflArithmeticCountOpInterface , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
beta ::mlir::FloatAttr 32-bit float attribute

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type or QI16 type values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type or QI16 type values

tfl.space_to_batch_nd (TFL::SpaceToBatchNdOp)

SpaceToBatchNd operator

This operation reshapes space dimensions into the "batch" dimension 0

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type or QI16 type values
block_shape tensor of 32-bit signless integer values
paddings tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type or QI16 type values

tfl.space_to_depth (TFL::SpaceToDepthOp)

SpaceToDepth operator

Rearranges blocks of spatial data, into depth. More specifically, this op outputs a copy of the input tensor where values from the height and width dimensions are moved to the depth dimension. block_size indicates the input block size.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
block_size ::mlir::IntegerAttr 32-bit signless integer attribute whose value is positive

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type values

tfl.sparse_to_dense (TFL::SparseToDenseOp)

Converts a sparse representation into a dense tensor.

Builds an array dense with shape output_shape such that

# If sparse_indices is scalar
dense[i] = (i == sparse_indices ? sparse_values : default_value)

# If sparse_indices is a vector, then for each i
dense[sparse_indices[i]] = sparse_values[i]

# If sparse_indices is an n by d matrix, then for each i in [0, n)
dense[sparse_indices[i][0], ..., sparse_indices[i][d-1]] = sparse_values[i]

All other values in dense are set to default_value . If sparse_values is a scalar, all sparse indices are set to this single value.

Indices should be sorted in lexicographic order, and indices must not contain any repeats. If validate_indices is true, these properties are checked during execution.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
sparse_indices tensor of 32/64-bit signless integer values
output_shape tensor of 32/64-bit signless integer values
sparse_values tensor of 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 8-bit signless integer or QI8 type or 8-bit unsigned integer or QUI8 type or TFLite quint8 type or 32-bit float values
default_value tensor of 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 8-bit signless integer or QI8 type or 8-bit unsigned integer or QUI8 type or TFLite quint8 type or 32-bit float values

Wyniki:

Wynik Opis
dense tensor of 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 8-bit signless integer or QI8 type or 8-bit unsigned integer or QUI8 type or TFLite quint8 type or 32-bit float values

tfl.split (TFL::SplitOp)

Splits a tensor into num_split tensors along one dimension.

Splits the value tensor along split_dim into a number of sub-tensors with same shape as the original one, except for split_dim . Same as tf.Split.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
num_splits ::mlir::IntegerAttr 32-bit signless integer attribute whose value is positive

Operands:

Operand Opis
split_dim tensor of 32-bit signless integer values
value tensor of 32-bit float or 16-bit signless integer or 32-bit signless integer or 8-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or QI8 type or QUI8 type or QI16 type values

Wyniki:

Wynik Opis
outputs variadic of tensor of any type values

tfl.split_v (TFL::SplitVOp)

Splits a tensor into num_split tensors along one dimension.

Splits the value tensor along split_dim into a number of sub-tensors with same shape as the original one, except for split_dim . The grouping of the resultant sub-tensors is decided by size-splits . Same as tf.SplitV.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
num_splits ::mlir::IntegerAttr 32-bit signless integer attribute whose value is positive

Operands:

Operand Opis
value tensor of 32-bit float or 16-bit signless integer or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 8-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or QI8 type or QUI8 type or QI16 type values
size_splits 1D tensor of 32-bit signless integer values
split_dim 0D tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
outputs variadic of tensor of any type values

tfl.sqrt (TFL::SqrtOp)

Square root operator

Computes element-wise Square root of input

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , InferTensorType , TF::SameOperandsAndResultTypeResolveRef

Interfaces: ConditionallySpeculatable , InferShapedTypeOpInterface , InferTypeOpInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
x tensor of 32-bit float values

Wyniki:

Wynik Opis
y tensor of 32-bit float values

tfl.square (TFL::SquareOp)

Square operator

Computes element-wise Square of input

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , InferTensorType , TF::SameOperandsAndResultTypeResolveRef

Interfaces: ConditionallySpeculatable , InferShapedTypeOpInterface , InferTypeOpInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
x tensor of 32-bit float values

Wyniki:

Wynik Opis
y tensor of 32-bit float values

tfl.squared_difference (TFL::SquaredDifferenceOp)

Squared difference operator

Element-wise squared difference operation.

