RuntimeFlavor

فهرست نهایی عمومی RuntimeFlavor

یک زمان اجرا TFLite را نشان می دهد. برخلاف InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime ، این enum نشان‌دهنده زمان اجرا واقعی است، در حالی که دومی ترجیحی را نشان می‌دهد که زمان اجرا باید برای آن استفاده شود.

روش های ارثی

مقادیر Enum

عمومی استاتیک نهایی RuntimeFlavor APPLICATION

یک زمان اجرا TFLite که مستقیماً در برنامه قرار داده شده است.

سیستم استاتیک نهایی RuntimeFlavor

یک زمان اجرا TFLite ارائه شده توسط سیستم (TFLite در خدمات Google Play).