Zestawy danych TensorFlow: zbiór gotowych do użycia zestawów danych.

TensorFlow Datasets to zbiór gotowych do użycia zestawów danych z TensorFlow lub innymi frameworkami Python ML, takimi jak Jax. Wszystkie zestawy danych sątf.data.Datasets jakotf.data.Datasets , co umożliwia łatwe w użyciu i wydajne potoki wejściowe. Aby rozpocząć, zapoznaj się z przewodnikiem i naszą listą zbiorów danych .
import tensorflow.compat.v2 as tf
import tensorflow_datasets as tfds

# Construct a tf.data.Dataset
ds = tfds.load('mnist', split='train', shuffle_files=True)

# Build your input pipeline
ds = ds.shuffle(1024).batch(32).prefetch(tf.data.experimental.AUTOTUNE)
for example in ds.take(1):
  image, label = example["image"], example["label"]
Uruchom w notatniku