Traits: ::mlir::OpTrait::TFLRuntimeOpTrait , AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , ResultsBroadcastableShape

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
lhs tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or QI8 type values
rhs tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or QI8 type values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or QI8 type values

tfl.squeeze (TFL::SqueezeOp)

Removes dimensions of size 1 from the shape of a tensor.

Given a tensor input , this operation returns a tensor of the same type with all dimensions of size 1 removed. If you don't want to remove all size 1 dimensions, you can remove specific size 1 dimensions by specifying squeeze_dims .

Na przykład:

# 't' is a tensor of shape [1, 2, 1, 3, 1, 1]
shape(squeeze(t)) ==> [2, 3]

Or, to remove specific size 1 dimensions:

# 't' is a tensor of shape [1, 2, 1, 3, 1, 1]
shape(squeeze(t, [2, 4])) ==> [1, 2, 3, 1]

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
squeeze_dims ::mlir::ArrayAttr 64-bit integer array attribute whose size is at most 8

Operands:

Operand Opis
input tensor of any type values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of any type values

tfl.strided_slice (TFL::StridedSliceOp)

StridedSlice Op

Return a strided slice from input .

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
begin_mask ::mlir::IntegerAttr 32-bit signless integer attribute
end_mask ::mlir::IntegerAttr 32-bit signless integer attribute
ellipsis_mask ::mlir::IntegerAttr 32-bit signless integer attribute
new_axis_mask ::mlir::IntegerAttr 32-bit signless integer attribute
shrink_axis_mask ::mlir::IntegerAttr 32-bit signless integer attribute
offset ::mlir::BoolAttr bool attribute

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 8-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or 32-bit unsigned integer or QI8 type or QUI8 type or 1-bit signless integer or 16-bit signless integer or QI16 type or TFLite quint8 type or TFLite string type values
begin tensor of 32-bit signless integer values
end tensor of 32-bit signless integer values
strides tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 8-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or 32-bit unsigned integer or QI8 type or QUI8 type or 1-bit signless integer or 16-bit signless integer or QI16 type or TFLite quint8 type or TFLite string type values

tfl.sub (TFL::SubOp)

Subtraction operator

Element-wise subtraction operation.

Traits: ::mlir::OpTrait::TFLRuntimeOpTrait , AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , ResultsBroadcastableShape

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflArithmeticCountOpInterface , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
fused_activation_function ::mlir::StringAttr string attribute whose value is NONE, or RELU, or RELU_N1_TO_1, or RELU6, or TANH, or SIGN_BIT

Operands:

Operand Opis
lhs tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or QI16 type values
rhs tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or QI16 type values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or QI16 type values

tfl.sum (TFL::SumOp)

Sum operator

Computes the sum reduction along the specified axes

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
keep_dims ::mlir::BoolAttr bool attribute

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type or QI16 type values
axes tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type or QI16 type values

tfl.svdf (TFL::SVDFOp)

Single value decomposition filter operator

The SVDF op is a decomposition of a densely connected op into low rank filters. For details: https://research.google.com/pubs/pub43813.html https://arxiv.org/abs/1812.02802

Traits: QuantizableResult , quant::AccumulatorUniformScale<3, 2, 4>

Interfaces: DynamicRangeQuantizedOpInterface , TFL_StatefulOp , TflRuntimeVerifyOpInterface

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
rank ::mlir::IntegerAttr 32-bit signless integer attribute whose value is positive
fused_activation_function ::mlir::StringAttr string attribute whose value is NONE, or RELU, or RELU_N1_TO_1, or RELU6, or TANH, or SIGN_BIT
asymmetric_quantize_inputs ::mlir::BoolAttr bool attribute

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or QI8 type values
feature_weights tensor of 32-bit float or QI8 type or QUI8 type values
time_weights tensor of 32-bit float or QI16 type values
input_gate_bias tensor of any type values or none type
activation_state stateful tensor

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or QI8 type values

tfl.tanh (TFL::TanhOp)

Hyperbolic tangent operator

Computes element-wise Hyperbolic tangent of input

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , SameOperandsAndResultShape

Interfaces: ConditionallySpeculatable , FixedOutputRangeInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflArithmeticCountOpInterface , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or QI8 type or QUI8 type or QI16 type or TFLite quint8 type values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or QI8 type or QUI8 type or QI16 type or TFLite quint8 type values

tfl.tile (TFL::TileOp)

Tile operator.

