از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

GpuDelegate

کلاس عمومی GpuDelegate

Delegate برای استنتاج GPU.

توجه: هنگام فراخوانی Interpreter.Options.addDelegate() و Interpreter.run() ، تماس گیرنده باید یک EGLContext در رشته فعلی داشته باشد و Interpreter.run() باید از همان EGLContext شود. اگر یک EGLContext وجود نداشته باشد، نماینده به صورت داخلی آن را ایجاد می‌کند، اما سپس توسعه‌دهنده باید مطمئن شود که Interpreter.run() همیشه از همان رشته‌ای فراخوانی می‌شود که در آن Interpreter.Options.addDelegate() فراخوانی شده است.

کلاس های تو در تو

کلاس GpuDelegate.Options این کلاس منسوخ شده است. به جای آن از GpuDelegateFactory.Options استفاده کنید.

سازندگان عمومی

GpuDelegate (گزینه‌های GpuDelegateFactory.Options )

روش های عمومی

خالی
بستن ()
منابع TFLite را در زمان اجرا C آزاد می کند.
طولانی
getNativeHandle ()
یک دسته بومی را به پیاده‌سازی نماینده TensorFlow Lite برمی‌گرداند.

روش های ارثی

سازندگان عمومی

عمومی GpuDelegate (گزینه های GpuDelegateFactory.Options )

مولفه های
گزینه ها

عمومی GpuDelegate ()

روش های عمومی

بسته شدن فضای خالی عمومی ()

منابع TFLite را در زمان اجرا C آزاد می کند.

انتظار می رود کاربر به طور صریح این روش را فراخوانی کند.

عمومی طولانی getNativeHandle ()

یک دسته بومی را به پیاده‌سازی نماینده TensorFlow Lite برمی‌گرداند.

توجه: Delegate جاوا مالکیت نمونه نماینده بومی را حفظ می کند و باید از وجود آن در طول مدت استفاده با هر نمونه InterpreterApi اطمینان حاصل کند.

توجه: نمونه نماینده بومی ممکن است ایجاد نشود تا زمانی که نماینده به یک مترجم متصل نشده باشد، بنابراین این روش نباید تا زمانی که یک مفسر با این نماینده ساخته شده است فراخوانی شود.

برمی گرداند
  • دسته نماینده بومی. در C/C++، این باید نشانگر «TfLiteOpaqueDelegate» باشد.