Użyj optymalizatorów TFF w niestandardowym procesie iteracyjnym

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Jest to alternatywa dla zbudować własny algorytm uczenia Federalne samouczka i simple_fedavg przykład zbudować niestandardowy proces iteracyjny dla uśredniania stowarzyszonym algorytmu. Ten poradnik będzie używać TFF optymalizujące zamiast optymalizujące Keras. Abstrakcja optymalizatora TFF została zaprojektowana jako stan-w-stan-wyjście, aby łatwiej było ją włączyć do procesu iteracyjnego TFF. W tff.learning API akceptuje również optymalizacją TFF jako argument wejściowy.

Zanim zaczniemy

Zanim zaczniemy, wykonaj następujące czynności, aby upewnić się, że Twoje środowisko jest poprawnie skonfigurowane. Jeśli nie pojawi się powitanie, proszę odnieść się do montażu prowadnicy do instrukcji.

!pip install --quiet --upgrade tensorflow-federated-nightly
!pip install --quiet --upgrade nest-asyncio

import nest_asyncio
nest_asyncio.apply()
import functools
import attr
import numpy as np
import tensorflow as tf
import tensorflow_federated as tff

Przygotowanie danych i modelu

Przetwarzanie danych EMNIST i model jest bardzo podobny do simple_fedavg przykład.

only_digits=True

# Load dataset.
emnist_train, emnist_test = tff.simulation.datasets.emnist.load_data(only_digits)

# Define preprocessing functions.
def preprocess_fn(dataset, batch_size=16):

 def batch_format_fn(element):
  return (tf.expand_dims(element['pixels'], -1), element['label'])

 return dataset.batch(batch_size).map(batch_format_fn)

# Preprocess and sample clients for prototyping.
train_client_ids = sorted(emnist_train.client_ids)
train_data = emnist_train.preprocess(preprocess_fn)
central_test_data = preprocess_fn(
  emnist_train.create_tf_dataset_for_client(train_client_ids[0]))

# Define model.
def create_keras_model():
 """The CNN model used in https://arxiv.org/abs/1602.05629."""
 data_format = 'channels_last'
 input_shape = [28, 28, 1]

 max_pool = functools.partial(
   tf.keras.layers.MaxPooling2D,
   pool_size=(2, 2),
   padding='same',
   data_format=data_format)
 conv2d = functools.partial(
   tf.keras.layers.Conv2D,
   kernel_size=5,
   padding='same',
   data_format=data_format,
   activation=tf.nn.relu)

 model = tf.keras.models.Sequential([
   conv2d(filters=32, input_shape=input_shape),
   max_pool(),
   conv2d(filters=64),
   max_pool(),
   tf.keras.layers.Flatten(),
   tf.keras.layers.Dense(512, activation=tf.nn.relu),
   tf.keras.layers.Dense(10 if only_digits else 62),
 ])

 return model

# Wrap as `tff.learning.Model`.
def model_fn():
 keras_model = create_keras_model()
 return tff.learning.from_keras_model(
   keras_model,
   input_spec=central_test_data.element_spec,
   loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True))

Niestandardowy proces iteracyjny

W wielu przypadkach algorytmy sfederowane składają się z 4 głównych elementów:

 1. Krok emisji serwer-klient.
 2. Krok aktualizacji klienta lokalnego.
 3. Krok przesyłania klient-serwer.
 4. Krok aktualizacji serwera.

W TFF, na ogół reprezentują federacyjnych algorytmy jak tff.templates.IterativeProcess (które nazywamy tylko IterativeProcess całej). Jest to klasa, która zawiera initialize i next funkcje. Tutaj initialize służy do inicjowania serwer, a next będzie wykonać jedną rundę komunikacji algorytmu stowarzyszonym.

Wprowadzimy różne komponenty do zbudowania federacyjnego algorytmu uśredniania (FedAvg), który będzie wykorzystywał optymalizator na etapie aktualizacji klienta i inny optymalizator na etapie aktualizacji serwera. Podstawowa logika aktualizacji klienta i serwera może być wyrażona jako czyste bloki TF.

Bloki TF: aktualizacja klienta i serwera

Na każdego klienta, lokalny client_optimizer jest inicjowany i używane do aktualizacji modelu klient ciężarów. Na serwerze server_optimizer użyje stan z poprzedniej rundy i zaktualizować stan do następnej rundy.