Constructs a tensor by tiling a given tensor.

This operation creates a new tensor by replicating input multiples times. The output tensor's i'th dimension has input.dims(i) * multiples[i] elements, and the values of input are replicated multiples[i] times along the 'i'th dimension. For example, tiling [abcd] by [2] produces [abcdabcd].

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or 1-bit signless integer or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or QI8 type or QUI8 type or TFLite string type values
multiples tensor of 32/64-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 1-bit signless integer or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or QI8 type or QUI8 type or TFLite string type values

tfl.topk_v2 (TFL::TopKV2Op)

TopK operator

Returns the top k largest element along each last dimensional slice of input and the indices of values within the last dimension of the input tensor.

Results are always sorted in the descending order.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or 8-bit signless integer or 16-bit signless integer or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or QI8 type or QUI8 type values
k tensor of 16-bit signless integer or 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
values tensor of 32-bit float or 8-bit signless integer or 16-bit signless integer or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or QI8 type or QUI8 type values
indices tensor of 16-bit signless integer or 32-bit signless integer values

tfl.transpose (TFL::TransposeOp)

Transpose operator

Returns the Transpose of x

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit signless integer or 32-bit float or 8-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type or 1-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI16 type values
perm tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit signless integer or 32-bit float or 8-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or QI8 type or QUI8 type or TFLite quint8 type or 1-bit signless integer or 64-bit signless integer or QI16 type values

tfl.transpose_conv (TFL::TransposeConvOp)

Transpose convolution operator

Performs transpose convolution operation on input.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , quant::AccumulatorUniformScale<3, 1, 2> , quant::AffineOpCoefficient<0, 1>

Interfaces: AffineQuantizedOpInterface , ConditionallySpeculatable , DynamicRangeQuantizedOpInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TFL_SparseOp , TflArithmeticCountOpInterface , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
padding ::mlir::StringAttr string attribute whose value is SAME, or VALID
stride_h ::mlir::IntegerAttr 32-bit signless integer attribute whose value is positive
stride_w ::mlir::IntegerAttr 32-bit signless integer attribute whose value is positive
fused_activation_function ::mlir::StringAttr string attribute whose value is NONE, or RELU, or RELU_N1_TO_1, or RELU6, or TANH, or SIGN_BIT

Operands:

Operand Opis
output_shape tensor of 32-bit signless integer values
weights tensor of 32-bit float or QI8 type or QUI8 type or QI16 type values
input tensor of 32-bit float or QI8 type or QUI8 type or QI16 type values
bias tensor of any type values or none type

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or QI8 type or QUI8 type or QI16 type values

tfl.unidirectional_sequence_lstm (TFL::UnidirectionalSequenceLSTMOp)

Unidirectional sequence lstm operator

A recurrent neural network specified by an LSTM cell. This Op supports unrolling the input along the time or batch dimensions, and implements the following operation for each element in the sequence s = 1...sequence_length: outputs[s] = state = activation(LSTMOp(inputs[s]))

where LSTMOp is LSTM TF Lite Op and the “activation” is the function passed as the “fused_activation_function” argument (if not “NONE”).

Traits: QuantizableResult

Interfaces: DynamicRangeQuantizedOpInterface , InferTypeOpInterface , TFL_StatefulOp , TflRuntimeVerifyOpInterface

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
fused_activation_function ::mlir::StringAttr string attribute whose value is NONE, or RELU, or RELU_N1_TO_1, or RELU6, or TANH, or SIGN_BIT
cell_clip ::mlir::FloatAttr 32-bit float attribute whose value is non-negative
proj_clip ::mlir::FloatAttr 32-bit float attribute whose value is non-negative
time_major ::mlir::BoolAttr bool attribute
asymmetric_quantize_inputs ::mlir::BoolAttr bool attribute
diagonal_recurrent_tensors ::mlir::BoolAttr bool attribute
input_to_input_intermediate ::mlir::TypeAttr any type attribute
input_to_forget_intermediate ::mlir::TypeAttr any type attribute
input_to_cell_intermediate ::mlir::TypeAttr any type attribute
input_to_output_intermediate ::mlir::TypeAttr any type attribute
effective_hidden_scale_intermediate ::mlir::TypeAttr any type attribute

