Przewodnik po stylu kodu TensorFlow

Styl Pythona

Postępuj zgodnie z przewodnikiem po stylu Pythona PEP 8 , z tą różnicą, że TensorFlow używa 2 spacji zamiast 4. Postępuj zgodnie z Przewodnikiem po stylu Google Python i użyj pylint , aby sprawdzić zmiany w Pythonie.

słupek

Aby zainstalować pylint :

$ pip install pylint

Aby sprawdzić plik za pomocą pylint z katalogu głównego kodu źródłowego TensorFlow:

$ pylint --rcfile=tensorflow/tools/ci_build/pylintrc tensorflow/python/keras/losses.py

Obsługiwane wersje Pythona

Informacje na temat obsługiwanych wersji języka Python można znaleźć w przewodniku instalacji TensorFlow.

Zobacz status ciągłej kompilacji TensorFlow dla kompilacji oficjalnych i wspieranych przez społeczność.

Styl kodowania C++

Zmiany w kodzie TensorFlow C++ powinny być zgodne z Przewodnikiem po stylu Google C++ i szczegółowymi szczegółami dotyczącymi stylu TensorFlow . Użyj clang-format , aby sprawdzić zmiany w C/C++.

Aby zainstalować na Ubuntu 16+, wykonaj:

$ apt-get install -y clang-format

Możesz sprawdzić format pliku C/C++ za pomocą następujących poleceń:

$ clang-format <my_cc_file> --style=google > /tmp/my_cc_file.cc
$ diff <my_cc_file> /tmp/my_cc_file.cc

Inne języki

Konwencje i zastosowania specjalne TensorFlow

Operacje w Pythonie

Operacja TensorFlow to funkcja, która przy danych tensorach wejściowych zwraca tensory wyjściowe (lub dodaje op do wykresu podczas tworzenia wykresów).

 • Pierwszym argumentem powinny być tensory, po których następują podstawowe parametry Pythona. Ostatnim argumentem jest name z domyślną wartością None .
 • Argumenty tensora powinny być pojedynczym tensorem lub iterowalną liczbą tensorów. Oznacza to, że „Tensor lub lista tensorów” jest zbyt szeroka. assert_proper_iterable .
 • Operacje, które przyjmują tensory jako argumenty, powinny wywołać convert_to_tensor , aby przekonwertować dane wejściowe niebędące tensorem na tensory, jeśli używają operacji C++. Należy zauważyć, że argumenty są nadal opisywane w dokumentacji jako obiekt Tensor o określonym typie.
 • Każda operacja Pythona powinna mieć name_scope . Jak widać poniżej, podaj nazwę operacji jako ciąg znaków.
 • Operacje powinny zawierać obszerny komentarz w języku Python z deklaracjami Args i Returns wyjaśniającymi zarówno typ, jak i znaczenie każdej wartości. W opisie należy podać możliwe kształty, typy lub rangi. Zobacz szczegóły dokumentacji.
 • Aby zwiększyć użyteczność, dołącz przykład użycia z wejściami/wyjściami operacji w sekcji Przykład.
 • Unikaj jawnego używania tf.Tensor.eval lub tf.Session.run . Na przykład, aby napisać logikę zależną od wartości Tensor, użyj przepływu sterowania TensorFlow. Alternatywnie ogranicz operację do uruchamiania tylko wtedy, gdy włączone jest szybkie wykonanie ( tf.executing_eagerly() ).

Przykład:

def my_op(tensor_in, other_tensor_in, my_param, other_param=0.5,
     output_collections=(), name=None):
 """My operation that adds two tensors with given coefficients.

 Args:
  tensor_in: `Tensor`, input tensor.
  other_tensor_in: `Tensor`, same shape as `tensor_in`, other input tensor.
  my_param: `float`, coefficient for `tensor_in`.
  other_param: `float`, coefficient for `other_tensor_in`.
  output_collections: `tuple` of `string`s, name of the collection to
            collect result of this op.
  name: `string`, name of the operation.

 Returns:
  `Tensor` of same shape as `tensor_in`, sum of input values with coefficients.

 Example:
  >>> my_op([1., 2.], [3., 4.], my_param=0.5, other_param=0.6,
       output_collections=['MY_OPS'], name='add_t1t2')
  [2.3, 3.4]
 """
 with tf.name_scope(name or "my_op"):
  tensor_in = tf.convert_to_tensor(tensor_in)
  other_tensor_in = tf.convert_to_tensor(other_tensor_in)
  result = my_param * tensor_in + other_param * other_tensor_in
  tf.add_to_collection(output_collections, result)
  return result

Stosowanie:

output = my_op(t1, t2, my_param=0.5, other_param=0.6,
        output_collections=['MY_OPS'], name='add_t1t2')