Google jest zaangażowany w promowanie równości rasowej dla społeczności czarnych. Zobacz jak.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Twórz i instaluj komunikaty o błędach

TensorFlow używa problemów z GitHub i przepełnienia stosu do śledzenia i dokumentowania problemów z kompilacją i instalacją.

Poniższa lista łączy komunikaty o błędach z rozwiązaniem lub dyskusją. Jeśli znajdziesz problem z instalacją lub kompilacją, którego nie ma na liście, przeszukaj problemy GitHub i przepełnienie stosu. Jeśli nadal nie możesz znaleźć komunikatu o błędzie, zadaj nowe pytanie na temat przepełnienia stosu za pomocą tagu tensorflow .

Problem z GitHubem lub przepełnienie stosu Komunikat o błędzie
38896424 31058 „Nie znaleziono pasującej dystrybucji dla tensorflow”: Pip nie może znaleźć pakietu TensorFlow zgodnego z Twoim systemem. Sprawdź wymagania systemowe i wersję Pythona
22390
Unzipping simple_console_for_windows.zip to create runfiles tree...
[./bazel-bin/tensorflow/tools/pip_package/simple_console_for_windows.zip]
 End-of-central-directory signature not found. Either this file is not
 a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the
 latter case the central directory and zipfile comment will be found on
 the last disk(s) of this archive.
unzip: cannot find zipfile directory in one of ./bazel-bin/tensorflow/tools/pip_package/simple_console_for_windows.zip or
    ./bazel-bin/tensorflow/tools/pip_package/simple_console_for_windows.zip.zip, and cannot find ./bazel-bin/tensorflow/tools/pip_package/simple_console_for_windows.zip.ZIP, period.
36159194
ImportError: libcudart.so. Version : cannot open shared object file:
 No such file or directory
41991101
ImportError: libcudnn. Version : cannot open shared object file:
 No such file or directory
36371137 i tutaj
libprotobuf ERROR google/protobuf/src/google/protobuf/io/coded_stream.cc:207] A
 protocol message was rejected because it was too big (more than 67108864 bytes).
 To increase the limit (or to disable these warnings), see
 CodedInputStream::SetTotalBytesLimit() in google/protobuf/io/coded_stream.h.
35252888
Error importing tensorflow. Unless you are using bazel, you should
 not try to import tensorflow from its source directory; please exit the
 tensorflow source tree, and relaunch your python interpreter from
 there.
33623453
IOError: [Errno 2] No such file or directory:
 '/tmp/pip-o6Tpui-build/setup.py'
42006320
ImportError: Traceback (most recent call last):
 File ".../tensorflow/core/framework/graph_pb2.py", line 6, in 
 from google.protobuf import descriptor as _descriptor
 ImportError: cannot import name 'descriptor'
35190574
SSLError: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify
 failed
42009190
 Installing collected packages: setuptools, protobuf, wheel, numpy, tensorflow
 Found existing installation: setuptools 1.1.6
 Uninstalling setuptools-1.1.6:
 Exception:
 ...
 [Errno 1] Operation not permitted:
 '/tmp/pip-a1DXRT-uninstall/.../lib/python/_markerlib' 
36933958
 ...
 Installing collected packages: setuptools, protobuf, wheel, numpy, tensorflow
 Found existing installation: setuptools 1.1.6
 Uninstalling setuptools-1.1.6:
 Exception:
 ...
 [Errno 1] Operation not permitted:
 '/tmp/pip-a1DXRT-uninstall/System/Library/Frameworks/Python.framework/
  Versions/2.7/Extras/lib/python/_markerlib'
42006320
ImportError: Traceback (most recent call last):
File ".../tensorflow/core/framework/graph_pb2.py", line 6, in 
from google.protobuf import descriptor as _descriptor
ImportError: cannot import name 'descriptor'
33623453
IOError: [Errno 2] No such file or directory:
 '/tmp/pip-o6Tpui-build/setup.py'
35190574
SSLError: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify
 failed
42009190
 Installing collected packages: setuptools, protobuf, wheel, numpy, tensorflow
 Found existing installation: setuptools 1.1.6
 Uninstalling setuptools-1.1.6:
 Exception:
 ...
 [Errno 1] Operation not permitted:
 '/tmp/pip-a1DXRT-uninstall/.../lib/python/_markerlib' 
33622019
ImportError: No module named copyreg
37810228 Podczas operacji instalacji pip system zwraca:
OSError: [Errno 1] Operation not permitted
33622842 Instrukcja importu tensorflow wywołuje błąd, taki jak następujący:
Traceback (most recent call last):
 File "", line 1, in 
 File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/tensorflow/__init__.py",
  line 4, in 
  from tensorflow.python import *
  ...
 File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/tensorflow/core/framework/tensor_shape_pb2.py",
  line 22, in 
  serialized_pb=_b('\n,tensorflow/core/framework/tensor_shape.proto\x12\ntensorflow\"d\n\x10TensorShapeProto\x12-\n\x03\x64im\x18\x02
   \x03(\x0b\x32
   .tensorflow.TensorShapeProto.Dim\x1a!\n\x03\x44im\x12\x0c\n\x04size\x18\x01
   \x01(\x03\x12\x0c\n\x04name\x18\x02 \x01(\tb\x06proto3')
 TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'syntax'
42075397 Polecenie pip install wyzwala następujący błąd:
...
You have not agreed to the Xcode license agreements, please run
'xcodebuild -license' (for user-level acceptance) or
'sudo xcodebuild -license' (for system-wide acceptance) from within a
Terminal window to review and agree to the Xcode license agreements.
...
 File "numpy/core/setup.py", line 653, in get_mathlib_info

