InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime

فهرست نهایی استاتیک عمومی InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime

Enum برای نشان دادن محل اجرای زمان اجرا TensorFlow Lite.

تفاوت بین این کلاس و کلاس RuntimeFlavor: این کلاس ترجیحی را مشخص می کند که از کدام زمان اجرا استفاده شود، در حالی که RuntimeFlavor مشخص می کند که دقیقاً از کدام زمان اجرا استفاده می شود.

روش های ارثی

مقادیر Enum

عمومی استاتیک نهایی InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime FROM_APPLICATION_ONLY

از اجرای زمان اجرا TF Lite استفاده کنید که به برنامه پیوند داده شده است. اگر پیاده‌سازی زمان اجرا TF Lite مناسبی به برنامه مرتبط نباشد، تلاش برای ایجاد یک نمونه InterpreterApi با این تنظیم TfLiteRuntime یک استثنای IllegalStateException ایجاد می‌کند (حتی اگر سیستم‌عامل یا سرویس‌های سیستم بتوانند اجرای زمان اجرا TF Lite را ارائه دهند).

این تنظیمات پیش فرض است. این تنظیم همچنین برای برنامه‌هایی مناسب است که باید روی سیستم‌هایی اجرا شوند که اجرای TF Lite زمان اجرا را ارائه نمی‌دهند.

عمومی استاتیک نهایی InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime FROM_SYSTEM_ONLY

از پیاده سازی زمان اجرا TF Lite که توسط سیستم عامل یا سرویس های سیستم ارائه شده است استفاده کنید. این از یک کتابخانه سیستم / شیء مشترک / سرویس، مانند Google Play Services به دست می آید. ممکن است جدیدتر از نسخه پیوند شده به برنامه (در صورت وجود) باشد. اگر سیستم اجرای مناسب زمان اجرا TF Lite ارائه نکرده باشد، تلاش برای ایجاد یک نمونه InterpreterApi با این تنظیمات TfLiteRuntime یک استثنا IllegalStateException ایجاد می کند (حتی اگر یک پیاده سازی زمان اجرا TF Lite به برنامه مرتبط باشد).

این تنظیم برای کدهایی مناسب است که از زمان اجرا TF Lite ارائه شده توسط سیستم استفاده می‌کنند، که می‌تواند اندازه باینری برنامه را کاهش دهد و می‌تواند بیشتر به‌روزرسانی شود.

عمومی استاتیک نهایی InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime PREFER_SYSTEM_OVER_APPLICATION

در صورت وجود، از اجرای زمان اجرا TF Lite ارائه شده توسط سیستم استفاده کنید، در غیر این صورت از پیاده سازی زمان اجرا TF Lite که به برنامه مرتبط شده است، در صورت وجود استفاده کنید. اگر هیچ زمان اجرای TF Lite مناسبی در هر مکانی یافت نشد، تلاش برای ایجاد یک نمونه InterpreterApi با این تنظیمات TFLiteRuntime باعث ایجاد یک IllegalStateException می شود. اگر هم یک زمان اجرای TF Lite مناسب به برنامه پیوند داده شده باشد و هم زمان اجرای TF Lite مناسبی که توسط سیستم ارائه شده باشد، از آنچه توسط سیستم ارائه شده استفاده می شود.

این تنظیم برای استفاده در کدهایی مناسب است که اهمیتی ندارد زمان اجرا TF Lite از کجا می‌آید (مثلاً لایه‌های میان‌افزار).