Tensor

تانسور رابط عمومی

یک آرایه چند بعدی تایپ شده که در Tensorflow Lite استفاده می شود.

دسته بومی یک Tensor توسط NativeInterpreterWrapper مدیریت می شود و نیازی به بسته شدن توسط مشتری نیست. با این حال، هنگامی که NativeInterpreterWrapper بسته شد، دسته تانسور باطل خواهد شد.

کلاس های تو در تو

کلاس Tensor.QuantizationParams پارامترهای کوانتیزاسیون که با جدول QuantizationParameters در فایل طرحواره مدل TFLite مطابقت دارد.

روش های عمومی

بایت بافر انتزاعی
asReadOnlyBuffer ()
نمای ByteBuffer فقط خواندنی از داده های تانسور را برمی گرداند.
نوع داده انتزاعی
نوع داده ()
DataType عناصر ذخیره شده در Tensor را برمی گرداند.
انتزاعی
تعداد بایت ()
اندازه داده های تانسور را بر حسب بایت برمی گرداند.
انتزاعی
ابعاد عددی ()
تعداد ابعاد (گاهی اوقات به عنوان رتبه از آن یاد می شود) تانسور را برمی گرداند.
انتزاعی
numElements ()
تعداد عناصر موجود در نمای مسطح (1-D) تانسور را برمی‌گرداند.
انتزاعی Tensor.QuantizationParams
QuantizationParams ()
پارامترهای کوانتیزاسیون تانسور را در مفسر مالک برمی‌گرداند.
درون انتزاعی[]
شکل ()
شکل Tensor، یعنی اندازه های هر بعد را برمی گرداند.
درون انتزاعی[]
شکل امضا ()
شکل اصلی Tensor را برمی‌گرداند، یعنی اندازه‌های هر بعد - قبل از انجام هرگونه تغییر اندازه.

روش های عمومی

انتزاعی عمومی ByteBuffer asReadOnlyBuffer ()

نمای ByteBuffer فقط خواندنی از داده های تانسور را برمی گرداند.

به طور کلی، این روش برای به دست آوردن یک نمای فقط خواندنی از داده های تانسور خروجی، *پس از* اجرای استنتاج (به عنوان مثال، از طریق InterpreterApi.run(Object, Object) ) بسیار مفید است. به طور خاص، برخی از نمودارها خروجی هایی با شکل پویا دارند، که می تواند تغذیه یک بافر خروجی از پیش تعریف شده برای مفسر را ناخوشایند کند. مثال استفاده:

 interpreter.run(input, null);
 ByteBuffer outputBuffer = interpreter.getOutputTensor(0).asReadOnlyBuffer();
 // Copy or read from outputBuffer.

هشدار: اگر تانسور هنوز تخصیص داده نشده باشد، به عنوان مثال، قبل از اجرای استنتاج، نتیجه تعریف نشده است. توجه داشته باشید که نشانگر تانسور زیربنایی ممکن است زمانی که تانسور به هر طریقی باطل می‌شود (مثلاً اگر استنتاج اجرا شود یا اندازه نمودار تغییر کند) تغییر کند، بنابراین نگه داشتن ارجاع به بافر برگشتی فراتر از استفاده فوری، *امن نیست* مستقیماً به دنبال استنتاج مثال استفاده *بد*:

 ByteBuffer outputBuffer = interpreter.getOutputTensor(0).asReadOnlyBuffer();
 interpreter.run(input, null);
 // Copy or read from outputBuffer (which may now be invalid).

پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر داده های تانسور تخصیص داده نشده باشد.

چکیده عمومی DataType dataType ()

DataType عناصر ذخیره شده در Tensor را برمی گرداند.

numBytes int abstract عمومی ()

اندازه داده های تانسور را بر حسب بایت برمی گرداند.

انتزاع عمومی int numDimensions ()

تعداد ابعاد (گاهی اوقات به عنوان رتبه از آن یاد می شود) تانسور را برمی گرداند.

0 برای یک اسکالر، 1 برای یک بردار، 2 برای یک ماتریس، 3 برای یک تانسور سه بعدی و غیره خواهد بود.

عمومی انتزاعی int numElements ()

تعداد عناصر موجود در نمای مسطح (1-D) تانسور را برمی‌گرداند.

چکیده عمومی Tensor.QuantizationParams quantizationParams ()

پارامترهای کوانتیزاسیون تانسور را در مفسر مالک برمی‌گرداند.

فقط تانسورهای کوانتیزه دارای QuantizationParameters معتبر هستند. برای تانسورهایی که کوانتیزه نشده اند، مقادیر مقیاس و نقطه_صفر هر دو 0 هستند.

شکل عمومی انتزاعی int[] ()

شکل Tensor، یعنی اندازه های هر بعد را برمی گرداند.

برمی گرداند
  • آرایه ای که در آن عنصر i به اندازه بعد i تانسور است.

چکیده عمومی int[] shapeSignature ()

شکل اصلی Tensor را برمی‌گرداند، یعنی اندازه‌های هر بعد - قبل از انجام هرگونه تغییر اندازه. ابعاد ناشناخته با مقدار -1 تعیین می شود.

برمی گرداند
  • آرایه ای که در آن عنصر i به اندازه بعد i تانسور است.