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float values
input_to_input_weights tensor of any type values or none type
input_to_forget_weights tensor of 32-bit float or QI8 type values
input_to_cell_weights tensor of 32-bit float or QI8 type values
input_to_output_weights tensor of 32-bit float or QI8 type values
recurrent_to_input_weights tensor of any type values or none type
recurrent_to_forget_weights tensor of 32-bit float or QI8 type values
recurrent_to_cell_weights tensor of 32-bit float or QI8 type values
recurrent_to_output_weights tensor of 32-bit float or QI8 type values
cell_to_input_weights tensor of any type values or none type
cell_to_forget_weights tensor of any type values or none type
cell_to_output_weights tensor of any type values or none type
input_gate_bias tensor of any type values or none type
forget_gate_bias tensor of 32-bit float values
cell_bias tensor of 32-bit float values
output_gate_bias tensor of 32-bit float values
projection_weights tensor of any type values or none type
projection_bias tensor of any type values or none type
input_activation_state stateful tensor
input_cell_state stateful tensor
input_layer_norm_coefficients tensor of any type values or none type
forget_layer_norm_coefficients tensor of any type values or none type
cell_layer_norm_coefficients tensor of any type values or none type
output_layer_norm_coefficients tensor of any type values or none type

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or QI8 type values

tfl.unidirectional_sequence_rnn (TFL::UnidirectionalSequenceRNNOp)

Unidirectional sequence rnn operator

A recurrent neural network specified by an RNN cell. This Op takes in input in a format {batch_size, seq_len, input_size} or {seq_len, batch_size, input_size} if it's time-majored.

It implements the following operation for each element in the sequence s = 1...sequence_length: outputs[s] = state = activation(RNNOp(inputs[s]))

where RNNOp is RNNOp TF Lite Op and the “activation” is the function passed as the “fused_activation_function” argument (if not “NONE”).

Traits: QuantizableResult

Interfaces: DynamicRangeQuantizedOpInterface , TFL_StatefulOp , TflRuntimeVerifyOpInterface

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
time_major ::mlir::BoolAttr bool attribute
fused_activation_function ::mlir::StringAttr string attribute whose value is NONE, or RELU, or RELU_N1_TO_1, or RELU6, or TANH, or SIGN_BIT
asymmetric_quantize_inputs ::mlir::BoolAttr bool attribute

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float values
input_to_input_weights tensor of 32-bit float or QI8 type values
recurrent_to_input_weights tensor of 32-bit float or QI8 type values
input_gate_bias tensor of 32-bit float values
hidden_state stateful tensor

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float values

tfl.unique (TFL::UniqueOp)

Unique Op.

This operation returns a tensor output containing all of the unique elements of input sorted in the same order that they occur in input . This operation also returns a tensor idx the same size as x that contains the index of each value of input in the unique output output . Innymi słowy:

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
idx_out_type ::mlir::Attribute derived attribute

Operands:

Operand Opis
input tensor of 8-bit signless integer or QI8 type or 8-bit unsigned integer or QUI8 type or 16-bit signless integer or QI16 type or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 32-bit float values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 8-bit signless integer or QI8 type or 8-bit unsigned integer or QUI8 type or 16-bit signless integer or QI16 type or 32-bit signless integer or 64-bit signless integer or 32-bit float values
idx tensor of 32/64-bit signless integer values

tfl.unpack (TFL::UnpackOp)

Unpacks a tensor along a dimension into multiple tensors

Unpacks a given dimension of a rank- R tensor into num rank- (R-1) tensors.

Unpacks num tensors from value by chipping it along the axis dimension. For example, given a tensor of shape (A, B, C, D) ;

If axis == 0 then the i'th tensor in output is the slice value[i, :, :, :] and each tensor in output will have shape (B, C, D) . (Note that the dimension unpacked along is gone, unlike split ).