@tf.function
def client_update(model, dataset, server_weights, client_optimizer):
 """Performs local training on the client's dataset."""
 # Initialize the client model with the current server weights.
 client_weights = model.trainable_variables
 # Assign the server weights to the client model.
 tf.nest.map_structure(lambda x, y: x.assign(y),
            client_weights, server_weights)
 # Initialize the client optimizer.
 trainable_tensor_specs = tf.nest.map_structure(
     lambda v: tf.TensorSpec(v.shape, v.dtype), client_weights)
 optimizer_state = client_optimizer.initialize(trainable_tensor_specs)
 # Use the client_optimizer to update the local model.
 for batch in iter(dataset):
  with tf.GradientTape() as tape:
   # Compute a forward pass on the batch of data.
   outputs = model.forward_pass(batch)
  # Compute the corresponding gradient.
  grads = tape.gradient(outputs.loss, client_weights)
  # Apply the gradient using a client optimizer.
  optimizer_state, updated_weights = client_optimizer.next(
    optimizer_state, client_weights, grads)
  tf.nest.map_structure(lambda a, b: a.assign(b), 
             client_weights, updated_weights)
 # Return model deltas.
 return tf.nest.map_structure(tf.subtract, client_weights, server_weights)
@attr.s(eq=False, frozen=True, slots=True)
class ServerState(object):
 trainable_weights = attr.ib()
 optimizer_state = attr.ib()

@tf.function
def server_update(server_state, mean_model_delta, server_optimizer):
 """Updates the server model weights."""
 # Use aggregated negative model delta as pseudo gradient. 
 negative_weights_delta = tf.nest.map_structure(
   lambda w: -1.0 * w, mean_model_delta)
 new_optimizer_state, updated_weights = server_optimizer.next(
   server_state.optimizer_state, server_state.trainable_weights, 
   negative_weights_delta)
 return tff.structure.update_struct(
   server_state,
   trainable_weights=updated_weights,
   optimizer_state=new_optimizer_state)

Bloki TFF: tff.tf_computation i tff.federated_computation

Używamy teraz TFF do orkiestracji i budujemy iteracyjny proces dla FedAvg. Musimy owinąć bloki TF zdefiniowane powyżej tff.tf_computation i metod użycie TFF tff.federated_broadcast , tff.federated_map , tff.federated_mean w tff.federated_computation funkcji. Jest to łatwe do korzystania z tff.learning.optimizers.Optimizer API z initialize i next funkcji przy definiowaniu proces iteracyjny niestandardową.

# 1. Server and client optimizer to be used.
server_optimizer = tff.learning.optimizers.build_sgdm(
  learning_rate=0.05, momentum=0.9)
client_optimizer = tff.learning.optimizers.build_sgdm(
  learning_rate=0.01)

# 2. Functions return initial state on server. 
@tff.tf_computation
def server_init():
 model = model_fn()
 trainable_tensor_specs = tf.nest.map_structure(
    lambda v: tf.TensorSpec(v.shape, v.dtype), model.trainable_variables)
 optimizer_state = server_optimizer.initialize(trainable_tensor_specs)
 return ServerState(
   trainable_weights=model.trainable_variables,
   optimizer_state=optimizer_state)

@tff.federated_computation
def server_init_tff():
 return tff.federated_value(server_init(), tff.SERVER)

# 3. One round of computation and communication.
server_state_type = server_init.type_signature.result
print('server_state_type:\n', 
   server_state_type.formatted_representation())
trainable_weights_type = server_state_type.trainable_weights
print('trainable_weights_type:\n', 
   trainable_weights_type.formatted_representation())

# 3-1. Wrap server and client TF blocks with `tff.tf_computation`.
@tff.tf_computation(server_state_type, trainable_weights_type)
def server_update_fn(server_state, model_delta):
 return server_update(server_state, model_delta, server_optimizer)

whimsy_model = model_fn()
tf_dataset_type = tff.SequenceType(whimsy_model.input_spec)
print('tf_dataset_type:\n', 
   tf_dataset_type.formatted_representation())
@tff.tf_computation(tf_dataset_type, trainable_weights_type)
def client_update_fn(dataset, server_weights):
 model = model_fn()
 return client_update(model, dataset, server_weights, client_optimizer)

