PartialRangeUpTo

extension PartialRangeUpTo: TensorRangeExpression where Bound == Int
extension PartialRangeUpTo where Bound == Int
extension PartialRangeUpTo : PythonConvertible where Bound : PythonConvertible
extension PartialRangeUpTo : ConvertibleFromPython
where Bound : ConvertibleFromPython