If axis == 1 then the i'th tensor in output is the slice value[:, i, :, :] and each tensor in output will have shape (A, C, D) . Itp.

This is the opposite of pack .

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , SameOperandsAndResultElementType

Interfaces: ConditionallySpeculatable , InferTypeOpInterface , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , SameOperandsAndResultsScale , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
num ::mlir::IntegerAttr 32-bit signless integer attribute whose value is non-negative
axis ::mlir::IntegerAttr 32-bit signless integer attribute

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or 1-bit signless integer or 8-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or 32-bit signless integer or QI8 type or QUI8 type or 16-bit signless integer or QI16 type values

Wyniki:

Wynik Opis
outputs variadic of tensor of any type values

tfl.unsorted_segment_max (TFL::UnsortedSegmentMaxOp)

UnsortedSegmentMax operator

Computes the maximum value along segments of a tensor such that output[i] = max(data[j....]) where segment_ids[j...] = i if the maximum is empty for a given segment ID i, it outputs the smallest possible value for the specific numeric type, output[i] = numeric_limits::lowest(). Note the values of segment_ids are always validated to be less than num_segments and an error is thrown for out-of-bound indices.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer values
segment_ids tensor of 32-bit signless integer values
num_segments tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer values

tfl.unsorted_segment_min (TFL::UnsortedSegmentMinOp)

UnsortedSegmentMin operator

Computes the minimum value along segments of a tensor such that output[i] = min(data[j....]) where segment_ids[j...] = i if the minimum is empty for a given segment ID i, it outputs the largest possible value for the specific numeric type, output[i] = numeric_limits::max(). Note the values of segment_ids are always validated to be less than num_segments and an error is thrown for out-of-bound indices.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer values
segment_ids tensor of 32-bit signless integer values
num_segments tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer values

tfl.unsorted_segment_prod (TFL::UnsortedSegmentProdOp)

UnsortedSegmentProd operator

Computes the product along segments of a tensor.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer values
segment_ids tensor of 32-bit signless integer values
num_segments tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer values

tfl.unsorted_segment_sum (TFL::UnsortedSegmentSumOp)

UnsortedSegmentSum operator

From a tensor segmentation, computes the output resulting from summing together elements mapped to the same segment_id. Ie output[i] is equal to the tensor sum of all elements from the input tensor mapped to segment_id i . If no tensors are mapped to a particular included segment_id, the output at that indice will be a zero tensor with the appropriate shape. Note the values of segment_ids are always validated to be less than num_segments and an error is thrown for out-of-bound indices

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer values
segment_ids tensor of 32-bit signless integer values
num_segments tensor of 32-bit signless integer values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 32-bit float or 32-bit signless integer values

tfl.var_handle (TFL::VarHandleOp)

Returns a handle to a variable resource from its name.

Returns a handle for a variable resource from its name. container: the container this variable is placed in. shared_name: the name by which this variable is referred to.

Interfaces: TflRuntimeVerifyOpInterface

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
container ::mlir::StringAttr string attribute
shared_name ::mlir::StringAttr string attribute

Wyniki:

Wynik Opis
resource_handle tensor of resource values

tfl.where (TFL::WhereOp)

Returns locations of nonzero / true values in a tensor.

This operation returns the coordinates of true elements in condition . The coordinates are returned in a 2-D tensor where the first dimension (rows) represents the number of true elements, and the second dimension (columns) represents the coordinates of the true elements. Keep in mind, the shape of the output tensor can vary depending on how many true values there are in condition . Indices are output in row-major order.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
condition tensor of 1-bit signless integer or 32-bit float or 32/64-bit signless integer or 8-bit signless integer or 8-bit unsigned integer or 32-bit unsigned integer values

Wyniki:

Wynik Opis
index tensor of 64-bit signless integer values

tfl.while (TFL::WhileOp)

While loop

output = input; while (cond(output)) { output = body(output) }

While loop where all values are passes through arguments with implicit capture.

input: A list of input tensors whose types are T. output: A list of output tensors whose types are T. cond: A region that takes 'input' and returns a boolean scalar tensor. body: A region that takes a list of tensors and returns another list of tensors. Both lists have the same types.