# 3-2. Orchestration with `tff.federated_computation`.
federated_server_type = tff.FederatedType(server_state_type, tff.SERVER)
federated_dataset_type = tff.FederatedType(tf_dataset_type, tff.CLIENTS)
@tff.federated_computation(federated_server_type, federated_dataset_type)
def run_one_round(server_state, federated_dataset):
 # Server-to-client broadcast.
 server_weights_at_client = tff.federated_broadcast(
   server_state.trainable_weights)
 # Local client update.
 model_deltas = tff.federated_map(
   client_update_fn, (federated_dataset, server_weights_at_client))
 # Client-to-server upload and aggregation.
 mean_model_delta = tff.federated_mean(model_deltas)
 # Server update.
 server_state = tff.federated_map(
   server_update_fn, (server_state, mean_model_delta))
 return server_state

# 4. Build the iterative process for FedAvg.
fedavg_process = tff.templates.IterativeProcess(
  initialize_fn=server_init_tff, next_fn=run_one_round)
print('type signature of `initialize`:\n', 
   fedavg_process.initialize.type_signature.formatted_representation())
print('type signature of `next`:\n', 
   fedavg_process.next.type_signature.formatted_representation())
server_state_type:
 <
 trainable_weights=<
  float32[5,5,1,32],
  float32[32],
  float32[5,5,32,64],
  float32[64],
  float32[3136,512],
  float32[512],
  float32[512,10],
  float32[10]
 >,
 optimizer_state=<
  float32[5,5,1,32],
  float32[32],
  float32[5,5,32,64],
  float32[64],
  float32[3136,512],
  float32[512],
  float32[512,10],
  float32[10]
 >
>
trainable_weights_type:
 <
 float32[5,5,1,32],
 float32[32],
 float32[5,5,32,64],
 float32[64],
 float32[3136,512],
 float32[512],
 float32[512,10],
 float32[10]
>
tf_dataset_type:
 <
 float32[?,28,28,1],
 int32[?]
>*
type signature of `initialize`:
 ( -> <
 trainable_weights=<
  float32[5,5,1,32],
  float32[32],
  float32[5,5,32,64],
  float32[64],
  float32[3136,512],
  float32[512],
  float32[512,10],
  float32[10]
 >,
 optimizer_state=<
  float32[5,5,1,32],
  float32[32],
  float32[5,5,32,64],
  float32[64],
  float32[3136,512],
  float32[512],
  float32[512,10],
  float32[10]
 >
>@SERVER)
type signature of `next`:
 (<
 server_state=<
  trainable_weights=<
   float32[5,5,1,32],
   float32[32],
   float32[5,5,32,64],
   float32[64],
   float32[3136,512],
   float32[512],
   float32[512,10],
   float32[10]
  >,
  optimizer_state=<
   float32[5,5,1,32],
   float32[32],
   float32[5,5,32,64],
   float32[64],
   float32[3136,512],
   float32[512],
   float32[512,10],
   float32[10]
  >
 >@SERVER,
 federated_dataset={<
  float32[?,28,28,1],
  int32[?]
 >*}@CLIENTS
> -> <
 trainable_weights=<
  float32[5,5,1,32],
  float32[32],
  float32[5,5,32,64],
  float32[64],
  float32[3136,512],
  float32[512],
  float32[512,10],
  float32[10]
 >,
 optimizer_state=<
  float32[5,5,1,32],
  float32[32],
  float32[5,5,32,64],
  float32[64],
  float32[3136,512],
  float32[512],
  float32[512,10],
  float32[10]
 >
>@SERVER)

Ocena algorytmu

Oceniamy wydajność na scentralizowanym zestawie danych ewaluacyjnych.

def evaluate(server_state):
 keras_model = create_keras_model()
 tf.nest.map_structure(
   lambda var, t: var.assign(t),
   keras_model.trainable_weights, server_state.trainable_weights)
 metric = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy()
 for batch in iter(central_test_data):
  preds = keras_model(batch[0], training=False)
  metric.update_state(y_true=batch[1], y_pred=preds)
 return metric.result().numpy()
server_state = fedavg_process.initialize()
acc = evaluate(server_state)
print('Initial test accuracy', acc)

# Evaluate after a few rounds
CLIENTS_PER_ROUND=2
sampled_clients = train_client_ids[:CLIENTS_PER_ROUND]
sampled_train_data = [
  train_data.create_tf_dataset_for_client(client)
  for client in sampled_clients]
for round in range(20):
 server_state = fedavg_process.next(server_state, sampled_train_data)
acc = evaluate(server_state)
print('Test accuracy', acc)
Initial test accuracy 0.09677419
Test accuracy 0.13978495