  raise RuntimeError("Broken toolchain: cannot link a simple C program")

RuntimeError: Broken toolchain: cannot link a simple C program
41007279
[...\stream_executor\dso_loader.cc] Couldn't open CUDA library nvcuda.dll
41007279
[...\stream_executor\cuda\cuda_dnn.cc] Unable to load cuDNN DSO
42006320
ImportError: Traceback (most recent call last):
File "...\tensorflow\core\framework\graph_pb2.py", line 6, in 
from google.protobuf import descriptor as _descriptor
ImportError: cannot import name 'descriptor'
42011070
No module named "pywrap_tensorflow"
42217532
OpKernel ('op: "BestSplits" device_type: "CPU"') for unknown op: BestSplits
43134753
The TensorFlow library wasn't compiled to use SSE instructions
38896424
Could not find a version that satisfies the requirement tensorflow
42006320
ImportError: Traceback (most recent call last):
File ".../tensorflow/core/framework/graph_pb2.py", line 6, in 
from google.protobuf import descriptor as _descriptor
ImportError: cannot import name 'descriptor'
33623453
IOError: [Errno 2] No such file or directory:
 '/tmp/pip-o6Tpui-build/setup.py'
35190574
SSLError: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify
 failed
42009190
 Installing collected packages: setuptools, protobuf, wheel, numpy, tensorflow
 Found existing installation: setuptools 1.1.6
 Uninstalling setuptools-1.1.6:
 Exception:
 ...
 [Errno 1] Operation not permitted:
 '/tmp/pip-a1DXRT-uninstall/.../lib/python/_markerlib' 
33622019
ImportError: No module named copyreg
37810228 Podczas operacji instalacji pip system zwraca:
OSError: [Errno 1] Operation not permitted
33622842 Instrukcja importu tensorflow wyzwala błąd, taki jak następujący:
Traceback (most recent call last):
 File "", line 1, in 
 File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/tensorflow/__init__.py",
  line 4, in 
  from tensorflow.python import *
  ...
 File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/tensorflow/core/framework/tensor_shape_pb2.py",
  line 22, in 
  serialized_pb=_b('\n,tensorflow/core/framework/tensor_shape.proto\x12\ntensorflow\"d\n\x10TensorShapeProto\x12-\n\x03\x64im\x18\x02
   \x03(\x0b\x32
   .tensorflow.TensorShapeProto.Dim\x1a!\n\x03\x44im\x12\x0c\n\x04size\x18\x01
   \x01(\x03\x12\x0c\n\x04name\x18\x02 \x01(\tb\x06proto3')
 TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'syntax'
41293077
W tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:45] The TensorFlow
 library wasn't compiled to use SSE4.1 instructions, but these are available on
 your machine and could speed up CPU computations.
42013316
ImportError: libcudart.so.8.0: cannot open shared object file:
 No such file or directory
42013316
ImportError: libcudnn.5: cannot open shared object file:
 No such file or directory
35953210 Wywołanie `python` lub` ipython` generuje następujący błąd:
ImportError: cannot import name pywrap_tensorflow
45276830
external/local_config_cc/BUILD:50:5: in apple_cc_toolchain rule
 @local_config_cc//:cc-compiler-darwin_x86_64: Xcode version must be specified
 to use an Apple CROSSTOOL.
47080760
undefined reference to `cublasGemmEx@libcublas.so.9.0'
22512
ModuleNotFoundError: No module named 'tensorflow.python._pywrap_tensorflow_internal'
22512 , 22794
ImportError: DLL load failed: The specified module could not be found.
24835
Could not install packages due to an EnvironmentError: [Errno 2] No such file or directory: [long path name]