Traits: SingleBlockImplicitTerminator<YieldOp> , SingleBlock

Interfaces: LoopLikeOpInterface , TflRuntimeVerifyOpInterface

Attributes:

Atrybut MLIR Type Opis
is_stateless ::mlir::BoolAttr bool attribute

Operands:

Operand Opis
input variadic of tensor of any type values

Wyniki:

Wynik Opis
output variadic of tensor of any type values

tfl.yield (TFL::YieldOp)

Yield operation

The "yield" operation represents a return operation within the conditional and body of structured control flow (eg, while), and a terminator for ControlNodeOp. The operation takes a variable number of operands and produces no results. The operand number and types must match the signature of the region that contains the operation.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , QuantizableResult , Terminator

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
"anonimowy" variadic of any type

tfl.zeros_like (TFL::ZerosLikeOp)

ZerosLike operator

Returns a tensor of zeros with the same shape and type as the input tensor.

Traits: AlwaysSpeculatableImplTrait , SameOperandsAndResultShape

Interfaces: ConditionallySpeculatable , NoMemoryEffect (MemoryEffectOpInterface) , TflRuntimeVerifyOpInterface

Effects: MemoryEffects::Effect{}

Operands:

Operand Opis
input tensor of 64-bit signless integer or 32-bit signless integer or 32-bit float values

Wyniki:

Wynik Opis
output tensor of 64-bit signless integer or 32-bit signless integer or 32-bit float values

Atrybuty

DimensionMetadataAttr

Dimension metadata.

Składnia:

#tfl.dimension_metadata<
 ::mlir::TFL::DimensionTypeAttr,  # format
 int32_t,  # dense_size
 ::llvm::ArrayRef<int32_t>,  # segments
 ::llvm::ArrayRef<int32_t>  # indices
>

Parameters:

Parametr C++ type Opis
format ::mlir::TFL::DimensionTypeAttr dimension_type
dense_size int32_t
segments ::llvm::ArrayRef<int32_t>
indeksy ::llvm::ArrayRef<int32_t>

SparsityParameterAttr

Sparsity parameter.

Składnia:

#tfl.sparsity_parameter<
 ::llvm::ArrayRef<int32_t>,  # traversal_order
 ::llvm::ArrayRef<int32_t>,  # block_map
 ::llvm::ArrayRef<DimensionMetadataAttr>  # dim_metadata
>

Parameters:

Parametr C++ type Opis
traversal_order ::llvm::ArrayRef<int32_t>
block_map ::llvm::ArrayRef<int32_t>
dim_metadata ::llvm::ArrayRef<DimensionMetadataAttr>

ConstBytesAttr

A string attribute representation of compiled bytes

Syntax Examples:

#tfl<const_bytes : "0xDEADBEEF">

Parameters:

Parametr C++ type Opis
wartość ::llvm::StringRef

DimensionTypeAttr

dimension_type

Składnia:

#tfl.dimension_type_attr<
 ::mlir::TFL::DimensionType  # value
>

Enum cases:

 • DENSE ( DENSE )
 • SPARSE_CSR ( SPARSE_CSR ) #### Parameters:
Parametr C++ type Opis
wartość ::mlir::TFL::DimensionType an enum of type DimensionType

LSTMKernelTypeAttr

lstm_kernel_type

Składnia:

#tfl.lstm_kernel_type_attr<
 ::mlir::TFL::LSTMKernelType  # value
>

Enum cases:

 • FULL ( FULL )
 • BASIC ( BASIC ) #### Parameters:
Parametr C++ type Opis
wartość ::mlir::TFL::LSTMKernelType an enum of type LSTMKernelType

MirrorPaddingTypeAttr

mirror_pad_enum

Składnia:

#tfl.mirror_pad_attr<
 ::mlir::TFL::MirrorPaddingType  # value
>

Enum cases:

 • REFLECT ( REFLECT )
 • SYMMETRIC ( SYMMETRIC ) #### Parameters:
Parametr C++ type Opis
wartość ::mlir::TFL::MirrorPaddingType an enum of type MirrorPaddingType